2009-08-23

Views:
 
     
 

Presentation Description

1 Pet 1

Comments

Presentation Transcript

Lied 164 : 1 : 

Lied 164 : 1 Ons is almal hier tesaam, vergader in sy Naam, verheerlik Hom. Tot die dood was Hy getrou en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat Hy vra en leer om te verdra en liefde na te streef. Loof Hom, Christus, die Heer.

Lied 164 : 2 : 

Lied 164 : 2 Ons is almal hier tesaam, verenig in sy Naam, verheerlik Hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand kom loof ons Hom. Hou ons lewend deur u Gees, laat ons u kinders wees en U bo alles eer. Jesus Christus, die Heer.

Psalm 8 : 1 : 

Psalm 8 : 1 Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand, o HEER, of wilde waterweë, geen hemelsfeer in die oneindigheid - of orals blink u Naam en majesteit.

Psalm 8 : 3 : 

Psalm 8 : 3 As ek, o HEER, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint- en glansgewemel; hoe, deur U toeberei, die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan -

Psalm 8 : 4 : 

Psalm 8 : 4 wat is die mens dan dat U hom gedenk het, die mensekind wat U so ryk beskenk het! Met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die eng'le om u troon.

Lied 592 : 1 : 

Lied 592 : 1 Die boekrol, Lam van God, beskryf die gang van lewe. Dit laat Gods plan ontvou – sy heerskappy verhewe. U het met bloed betaal, ons losgekoop, versoen – as konings moet ons heers, u Naam as preisters noem.

Lied 592 : 2 : 

Lied 592 : 2 Die bruilof, Lam van God, laat juig ons:Prys die Here! U het u bruid kom haal, geklee in spierwit klere. U het die fees berei sodat ons reeds kan sing as gaste aan u maal – U ewig hulde bring.

Lied 590 : 1 : 

Lied 590 : 1 Het jy gehoor dat eenmaal hier alles nuut sal staan? Dat Jesus by sy weerkoms die dood finaal verslaan? ‘n Nuwe aarde, hemel verskyn met God se seën. Het jy gehoor en glo jy selfs deur jou twyfel heen?

Lied 590 : 2 : 

Lied 590 : 2 Het jy gehoor van Jesus, van lewe uit sy dood? Het jy gehoor, vertrou jy Hom in jou diepste nood? Weet dan, geen bose magte kan jou aan Hom ontruk. Op dié geloofsverwagting skenk God volmaak geluk.

Slide 12: 

Uit U Deur U Tot U is alles in my hele lewe U is die bron van al my vrede Vader U is vir my genoeg

Slide 13: 

Elke hartklop Elke asem Elke oomblik van my lewe Elke vreugde Elke rede om te lewe Kom uit U!

Slide 14: 

Al my gawes Al my drome My voorspoed en oorwinnings Al my kragte Dae en nagte Vol genade Kom uit U!

Slide 15: 

Uit U Deur U Tot U is alles in my hele lewe U is die bron van al my vrede Vader U is vir my genoeg

Slide 16: 

Elke dankie Elke loflied Elke amen halleluja Elke woord wat U verheerlik Elke offer is vir U

Slide 17: 

Al my gawes Al my drome My voorspoed en oorwinnings Al my kragte dae en nagte Vol genade Kom uit U!

Slide 18: 

Uit U Deur U Tot U is alles in my hele lewe U is die bron van al my vrede Vader U is vir my genoeg!

Slide 19: 

1 Petrus 1:1-12 Van Petrus, ’n apostel van Jesus Christus. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in ... 2Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!

Slide 20: 

1 Petrus 1:3-5(Vader) 3Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.

Slide 21: 

1 Petrus 1:3-5 (Vader) Nou het ons ’n lewende hoop 4op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 5En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.

Slide 22: 

1 Petrus 1:6-9(Seun) 6Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings 7sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan.

Slide 23: 

1 Petrus 1:6-9(Seun) Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.

Slide 24: 

1 Petrus 1:6-9(Seun) 8-9Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ’n onuitspreeklike en heerlike blydskap.

Slide 25: 

1 Petrus 1:10-12 (HG) 10In verband met hierdie saligheid het die profete, wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel.

Slide 26: 

1 Petrus 1:10-12 (HG) 11Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word, en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het.

Slide 27: 

1 Petrus 1:10-12 (HG) 12Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulleself bedoel was nie, maar vir julle. Nou het dié wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begerig is om insig te kry.

Lied 305 : 1 : 

Lied 305 : 1 Aanbiddelike God, drie-enig, neem aan die dank wat ons U bring. In liefde is ons hier verenig u liefde bou ons onderling. Deur die verbond van u genade het U ons aan U self verbind só kan u kinders, troue Vader, die vastheid van vertroue vind.

Lied 305 : 3 : 

Lied 305 : 3 Gee krag, o Heer, aan hierdie lede waar hulle nou u Naam bely. Mag hul geloof en hoop en liefde hul lewe lank dinamies bly. Laat doen hul, Heer, die goeie werke deur Christus reeds vir ons berei; bly inspireer hul met u sterkte dat hul die lewenskroon verkry.

Lied 300 : 1 : 

Lied 300 : 1 Heer Jesus, kom en wil ons gas hier wees! Nee, U is self die gasheer - dis ú fees! U gee Uself aan ons hier by die dis waar brood en wyn vir ons u tekens is.

Lied 300 : 2 : 

Lied 300 : 2 Sterk ons geloof en laat ons hart verlang om wat U bied, ten volle te ontvang. Ons is verheug, o opgestane Heer, dat ons vrymoedig met U mag verkeer!

Lied 300 : 3 : 

Lied 300 : 3 U gee ons deel, Heer Jesus, aan u bloed; U wil ons met u eie liggaam voed. U bloed is waarlik drank u liggaam brood U laat ons met U een word in u dood.

Lied 300 : 4 : 

Lied 300 : 4 Bind U ons saam, ons wat u tafel deel en maak ons as u liggaam één geheel. één brood word hier gebreek, één Naam bely één volk is ons wat in u liefde bly!

Lied 478 : 1 : 

Lied 478 : 1 Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dít toevertrou: Die Koning van die hemel herskep deur Woord en Gees verlorenes op aarde dat hul sy volk kan wees.

Lied 478 : 2 : 

Lied 478 : 2 Hy roep uit alle volke 'n volk vir Hom tesaam één in geloof en werke, één in sy heil'ge Naam! Hy gee die brood en beker, Hy gee die heil'ge doop om hulle te verseker: Ek het jul duur gekoop!

Lied 478 : 4 : 

Lied 478 : 4 O Heer, skryf in ons harte dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte al martel ons die leed: Die kruis van ons Verlosser sluit vergesigte oop! In 'n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop!

authorStream Live Help