2009-10-10

Views:
 
     
 

Presentation Description

Lukas 15

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Lied 454:1 Vader ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. U wat heel die skepping onderhou, U gee son en reën ons ontvang U seën Heel die skepping wentel om U trou.

Slide 3: 

L 454:2 Jesus, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U Ons is U gemeente hier tesaam Hoor ons as ons sing, U ons loflied bring Ons, vrygekooptes, prys U Naam

Slide 4: 

L 454:3 Trooster, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U Heil’ge Gees, ons is met U gedoop U wat rig en lei, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons hoop.

Slide 5: 

Lied 504:1 Kom, laat ons saam tot Jesus nader met blye uitsig op ons lot! Hy het die heilsplan van die Vader vir sondaars reeds volbring by God.

Lied 504 : 1(Vervolg) : 

Lied 504 : 1(Vervolg) Sy werk van Goddelike waarde, die eeue deur met hoop verwag, het Hy volbring: Loof, hemel, aarde, loof Hom, die Lam vir ons geslag.

Lied 504 : 2 : 

Lied 504 : 2 O Jesus, u verlossingsdade bevry ons van die sondestraf! U't God behaag en in genade wend Hy sy oordeel van ons af.

Lied 504 : 2(Vervolg) : 

Lied 504 : 2(Vervolg) Nooit kan ons deur ons eie strewe self voor die heil'ge reg bly staan; U kruis, die boom van nuwe lewe, het Edens poort weer oop laat gaan.

Lied 504 : 5 : 

Lied 504 : 5 Ons wil U wy ons hele lewe, U volg waar U ons ook mag lei - aan U, o Here, hoog, verhewe, en aan u diens steeds toegewy.

Lied 504 : 5(Vervolg) : 

Lied 504 : 5(Vervolg) Spreek deur ons woorde, rig ons dade; Voleinder, gee dat deur u krag die heerlik' werk van Gods genade in ons volbring word dag na dag!

Slide 11: 

Lied 219:1 Laat ons sing van ons Verlosser, Hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik.

Lied 219 : 1(Vervolg) : 

Lied 219 : 1(Vervolg) Sing, o sing van ons Verlosser, aan die kruis het Hy gely. Deur sy dood bring Hy versoening, van ons skuld maak Hy ons vry.

Lied 219 : 2 : 

Lied 219 : 2 Laat ons praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef.

Lied 219 : 2(Vervolg) : 

Lied 219 : 2(Vervolg) Sing, o sing van ons Verlosser, Hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning - oral wil ons dit vertel.

Lied 219 : 3 : 

Lied 219 : 3 Laat ons sing oor Hom wat t’rugkeer aan die einde van die tyd: "Bruidegom, die bruid verwag U - altyd tot u lof bereid."

Lied 219 : 3(Vervolg) : 

Lied 219 : 3(Vervolg) Sing, o sing van ons Verlosser, Hy kom t’rug, Hy maak ons nuut - "U, die Heerser oor die wêreld, Seun van God, o hoor ons lied."

Slide 17: 

Lied 241:1 Troue Here van my lewe God by wie ek vrede vind Vader wat my skuld vergewe Dankbaar leef ek as U kind Vrees vir straf laat my nie weifel Want U liefde laat geen twyfel Ja, ek weet in sondesmart U is Trooste van my hart

Lied 241:2 : 

Lied 241:2 U die Kenner van ons harte Sien my skuld en ken my nood Ek treur, vol berou en smarte Want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, Sien my ly oor al my sonde. Christus laat my voor U staan, Deur Sy bloed neem U my aan.

Lied 241:3 : 

Lied 241:3 Deur U Seun skenk U genade In geloof neem ek Hom aan. Hy verlos my van die kwade Hy sal altyd met my gaan. Al is ek in skuld gebore is ek in Hom verkore Voor U Woord in skeppingsmag nag geskei het van die dag.

Slide 20: 

20Toe die Fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het Hy hulle geantwoord: “Die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. 21Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle.” Lukas 17:20-21

Slide 23: 

1Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. 2Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: “Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle.” ...11Verder het Jesus gesê: “Daar was ’n man wat twee seuns gehad het. Lukas 15:1-2, 11

Slide 24: 

“Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; Lukas 15:28

Slide 25: 

maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ’n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ’n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ’n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Lukas 15:29

Slide 26: 

Die man het voor hom neergeval en gesoebat: ‘Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.’ Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. Matteus 18:26,34

Slide 27: 

Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!’ Lukas 15:30

Slide 28: 

maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ’n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ’n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ’n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Lukas 15:29

Slide 29: 

Elder brothers have an undercurrent of anger toward life circumstances, hold grudges long and bitterly, look down on people of other races and lifestyles, experience life as joyless, crushing drudgery, have little intimacy and joy in their prayer lives, and have a deep insecurity that makes them overly sensitive to criticism and rejection yet fierce and merciless in condemning others - Keller

Slide 30: 

31“Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Lukas 15:31

Slide 31: 

“Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; Lukas 15:28

Slide 32: 

SB 19:1 Nou sal ek opstaan, na woning weer Die Vaderhuis my wank’le voetstap keer. “My Vader” sal ek sê, van misdaad sku “my sonde-is teen die hemel en voor U.”

SB19:5 : 

SB19:5 “Van hoë kindskap het ek neergestort En is nie werd U seun genoem te word As ek, my Vader, wat U gramskap vrees As ek by U ‘n huurling maak kan wees.”

SB19:6 : 

SB19:6 Die Vader sien sy slawe wagtend staan “Bring hier die beste kleed, trek hom dit aan Bring vir sy hand die ring van fynste gloed En skoeisel vir sy afgesloofde voet.”

SB19:7 : 

SB19:7 “Want hy, my seun, oor wie ons vrolik is, was dood en het, in bly herrysenis, weer lewendig geword, En hy my kind, vir my verlore-is eindlik weer gevind.”

Slide 36: 

AMEN, AMEN, AMEN

authorStream Live Help