catalunya5 final

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Els sector econòmics a Catalunya Anna Graboleda i Carla Figueras

Índex:

Índex El sector primari. El sector secundari. El sector terciari. El turisme.

Sector primari:

Sector primari · El sector primari agrupa les activitats econòmiques centrades en l’ aprofitament dels recursos naturals, com ara l’ agricultura,la ramaderia i la pesca. A Catalunya hi treballa un 2% de la població ocupada.

PowerPoint Presentation:

·L’explotació de boscos serveix per obtenir fusta per a les indústries de la construcció i del moble i cel·lulosa per a la indústria del paper. ·La pesca es la captura de peixos,crustacis i mol·luscs. A caus de que les zones de pesca a Catalunya han estat molt explotades l’aqüicultura que consisteix a criar peixos i mol·luscs cada cop té més importància.

Agricultura:

Agricultura ·L’agricultura és el conreu de la terra. A Catalunya hi ha dos tipus de conreus: Els conreus de secà i els conreus de regadiu.

PowerPoint Presentation:

·Els conreus de secà només reben l’aigua de pluja, com ara la vinya, l’olivera, el blat i els fruits secs. ·Els conreus de regadiu es reguen per mitjans artificials,com ara l’arròs,els arbres fruiters,les hortalisses i les plantes per a l’alimentació del bestiar.

PowerPoint Presentation:

La ramaderia · La ramaderia és la cria d’animals per aprofitar-ne la carn,els ous,la llet,la pell i el pèl.Es divideix en dos grups:

PowerPoint Presentation:

·La remadaria intensiva en què el bestiar, com ara pollastres i porcs, són criats en granges maquenitzades. ·La ramaderia extensiva, en què el bestiar, com ara vaques, ovelles, pasturen lliurement en camps oberts.

Els sector secundari:

Els sector secundari ·El sector secundari inclou les activitats lque,gràcies a l’us d’ energia i a l’àportació de la mà d’obra,transformen les mtèries primeresen productes elaborat.A Catalunya s’hi dedica un 34% de la població ocupada.Els principals sectors industrials són:

PowerPoint Presentation:

·El sector alimentari. Elabora i envasa per al consum productes alimentaris com l’oli, les conserves, les begudes, els productes làctics, etc. Predomina a les comarques agrícoles i ramaderas. ·El sector químic. Fabrica plàstics, fibres artificials, detergents, adobs, cobostibles,productes farmacèutics,etc. Es localitza sobretot al Tarragonès.

PowerPoint Presentation:

·El sector elactònic.Produeix conponents d’automobils, electodomèstics, equips informatics i mitjans de comunicació. Es concentra bàsicament al vallès occidental i al Bàrcalones. ·El sector de la construcció. Comprèn les activitats relacionadas amb l’edificació d’habitatges i grans obres públiques (carreteras, pantans, ports, aeroports, vies,fèrries,etc...).

PowerPoint Presentation:

·El secor metal·lúrgic. Transforma els metalls en productes, automòbils, motors, màquines ,components electrònics, elactodomèstics, etc. Es important a les comarques més industrialitzades, com el Barcalonè i el baix llobregat. ·El sector energètic. Les grans màquines de les indústries i els petits electrodomèstics de les llars, demanen una gran quantitat d’enargia elèctrica.Catalunya només disposa d’energies renovables (eòlica i hidroèlectrica) i tèrmiques (petroli i nuclear).

El sector terciari:

El sector terciari ·El sector terciari es carecteritza perquè presta serveis a les persones. A Catalunya hi treballa el 64% de la població ocupada. Destaquen els serveis relacionats amb el comerç, el transport, les comunicacions, el turisme, la sanitat i l’educació.

PowerPoint Presentation:

·Els serveis públics.Són els que les administracions (l’estat,la generalitat,els ajuntaments...) faciliten gratuïtament a tot la comunitat per mitjà del impostos.Són serveis públics els centres d’atenció primàri, els serveis de neteja d’un municipi...

PowerPoint Presentation:

· Els serveis privats.Són els que ofereixen les empreses privades als ciutadans, que han de pagr directament per otilitsar-los són serveis privats alguns centres d’estudi,els bancs o caixes d’estalbis,algunes clíniques ...

El comerç:

El comerç ·El comerç és un dels serveis privats més importants.Gràcies a l’activitat dels comarcant, els consomidors troben al seu abast (en botiques,marquats, centres comercials) tot allò que necessiten ( menjar, roba, electrodomèstics, madicaments, llibres, diaris...).Hi ha dos tipus de comerç.

PowerPoint Presentation:

·El comerç interior.Es realitza dins d’un mateix país.Les mercaderies arriben als consumidors mitjançant els majoristas i els minoristes.Els majoristes compren en gran quantitats els productors i, a continuació, distribueixen el gènere els minoristes, petits comarciants que finalment vendran directament els consumidors.

PowerPoint Presentation:

·El comerç exterior.Es fa entre dibersos països.Catalunya compra a altres potències mundials matèries primeres, recursos energètics,productes químics i alimentaris,i ven automòbils,mobles i productes alimentari.Tanmateix impora més productes de l’exterior que no pas n’exporta.

Turisme:

Turisme ·El turisme té una gran importància econòmica a Catalunya.Cada any arriben a casa nostre molts milers de turistes estrangers i de la resta de l’estat espanyol.

PowerPoint Presentation:

· El turisme esportiu i de muntanya combina l’exercici físic amb el medi natural.Es practica a poblacions amb ports esportius i a les comarques de muntanya. ·El turisme rural permet conèixer la vida de pagès tot fent unes relaxades vacances en contacte amb la natura.Es dóna a les comarques d’interior i de muntanya.

PowerPoint Presentation:

·La modalitat més important a catalunya és el turisme de sol i platja, que es concentra a les poblacions costaneras. ·El turisme cultural el protagonitzen turistes que s’interessen per l’art i la història, els costums, la gastronomia, les festespopulars,etc. dels llocs visitats.

authorStream Live Help