2009-05-24

Views:
 
     
 

Presentation Description

Nagmaal

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde; en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het;

Slide 3: 

wat op die derde dag opgestaan het uit die dood opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees; ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die liggaam en ’n ewige lewe.

Slide 4: 

Lied 267:1 Ons Vader op die hemeltroonaan wie ons lof en eer betoon,ons bid ootmoedig almal saam:Gee dat u goddelike Naamdeur ons geken, geëer, gevrees -in alles mag geheilig wees.

Slide 5: 

L 267:2 Laat Heer u Koninkryk steeds komin hierdie land en oral om.Die skepping is u magsgebiedwaar u volmaakte wil geskied -vanuit die hemel om u troontot waar ons op die aarde woon.

Slide 6: 

L 267:4 Lei ons nie in versoeking, Heer;laat ons u Naam bly loof en eer;verlos ons van die bose mag.Beskerm ons, Here, deur u krag.Aan U behoort die koninkryk,die krag en eer in ewigheid.

Slide 7: 

Lied 306:1 U, Christus, is my lewe,die sterwe wins vir my.In lewe en in sterweis ek aan U gewy.

Slide 8: 

L 306:2 As ek nog hier moet lewe,beteken dit vir mydat ek vir die gemeentenog langer diensbaar bly.

Slide 9: 

L 306:4 Ek word van beide kantegedring, ek kan nie kies -in Hom is dood of lewevir my nie 'n verlies.

Slide 10: 

L 306:5 U is my hoogste vreugde,aan U is ek gewy;in lewe en in sterwesal U steeds by my bly.

Slide 11: 

Lied 308:1 Neem my lewe, laat dit, Heer,U gewy wees meer en meer.Laat my hart gedurig juigen van dankbaarheid getuig.

Slide 12: 

L 308:2 Neem my hande, maak hul sterkdiensbaar in u goeie werk.Neem my voete, skoei hul, Heer,met bereidheid tot u eer.

Slide 13: 

L 308:3 Neem my stem en laat my singaan U, Here, hulde bring.Laat my mond dié boodskap dra:Hul sal vind wat na U vra.

Slide 14: 

L 308:5 Maak my hart vir U tot troondeur u Gees wat in my woon.Rig my wil, gevoel en daadaltyd na u wyse raad.

Slide 16: 

Joh 18:1-10  Nadat Jesus dit gesê het, het Hy met sy dissipels oor Kedronspruit gegaan. Daar was ’n tuin, en Hy en sy dissipels het daar ingegaan. 2Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy dissipels dikwels daar gekom het. 3Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die Fariseërs en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens.  4Omdat Jesus geweet het van alles wat oor Hom gaan kom, het Hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: “Vir wie soek julle?” 5“Jesus van Nasaret,” antwoord hulle Hom. “Dit is Ek!” sê Hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. 6Toe Jesus dan vir hulle sê: “Dit is Ek!” het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. 7Hy vra hulle toe weer: “Vir wie soek julle?” En hulle sê: “Jesus van Nasaret.” 8Toe sê Jesus: “Ek het vir julle gesê dit is Ek. As julle My soek, laat die mense hier by My dan toe om weg te gaan.” 9So sou vervul word wat Hy voorheen gesê het: “Van dié wat U My gegee het, het Ek niemand verlore laat gaan nie.” 10Simon Petrus het ’n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malgus.11Toe sê Jesus vir Petrus: “Sit die swaard in sy skede terug. Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het nie?”

Slide 17: 

Joh 18:1-10 … (vervolg) 4Omdat Jesus geweet het van alles wat oor Hom gaan kom, het Hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: “Vir wie soek julle?” 5“Jesus van Nasaret,” antwoord hulle Hom. “Dit is Ek!” sê Hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan.  6Toe Jesus dan vir hulle sê: “Dit is Ek!” het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. 7Hy vra hulle toe weer: “Vir wie soek julle?” En hulle sê: “Jesus van Nasaret.” 8Toe sê Jesus: “Ek het vir julle gesê dit is Ek. As julle My soek, laat die mense hier by My dan toe om weg te gaan.” 9So sou vervul word wat Hy voorheen gesê het: “Van dié wat U My gegee het, het Ek niemand verlore laat gaan nie.” 10Simon Petrus het ’n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malgus.11Toe sê Jesus vir Petrus: “Sit die swaard in sy skede terug. Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het nie?”

Slide 18: 

Joh 18:1-10 … (vervolg) 7Hy vra hulle toe weer: “Vir wie soek julle?” En hulle sê: “Jesus van Nasaret.” 8Toe sê Jesus: “Ek het vir julle gesê dit is Ek. As julle My soek, laat die mense hier by My dan toe om weg te gaan.” 9So sou vervul word wat Hy voorheen gesê het: “Van dié wat U My gegee het, het Ek niemand verlore laat gaan nie.” 10Simon Petrus het ’n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malgus.11Toe sê Jesus vir Petrus: “Sit die swaard in sy skede terug. Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het nie?”

Slide 19: 

Joh 18:1-10 … (vervolg) 10Simon Petrus het ’n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malgus.11Toe sê Jesus vir Petrus: “Sit die swaard in sy skede terug. Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het nie?”

Slide 20: 

Hand 10:34-43  34Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: “Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, 35maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is. 36Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal.  37Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin ná die doop wat Johannes verkondig het. 38Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom. 39“En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. 40Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, 41nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het. 42Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. 43Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Slide 21: 

Hand 10:34-43 … (vervolg) 37Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin ná die doop wat Johannes verkondig het. 38Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom. 39“En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. 40Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, 41nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het. 42Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. 43Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Slide 22: 

Hand 10:34-43 … (vervolg) 39“En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. 40Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, 41nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het.  42Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. 43Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Slide 23: 

Hand 10:34-43 … (vervolg)  42Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. 43Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Slide 25: 

Lied 592:1 Die boekrol, Lam van God,beskryf die gang van lewe.Dit laat Gods plan ontvou – sy heerskappy verhewe.

Slide 26: 

L 592:1 vervolg U het met bloed betaal,ons losgekoop, versoen –as konings moet ons heers,u Naam as preisters noem.

Slide 27: 

L 592:2 Die bruilof, Lam van God,laat juig ons:Prys die Here!U het u bruid kom haal,geklee in spierwit klere.

Slide 28: 

L 592:2 vervolg U het die fees bereisodat ons reeds kan singas gaste aan u maal – U ewig hulde bring.

Slide 30: 

Lied 485:1 O Heer, u laaste woordedigby Jerusalem,kom deur die loop van eeuesoos met u eie stem:

Slide 31: 

L 485:1 vervolg "Aan My, wat dood oorwin het,is alle mag gegee;die heil wat Ek gebring hetgaan deel dit verder mee!"

Slide 32: 

L 485:2 O Heer, u laaste woordeas eerste sendeling,het oor die hele wêreldbevrydend uitgekring:

Slide 33: 

L 485:2 vervolg "Gaan oral en verkondig,deur lewe, woord en doop,vergifnis van die sonde,verlossing uit die dood."

Slide 34: 

L 485:3 Maak deur u laaste opdragwat soveel vreugde bring,ons arbeid tot 'n seën;laat liefde ons ook dring.

Slide 35: 

L 485:3 vervolg Bring mense tot bekering,wil u gemeente bou.En laat ons, Heer, u leringvan harte onderhou.

Slide 37: 

Amen, Amen, Amen…

authorStream Live Help