Đường Đến Hạnh phúc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ÐU?NG Ð?N H?NH PHÚC Thöïc hieän slideshow: AM.Kim Loan 28.06.2008 Click

Slide 2: 

Haõy tìm moät “toå aám” tröôùc, roài haõy nghó ñeán “toaø laâu ñaøi”

Slide 3: 

Haïnh phuùc nhö laø nöôùc hoa, baïn khoâng theå vaåy leân ngöôøi khaùc maø khoâng laøm vöông vaøi gioït leân chính mình.

Slide 4: 

Haïnh phuùc khoâng khoù tìm. Haïnh phuùc baét nguoàn töø noäi taâm, töø caùch nhìn, caùch öùng bieán vaø caûm nhaän cuoäc soáng.

Slide 5: 

Ñieàu quan troïng khoâng phaûi ôû choã chuùng ta coù nhöõng gì, maø laø chuùng ta coù bieát taän höôûng nhöõng gì mình coù hay khoâng?

Slide 6: 

Ñeå soáng haïnh phuùc, ta haõy phaán khôûi ñoùn nhaän moïi nieàm vui vaø caû nhöõng noãi buoàn maø cuoäc soáng mang laïi cho ta.

Slide 7: 

Coù moät nghòch lyù: Haïnh phuùc thöïc söï chæ ñeán khi baïn bieát maïnh daïn cho ñi – chöù khoâng phaûi naém giöõ thaät chaët.

Slide 8: 

Haïnh phuùc lôùn nhaát treân ñôøi laø tin raèng coù ngöôøi yeâu thöông ta – vì ta laø ta, vaø hôn theá nöõa, baát chaáp ta laø ai.

Slide 9: 

? Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Tommy's Window Slideshow Haïnh phuùc coù theå ñeán vôùi baát kyø ai, baát kyø löùa tuoåi naøo, khoâng phaân bieät hoaøn caûnh kinh teá hay xaõ hoäi – chæ caàn baïn saün saøng vaø quyeát taâm.

Slide 10: 

Haïnh phuùc laø ñieàu coù theå tìm kieám vaø xaây döïng, noù khoâng coù saün treân tay cuûa moät aân nhaân naøo.

Slide 11: 

Haïnh phuùc lôùn nhaát cuûa cuoäc ñôøi laø caûm nhaän ñöôïc raèng ta ñang yeâu vaø ñöôïc yeâu.

Slide 12: 

Chæ nhöõng ai ñaõ töøng traûi qua thaát baïi, khoå ñau môùi hieåu ñöôïc troïn veïn giaù trò cuûa haïnh phuùc.

Slide 13: 

Gia ñình laø nôi ta tìm veà khi moïi chuyeän beân ngoaøi khoâng suoân seû.

Slide 14: 

Ñeå caûm nhaän troïn veïn haïnh phuùc treân haønh trình cuoäc soáng, baïn haõy bieát ñôn giaûn hoaù cuoäc ñôøi.

Slide 15: 

Haïnh phuùc laø moät daïng naêng löôïng, thuùc ñaåy caû thaân theå vaø taâm trí chuùng ta tieán tôùi.

Slide 16: 

Ñöøng mong ñôïi ngöôøi khaùc mang laïi haïnh phuùc cho baïn. Haõy töï laøm cho mình haïnh phuùc vaø chia seû nieàm haïnh phuùc aáy vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.

Slide 17: 

Ngöôøi thaät söï haïnh phuùc laø ngöôøi bieát thöôûng ngoaïn khung caûnh xung quanh ngay caû khi ñang ñi treân ñöôøng gaäp gheành, quanh co.

Slide 18: 

Khi moät caùnh cöûa haïnh phuùc kheùp laïi, caùnh cöûa haïnh phuùc khaùc môû ra, nhöng thöôøng thì ta quaù maûi mieát nhìn vaøo caùnh cöûa ñaõ kheùp ñeán noãi khoâng thaáy moät “nhaân vaät khaùc xuaát hieän vaø ñang môû cöûa cho ta”.

Slide 19: 

Töông lai chuùng ta ñöôïc taïo neân töø nhöõng ñieàu toát ñeïp cuûa hieän taïi, ai bieát xeáp quaù khöù vaøo ñuùng choã thì moái quan heä keá tieáp cuûa hoï seõ gaëp nhieàu thuaän lôïi vaø hoï seõ sôùm ñaït ñöôïc haïnh phuùc.

Slide 20: 

Nhöõng ai bieát traân troïng nhöõng gì mình ñang coù, thöôøng caûm thaáy haïnh phuùc nhieàu hôn so vôùi nhöõng ngöôøi coù nhieàu nhöng vaãn khoâng haøi loøng.

Slide 21: 

Haïnh phuùc tuyø thuoäc vieäc baïn coù cöôøi ñöôïc hay khoâng?

Slide 22: 

Ñoù laø söï traân troïng nhöõng giaù trò vónh haèng cuûa cuoäc soáng. Haïnh phuùc laø bieát cho ñi, laø bieát nhaän ra vaø gìn giöõ tình yeâu ôû baát kyø giai ñoaïn naøo…

Slide 23: 

Nhöõng ngöôøi haïnh phuùc khoâng phaûi laø ngöôøi coù ñöôïc moïi thöù, maø laø ngöôøi khoâng bò caûm giaùc “khoâng bao giôø ñuû” luoân xaâm chieám mình.

Slide 24: 

Ngöôøi haïnh phuùc nhaát laø ngöôøi ñem laïi haïnh phuùc cho nhieàu ngöôøi nhaát.

Slide 25: 

Neáu baïn nghó mình haïnh phuùc, baïn seõ laø ngöôøi haïnh phuùc.

Slide 26: 

Khoâng ai coù theå mang haïnh phuùc ñeán cho baïn, ngoaïi tröø chính baûn thaân baïn.

Slide 27: 

Haïnh phuùc laø khi coù moät gia ñình lôùn, yeâu thöông nhau, quan taâm vaø gaàn guõi nhau duø khoâng ôû beân nhau.

Slide 28: 

Haïnh phuùc phaûi ñöôïc ñaët leân neàn taûng khoan dung.

Slide 29: 

Have a Wonderful day! Slideshow: VU TH? KIM LOAN

authorStream Live Help