Lễ Giáng Sinh (B)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: Huongneo (141 month(s) ago)

nice

By: DungLac (153 month(s) ago)

Bạn thân mến Bạn muốn Download Slideshow này - Xin mời bạn vào http://www.dunglac.org - rồi vào Dũng Lạc Slideshow ở đây có gần 900 Slideshow - Bạn tha hồ mà xem và download Thân chào bạn

By: gdfgdfg (153 month(s) ago)

I would like to download the clip LE Giang Sinh (B). Thank you

Presentation Transcript

Slide 1: 

"Ngôi L?i dã hoá thành nh?c th?, và Ngu?i dã cu ng? gi?a chúng ta". "Ngôi L?i dã hoá thành nh?c th?, và Ngu?i dã cu ng? gi?a chúng ta". L? GIÁNG SINH

Slide 2: 

B?t d?u Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. T? nguyên thu? dã có Ngôi L?i, và Ngôi L?i v?n ? v?i Thiên Chúa, và Ngôi L?i v?n là Thiên Chúa. Ngu?i v?n ? v?i Thiên Chúa ngay t? nguyên thu?. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God.

Slide 3: 

M?i v?t d?u do Ngu?i làm nên, và không có Ngu?i, thì ch?ng v?t chi dã du?c tác thành trong m?i cái dã du?c tác thành. All things came to be through him, and without him nothing came to be.

Slide 4: 

? noi Ngu?i v?n có s? s?ng, và s? s?ng là s? sáng c?a nhân lo?i; s? sáng chi?u soi trong u t?i, và u t?i dã không ti?p nh?n s? sáng. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race; the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

Slide 5: 

Có m?t ngu?i du?c Thiên Chúa sai d?n, tên là Gioan. Ông dã d?n nh?m vi?c ch?ng minh, d? ông ch?ng minh v? s? sáng, h?u cho m?i ngu?i nh? ông mà tin. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.

Slide 6: 

Chính ông không ph?i là s? sáng, nhung d?n d? ch?ng minh v? s? sáng. He was not the light, but came to testify to the light.

Slide 7: 

V?n có s? sáng th?c, s? sáng soi t? cho h?t m?i ngu?i sinh vào th? gian này. Ngu?i v?n ? trong th? gian, và th? gian dã do Ngu?i tác t?o, và th? gian dã không nh?n bi?t Ngu?i. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him.

Slide 8: 

Ngu?i dã d?n nhà các gia nhân Ngu?i, và các gia nhân Ngu?i dã không ti?p nh?n Ngu?i. Nhung phàm bao nhiêu k? dã ti?p nh?n Ngu?i, thì Ngu?i cho h? du?c quy?n tr? nên con Thiên Chúa, t?c là cho nh?ng ai tin vào danh Ngu?i. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name,

Slide 9: 

Nh?ng ngu?i này không do khí huy?t, không do ý mu?n xác th?t, cung không do ý mu?n c?a dàn ông, nhung do Thiên Chúa mà sinh ra. Who were born not by natural generation nor by human choice nor by a man's decision but of God.

Slide 10: 

Và Ngôi L?i dã hoá thành nh?c th?, và Ngu?i dã cu ng? gi?a chúng tôi, và chúng tôi dã nhìn th?y vinh quang c?a Ngu?i, vinh quang Ngu?i nh?n du?c b?i Chúa Cha, nhu c?a ngu?i Con M?t d?y ân s?ng và chân lý. And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth.

Slide 11: 

Gioan làm ch?ng v? Ngu?i khi tuyên xung r?ng: "Ðây là Ð?ng tôi tiên báo. Ngu?i d?n sau tôi, nhung xu?t hi?n tru?c tôi, vì Ngu?i có tru?c tôi". John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.'"

Slide 12: 

Chính do s? sung mãn Ngu?i mà chúng ta h?t th?y ti?p nh?n on này t?i on khác. B?i vì Chúa ban L? lu?t qua Môsê, nhung on thánh và chân lý thì ban qua Ð?c Giêsu Kitô. From his fullness we have all received, grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.

Slide 13: 

Không ai nhìn th?y Thiên Chúa, nhung chính Con M?t Chúa, Ð?ng ng? trong Chúa Cha, s? m?c kh?i cho chúng ta. No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him.

Slide 14: 

B?t d?u Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. T? nguyên thu? dã có Ngôi L?i, và Ngôi L?i v?n ? v?i Thiên Chúa, và Ngôi L?i v?n là Thiên Chúa. Ngu?i v?n ? v?i Thiên Chúa ngay t? nguyên thu?. M?i v?t d?u do Ngu?i làm nên, và không có Ngu?i, thì ch?ng v?t chi dã du?c tác thành trong m?i cái dã du?c tác thành. ? noi Ngu?i v?n có s? s?ng, và s? s?ng là s? sáng c?a nhân lo?i; s? sáng chi?u soi trong u t?i, và u t?i dã không ti?p nh?n s? sáng. Có m?t ngu?i du?c Thiên Chúa sai d?n, tên là Gioan. Ông dã d?n nh?m vi?c ch?ng minh, d? ông ch?ng minh v? s? sáng, h?u cho m?i ngu?i nh? ông mà tin. Chính ông không ph?i là s? sáng, nhung d?n d? ch?ng minh v? s? sáng. V?n có s? sáng th?c, s? sáng soi t? cho h?t m?i ngu?i sinh vào th? gian này. Ngu?i v?n ? trong th? gian, và th? gian dã do Ngu?i tác t?o, và th? gian dã không nh?n bi?t Ngu?i. Ngu?i dã d?n nhà các gia nhân Ngu?i, và các gia nhân Ngu?i dã không ti?p nh?n Ngu?i. Nhung phàm bao nhiêu k? dã ti?p nh?n Ngu?i, thì Ngu?i cho h? du?c quy?n tr? nên con Thiên Chúa, t?c là cho nh?ng ai tin vào danh Ngu?i. Nh?ng ngu?i này không do khí huy?t, không do ý mu?n xác th?t, cung không do ý mu?n c?a dàn ông, nhung do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi L?i dã hoá thành nh?c th?, và Ngu?i dã cu ng? gi?a chúng tôi, và chúng tôi dã nhìn th?y vinh quang c?a Ngu?i, vinh quang Ngu?i nh?n du?c b?i Chúa Cha, nhu c?a ngu?i Con M?t d?y ân s?ng và chân lý. Gioan làm ch?ng v? Ngu?i khi tuyên xung r?ng: "Ðây là Ð?ng tôi tiên báo. Ngu?i d?n sau tôi, nhung xu?t hi?n tru?c tôi, vì Ngu?i có tru?c tôi". Chính do s? sung mãn Ngu?i mà chúng ta h?t th?y ti?p nh?n on này t?i on khác. B?i vì Chúa ban L? lu?t qua Môsê, nhung on thánh và chân lý thì ban qua Ð?c Giêsu Kitô. Không ai nhìn th?y Thiên Chúa, nhung chính Con M?t Chúa, Ð?ng ng? trong Chúa Cha, s? m?c kh?i cho chúng ta.  Ðó là l?i Chúa.

Slide 15: 

M?T PHÚT SUY NI?M. Thiên Chúa dã hóa thân làm ngu?i và ? gi?a chúng ta. Ðây là ni?m vui c?a dêm h?ng ân. Chúa dã giáng sinh làm ngu?i nhu chúng ta. Chúa Giêsu mang thân ph?n nghèo khó. Ngài du?c sinh ra noi máng c? hôi tanh. Ngài du?c su?i ?m b?ng s? tham vi?ng c?a các m?c d?ng don so và chân thành. Chúa chính là ánh sáng c?a tr?n gian. Chúa d?n d? dem ánh sáng soi d?i vào dêm t?i. Mùa Giáng Sinh là mùa c?a ánh sáng. Ngày xua, ngu?i Ái Nhi Lan có m?t d?u ch? trong mùa L?. Trong th?i gian b? bách h?i, ngu?i ta thu?ng d?t n?n d? trên b? c?a s?. Các linh m?c tr?n lánh trong khu v?c nhìn th?y ánh n?n dã d?n dâng l? và c?u nguy?n. Quân lính h?i t?i sao ph?i d?t n?n? H? gi?i thích r?ng: d?t n?n và m? c?a d? Ð?c M? và Thánh Giuse có th? ghé vào trú ng?. Nhà c?m quy?n cho là mê tín d? doan dã không làm phi?n hà và qu?y r?y. Ngày nay theo t?p t?c, các ánh di?n noi c?a s? nh?c nh? ngu?i tín h?u s?n sàng dón nh?n Chúa d?n vi?ng tham. Chúa d?n mang s? bình an cho nh?ng ngu?i có lòng thi?n tâm. Chúa không d?n theo ki?u cách c?a các nhà thuong m?i. Qua nam tháng, vi?c dón ch? Chúa d?n dã b? t?c hóa theo trào luu xã h?i, nhi?u noi bi?n d?i ý nghia c?a L? M?ng Chúa Giáng Sinh thành l? h?i qua ti?c tùng, vui choi, mua s?m và t?ng qùa cho nhau. Các thi?p Noel dã thay d?i t? c?nh Chúa sinh noi hang l?a tr? thành c?nh hình ông già Noel, hình cây thông, c?nh tr?i tuy?t l?nh hay ngôi sao. Thay vì Merry Christmas ngu?i ta dùng Happy Holidays. Chúng ta hãy nhìn vào hang dá noi Chúa dã giáng sinh. Chúng ta hãy suy ni?m M?u Nhi?m Tình Yêu. Thiên Chúa h? thân làm ngu?i vì yêu. Ngài dã n?i k?t và hòa gi?i tr?i và d?t. Thiên Chúa dem on c?u d? cho chúng ta. Chúng ta hãy m? r?ng tâm h?n dón nh?n Chúa vi?ng tham. Chúa s? mang bình an cho nh?ng ai dón nh?n Ngài v?i thi?n tâm.

Slide 16: 

C?U CHÚC QÚY V? M?T MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH VÀ H?NH PHÚC. Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng