Lễ Các Linh Hồn

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

THE COMMEMORATION OF ALL THE FAITHFUL DEPARTED L? C?U CHO M?I TÍN H?U ÐÃ QUA Ð?I AI TIN VÀO CHÚA CON, S? CÓ S? S?NG Ð?I Ð?I

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ?y, Chúa Giêsu nói v?i dám dông r?ng: JESUS SAID TO THE CROWD:

Slide 3: 

T?t c? nh?ng ngu?i Chúa Cha ban cho tôi d?u s? d?n v?i tôi, Everything that the Father gives me will come to me,

Slide 4: 

Và ai d?n v?i tôi, tôi s? không lo?i ra ngoài, And I will not reject anyone who comes to me,

Slide 5: 

Vì tôi t? tr?i mà xu?ng, không ph?i d? làm theo ý tôi, Because I came down from heaven not to do my own will

Slide 6: 

Nhung d? làm theo ý Ð?ng dã sai tôi. But the will of the one who sent me.

Slide 7: 

Mà ý c?a Ð?ng dã sai tôi là t?t c? nh?ng k? Ngu?i dã ban cho tôi, And this is the will of the one who sent me

Slide 8: 

Tôi s? không d? m?t m?t ai, nhung s? cho h? s?ng l?i trong ngày sau h?t. That I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day.

Slide 9: 

Th?t v?y, ý c?a Cha tôi là t?t c? nh?ng ai th?y ngu?i Con và tin vào ngu?i Con, thì du?c s?ng muôn d?i, For this is the will of my Father that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life,

Slide 10: 

Và tôi s? cho h? s?ng l?i trong ngày sau h?t. And I shall raise him on the last day.

Slide 11: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ?y, Chúa Giêsu nói v?i dám dông r?ng: T?t c? nh?ng ngu?i Chúa Cha ban cho tôi d?u s? d?n v?i tôi, và ai d?n v?i tôi, tôi s? không lo?i ra ngoài, vì tôi t? tr?i mà xu?ng, không ph?i d? làm theo ý tôi, nhung d? làm theo ý Ð?ng dã sai tôi. Mà ý c?a Ð?ng dã sai tôi là t?t c? nh?ng k? Ngu?i dã ban cho tôi, tôi s? không d? m?t m?t ai, nhung s? cho h? s?ng l?i trong ngày sau h?t. Th?t v?y, ý c?a Cha tôi là t?t c? nh?ng ai th?y ngu?i Con và tin vào ngu?i Con, thì du?c s?ng muôn d?i, và tôi s? cho h? s?ng l?i trong ngày sau h?t." Ðó là l?i Chúa

Slide 12: 

M?T PHÚT SUY NI?M. Trong bài Phúc âm Chúa Giêsu h?a r?ng t?t c? nh?ng ngu?i Chúa Cha ban cho, Ngài s? không d? m?t m?t ai, nhung s? cho h? s?ng l?i ngày sau h?t. Ðây là ni?m hy v?ng c?a chúng ta. Bu?c vào tháng Các Linh H?n, chúng ta l?i có co h?i suy ni?m v? d?nh m?nh c?a nh?ng ngu?i tin vào Chúa Kitô. Khi d?c kinh Tin Kính, chúng ta cùng tuyên xung r?ng: tôi tin M?u Nhi?m Hi?p Thông trong Dân Thánh. M?u Nhi?m Hi?p Thông dó chính là tín di?u Các Thánh Thông Công. Liên k?t ba thành ph?n trong Giáo H?i Chúa Kitô: Giáo H?i Kh?i Hoàn, Giáo H?i Ðau Kh? và Giáo H?i L? Hành. Chúng ta dã m?ng L? Các Thánh, nh?ng chu v? dã gi?t áo tr?ng trong máu Con Chiên. Các ngài dã di d?n cùng du?ng và gi? v?ng d?c tin. H? dã lãnh nh?n tri?u thiên công chính trong nu?c tr?i. H? dã kh?i hoàn vinh th?ng v?i Chúa Kitô. Còn linh h?n các tín h?u dã qua d?i, h? dang trong th?i gian thanh luy?n. H? chính là nh?ng ngu?i cùng ni?m tin v?i chúng ta. Ðã tin vào Chúa Kitô Ph?c Sinh, h? dã di tr?n con du?ng v? nhà Cha, nhung c?n th?i gian tinh luy?n d? x?ng dáng hu?ng nhan thánh Chúa. H? dã không còn l?p công du?c n?a vì th?i gian dã mãn. H? trông c?y vào l?i c?u nguy?n và vi?c lành phúc d?c c?a nh?ng ngu?i còn s?ng. Chúng ta là nh?ng ngu?i dang l? hành du?i th?. Chúng ta dang dõi bu?c v? noi h?nh phúc tru?ng sinh. Con du?ng thênh thang r?ng m? tru?c m?t v?i l?i ngõ vào thiên dàng. Chúng ta còn th?i gian, còn nhi?u co h?i nên thánh, nhi?u vi?c lành phúc d?c có th? làm và nhi?u vi?c bác ái dang trông ch? chúng ta. Ngu?c nhìn lên các thánh trên thiên dàng, các chu v? dang vui hu?ng h?nh phúc và ch? dón chúng ta. Ðoái nhìn các linh h?n dang thanh luy?n, h? s? du?c chung hu?ng h?nh phúc. Còn chúng ta trên du?ng l? th?, dích cùng c?a chúng ta cung chính là noi h?ng s?ng vinh c?u. Tin tu?ng vào Chúa Kitô Ph?c Sinh. Chúng ta hãy cùng c?u nguy?n cho nhau d? m?i ngu?i chung hu?ng h?nh phúc muôn d?i.

Slide 13: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XINTI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA. Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng