Bạn Nói Gì, Chúa Nói Chi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài Xô-nát Ánh Trang B?c C?c B?n nói gì? Chúa nói chi?

Slide 2: 

You say:  'It's impossible'God says:   All things are possible(Luke 18:27) B?n nói: Ði?u dó không th? du?c Chúa nói: M?i s? d?u có th? (Luca 18:27)

Slide 3: 

You say:  'I'm too tired'God says:  I will give you rest(Matthew 11:28-30) B?n nói: Tôi m?t quá r?i! Chúa nói: Ta s? cho con ngh? ngoi (Mátthêu 11:28-30)

Slide 4: 

You say:  'Nobody really loves me'God says:  I love you(John 3:16 & John 3:34 ) B?n nói: Không ai yêu tôi th?c lòng c?Chúa nói: Ta yêu con (Gioan 3:16 & Gioan 3:34 )

Slide 5: 

You say:  'I can't go on'God says:  My grace is sufficient(II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15) B?n nói: Tôi không th? ti?p t?c n?a Chúa nói: On Ta d? cho con (II Côrintô 12:9 & Thánh v?nh 91:15)

Slide 6: 

You say:  'I can't figure things out'God says:  I will direct your steps(Proverbs 3:5-6) B?n nói: Tôi không th? hình dung ra làm sao Chúa nói: Ta s? d?n d?t con t?ng bu?c (Châm ngôn 3:5- 6)

Slide 7: 

You say:  'I can't do it'God says:  You can do all things(Philippians 4:13) B?n nói: Tôi không th? làm du?c di?u dóChúa nói: Con có th? làm du?c m?i chuy?n (Philípphê 4:13)

Slide 8: 

You say:  'I'm not able'God says:  I am able(II Corinthians 9:8) B?n nói: Tôi không th? Chúa nói: Ta có th? (II Côrintô 9:8)

Slide 9: 

You say: 'It's not worth it'God says:  It will be worth it(Roman 8:28 ) B?n nói: Không bõ công Chúa nói: Th?c dáng công (Rôma 8:28 )

Slide 10: 

You say:  'I can't forgive myself'God says:  I Forgive you(I John 1:9 & Romans 8:1) B?n nói: Tôi không th? tha th? cho tôi Chúa nói: Ta tha cho con (I Gioan 1:9 & Rôma 8:1)

Slide 11: 

You say:  'I can't manage'God says:  I will supply all your needs(Philippians 4:19) B?n nói: Tôi không th? c?m c? du?c Chúa nói: Ta s? cho con nh?ng gì con c?n (Philípphê 4:19)

Slide 12: 

You say:  'I'm afraid'God says:  I have not given you a spirit of fear(II Timothy 1:7) B?n nói: Tôi s? Chúa nói: Ta không cho con tinh th?n s? hãi (II Timôthê 1:7)

Slide 13: 

You say:  'I'm always worried and frustrated'God says:  Cast all your cares on ME(I Peter 5:7) B?n nói: Tôi hay lo và  n?n lòng Chúa nói: Phó thác m?i lo âu cho Ta (I Phêrô 5:7)

Slide 14: 

You say:  'I'm not smart enough'God says:  I give you wisdom(I Corinthians 1:30) B?n nói: Tôi kh? quá Chúa nói: Ta cho con khôn ngoan (I Côrintô 1:30)

Slide 15: 

You say:  'I feel all alone'God says:  I will never leave you or forsake you(Hebrews 13:5) B?n nói: Tôi th?y l? loi Chúa nói: Ta không bao gi? b? con ho?c quên con (Do thái 13:5)

Slide 16: 

L?y Cha trên tr?i, xin chúc lành cho b?n bè chúng con, ban cho h? nh?ng gì hôm nay Chúa bi?t h? c?n. U?c gì d?i h? chan hòa bình an c?a Chúa, du?c thang ti?n và s?c m?nh h? dang c?n trong khi h? tìm d? du?c liên k?t g?n gui v?i Chúa hon. Amen!

Slide 17: 

Tình yêu c?a Thiên Chúa bao trùm b?n nhu th? dó! Dàn d?ng: HPL 08-12-2008

authorStream Live Help