Lịch Sử Bài TC Silent Night

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: culinary_perfection (145 month(s) ago)

rat hay

Presentation Transcript

Slide 1: 

Silent Night Holy Night L?ch s? nh?c ph?m: Silent Night c?a F. Gruber Suu t?m th?c hi?n Slideshow: Anselm Nguy?n H?i Minh

Slide 2: 

Cha Joseph Mohr, m?t linh m?c tr? 25 tu?i, du?c b? nhi?m làm cha phó nhà th? Thánh Nicholas ? mi?n Oberndorf nu?c Áo.

Slide 3: 

M?t ngày mùa dông nam 1818, cha Mohr chu?n b? cho thánh l? Giáng Sinh.

Slide 4: 

Xui x?o thay ! chi?c phong c?m c?a nhà th? b? hu. Cha dánh v?t hàng gi? v?i chi?c dàn, nhung nó v?n l?ng câm gi?a s? tinh l?ng c?a m?t dêm dông giá l?nh.

Slide 5: 

Nh?n th?y không th? làm gì hon du?c, v? linh m?c ng?ng l?i và c?u nguy?n. Cha c?u xin d? tìm ra m?t gi?i pháp nào dó d? cho nh?ng ti?ng nh?c thánh thót c?a Ðêm C?c Thánh ngân vang trong thánh du?ng khoi d?y tâm tình s?t m?n noi lòng giáo dântrong dêm tr?ng d?i này.

Slide 6: 

M?t tia sáng b?ng lên ! Cha ch?t nh? t?i bài tho "Still Nacht! Heilige Nacht!" mình dã sáng tác cách dây hai nam. L?c tìm và c?t bài tho vào túi áo, cha v?i vã ra kh?i nhà.

Slide 7: 

V? linh m?c bang qua nh?ng n?o du?ng d?y tuy?t ph?Cha Mohr d?n nhà Franz Gruber, m?t anh giáo làng cung là ca tru?ng trong x? d?o.

Slide 8: 

V? linh m?c h?i h? kéo anh giáo làng t?i chi?c bàn nh? trong phòng…

Slide 9: 

V?i gi?ng kh?n kho?n, cha dem bài tho ra và h?i : - Franz này, anh xem có th? ph? nh?c cho bài tho này d? ca doàn hát dêm nay du?c không ?

Slide 10: 

Ð?c k? bài tho, Gruber g?t d?u. Tin tu?ng vào s? quan phòng c?a Chúa, cha Mohr v?i vã bang qua nh?ng n?o du?ng ng?p tuy?t tr? v? nhà th?,

Slide 11: 

Gruber m?t mình ng?i dó v?i bao nhiêu ý tu?ng, tru?c dòng ch?yth?i gian dang tích t?c nhu m?t l?i c?u xin khoi ngu?n c?m h?ng.

Slide 12: 

Ðêm hôm dó, trong ngôi thánh du?ng làng quêGruber dua cho v? linh m?c coi b?n nh?c mình v?a hoàn thành. Không có nhi?u th?i gi? t?p du?t, anh ch? k?p t?p cho ca doàn hai phiên khúc.

Slide 13: 

Th? là b?n Ðêm An Bình (Stille Nacht) l?n d?u tiên du?c hát lên v?i dàn guitar vào l? N?a Ðêm Giáng Sinh t?i nhà th? thánh Nicola ? m?t làng quê nh? bé Oberndorf.

Slide 14: 

C?m d?ng hon n?a, sau khi ru?c l? chính cha Mohr và Franz Gruber dã hát nh?ng phiên khúc mà ca doàn chua k?p t?p

Slide 15: 

B?n nh?c "Still Nacht! " v?i l?i tho sâu l?ng và nét nh?c du duong dã du?c ph? bi?n cách nhanh chóng.

Slide 16: 

Vào cu?i th? k? 19, b?n "Silent Night" dã du?c phiên d?ch ra kho?ng hon 20 ngôn ng? khác nhau và là nh?c b?n không th? thi?u trong các l? h?i Giáng Sinh trên kh?p th? gi?i.

Slide 17: 

Vào nam 1905 b?n nh?c Silent Night du?c thu âm l?n d?u tiên do ban nh?c Haydn Quartet.

Slide 18: 

T? nam 1960 d?n nay, Silent Night du?c công nh?n là b?n nh?c du?c ghi âm nhi?u nh?t trong l?ch s? âm nh?c.

Slide 19: 

Không ít l?n các cu?c chi?n tranh dình chi?n trong d?p l? Giáng Sinh, binh si gi?a hai chi?n tuy?n buông súng, cùng ca bài "Silent Night"

Slide 20: 

M?c d?u ch? là m?t b?n nh?c gi?n d?, nhung m?i khi du?c c?t lên, nó v?n luôn mu?t mà nhu l?n d?u tiên du?c hát lên trong ngôi thánh du?ng nh? bé noi nu?c Áo xa xôi.

Slide 21: 

Silent night, Holy night, Son of God, love’s pure light

Slide 22: 

Son of God, love’s pure light

Slide 23: 

Radiant beams from thy Holy face

Slide 24: 

With the dawn of redeeming grace

Slide 25: 

With the dawn of redeeming grace

Slide 26: 

Anselm Nguy?n H?i Minh th?c hi?n Jesus, Lord at thy birth.

authorStream Live Help