Advento IIC 091212

Views:
 
     
 

Presentation Description

Evanxeo do SEgundo domingo de Advento en galego

Comments

Presentation Transcript

SANTO EVANXEO Lucas 3, 1-6:

Domingo II de Advento SANTO EVANXEO Lucas 3, 1-6

PowerPoint Presentation:

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de Xudea e Herodes tetrarca de Galilea…

PowerPoint Presentation:

sendo Filipo , o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da Traconítide , e Lisanias , tetrarca de Abilene ; durante o pontificado de Anás e Caifás…

PowerPoint Presentation:

chegoulle a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto.

PowerPoint Presentation:

Entón el percorreu toda a rexión do xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, conforme está escrito no libro do profeta isaías .

PowerPoint Presentation:

Unha voz chama no deserto: Preparade os camiños do Señor, reparade os seus vieiros.

PowerPoint Presentation:

Toda barranqueira se cubrirá todo monte e outeiro se rebaixará…

PowerPoint Presentation:

Os camiños tortos hanse endereitar e os fragosos hanse achanzar.

PowerPoint Presentation:

E todos verán a salvación de Deus.

PowerPoint Presentation:

Palabra do Señor Loámoste, Cristo

authorStream Live Help