Tâm Sự Của Cha Mẹ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L?i tâm s? c?a Cha M? ...khi v? già

Slide 2: 

Các con thân yêu …

Slide 3: 

Các con hãy c? g?ng cham sóc cho ta… và hãy c? g?ng thông c?m cho ta… cho d?n cái ngày mà… các con th?y ta dã già y?u !

Slide 4: 

N?u ta an u?ng có vuong vãi… n?u ta an m?c có lu?m thu?m… hãy kiên nh?n ! Hãy bi?t r?ng ta dã b? nhi?u th?i gian… d? d?y cho con nhi?u di?u nh? nh?t… khi con còn tho d?i !

Slide 5: 

N?u ta có nh?c di, nh?c l?i mãi m?t chuy?n gì, Cung d?ng có b?n lòng ! Mà hãy c? g?ng l?ng nghe ! Khi còn nh?, các con dã dòi ta k? di k? l?i cùng m?t câu chuy?n d?n hàng ngàn l?n… … ta v?n chi?u và làm theo ý các con !

Slide 6: 

N?u ta không còn t? t?m r?a du?c n?a ! d?ng c?n nh?n ta … Hãy bi?t r?ng ta dã ch? ra bi?t bao trò choi d? d? cho con t?m … … khi con còn nh?.

Slide 7: 

Khi th?y ta ch?m ch?p ti?p c?n v?i công ngh? m?i … d?ng chê trách ta … …mà hãy cho ta th?i gian d? tìm hi?u…

Slide 8: 

Ta dã d?y con bi?t bao di?u… t? chuy?n an u?ng… chuy?n an m?c… chuy?n x? th?… chuy?n ch?ng ch?i v?i nh?ng khó khan trong cu?c d?i…

Slide 9: 

N?u ta lãng tai hay nói chuy?n ch?m ch?p, hãy cho ta chút ít th?i gian d? t?p trung …d?ng nóng n?y hay b?n g?t ! b?i di?u quan tr?ng nh?t d?i v?i ta … là du?c ng?i bên c?nh con, và du?c nói chuy?n v?i con

Slide 10: 

N?u ta không ch?u an, d?ng có ép ta ! Ta t? bi?t, khi nào ta dói và ta an du?c nh?ng gì …

Slide 11: 

Khi dôi chân kh?n kh? c?a ta không còn cho ta di d?ng du?c… nhu ngày xua n?a !

Slide 12: 

…thì hãy giúp ta gi?ng nhu cách ta dã n?m tay con, dìu cho con di… nh?ng bu?c chân d?u tiên … trong d?i…

Slide 13: 

Và s? d?n m?t ngày, n?u ta có nói v?i con: R?ng ta ch?ng còn mu?n s?ng n?a ! R?ng ta mu?n ch?t ! Con d?ng có gi?n d? B?i l?, d?n m?t ngày nào dó… con s? hi?u !

Slide 14: 

…r?ng d?n m?t cái tu?i nào dó, Chúng ta th?t s? không còn … s?ng n?a ! Cu?c s?ng c?a ta ch? don gi?n là … t?n t?i !

Slide 15: 

M?t ngày nào dó, con s? hi?u r?ng cho dù còn chua d?y d?, ta v?n mu?n làm nh?ng di?u t?t d?p nh?t cho con, mu?n chu?n b? cho con th?t hoàn h?o khi con khôn l?n

Slide 16: 

Con không ph?i t? ra bu?n bã, b?t h?nh, hay bó tay tru?c s? già nua c?a ta! Con ch? c?n ng?i c?nh ta, c? g?ng hi?u nh?ng di?u t?t d?p nh?t mà ta dã làm cho con… ngay t? khi con m?i du?c sinh ra .

Slide 17: 

Hãy giúp ta bu?c di. Hãy giúp ta k?t thúc cu?c d?i v?i s? thuong yêu và lòng kiên nh?n. Ði?u quan tr?ng nh?t ta c?n cám on các con… dó chính là: N? CU?I và TÌNH THUONG YÊU VÔ H?N …noi các con .,.

Slide 18: 

Chúng ta mãi mãi yêu thuong các con… con trai c?a ta … … con gái c?a ta !

Slide 19: 

Và mãi mãi theo cùng các con … ngay c? nh?ng lúc khó khan nh?t Cha c?a các con , M? c?a các con. Nh?c n?n : On nghia sinh thành @ nh?c Duong thi?u Tu?c @ ca si Giao Linh

Slide 20: 

I received this slide show of a person who asked me to translate it into Vietnamese ; some slides have been replaced and the song “ On nghia sinh thành” was inserted to suit the vietnamese culture . It was not signed ; I ignore the author. I offer it to you because I found it really touching.It should be the same thing for you ! [email protected] 17-2007

authorStream Live Help