Cầu Nguyện Nghề Của Tôi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ð?c H?ng Y Nguy?n van Thu?n : 

Trích: Ðu?ng Hy V?ng C?u Nguy?n ngh? c?a tôi Ð?c H?ng Y Nguy?n van Thu?n

Slide 2: 

Ho?t d?ng không c?u nguy?n là vô ích tru?c m?t Chúa. Máy móc t? d?ng có th? làm hon con.( S? 118)

Th? nh?t c?u nguy?n, th? hai hy sinh, th? ba m?i d?n ho?t d?ng.( S? 119) : 

Th? nh?t c?u nguy?n, th? hai hy sinh, th? ba m?i d?n ho?t d?ng.( S? 119)

C?u nguy?n là n?n t?ng c?a d?i s?ng thiêng liêng. Lúc c?u nguy?n con n?i li?n, k?t h?p v?i Thiên Chúa. Bóng di?n sáng nh? n?i li?n v?i máy phát di?n.(S? 120) : 

C?u nguy?n là n?n t?ng c?a d?i s?ng thiêng liêng. Lúc c?u nguy?n con n?i li?n, k?t h?p v?i Thiên Chúa. Bóng di?n sáng nh? n?i li?n v?i máy phát di?n.(S? 120)

Slide 5: 

Con tin l?i c?u nguy?n toàn nang không? Hãy suy l?i Chúa: "Th?y nói th?t v?i các con, hãy xin s? du?c, hãy tìm s? g?p, hãy gõ c?a, s? m?." Có công ty b?o hi?m nào b?o d?m cho ch?c ch?n hon l?i ?y không? (S? 121)

Bí quy?t nuôi du?ng d?i s?ng Kitô h?u là c?u nguy?n. Không c?u nguy?n, dù có làm phép l?, con cung d?ng tin.(S? 122) : 

Bí quy?t nuôi du?ng d?i s?ng Kitô h?u là c?u nguy?n. Không c?u nguy?n, dù có làm phép l?, con cung d?ng tin.(S? 122)

Slide 7: 

Con hãy c?u nguy?n luôn luôn b?t c? ? dâu. Chúa Giêsu dã nói: “Hãy c?u nguy?n không ng?ng.”(S? 123)

"Khi hai hay ba ngu?i hi?p nhau vì danh Ta, thì Ta ? gi?a h?." L?i Chúa Giêsu dã ?ng nghi?m, d?c bi?t noi nhi?u c?ng doàn c?u nguy?n, h? s?ng xa linh m?c t?ng ngàn cây s? mà v?n hu?ng d?n nhau c?u nguy?n kiên trì gi?a gian nan và cô don.(S? 124) : 

"Khi hai hay ba ngu?i hi?p nhau vì danh Ta, thì Ta ? gi?a h?." L?i Chúa Giêsu dã ?ng nghi?m, d?c bi?t noi nhi?u c?ng doàn c?u nguy?n, h? s?ng xa linh m?c t?ng ngàn cây s? mà v?n hu?ng d?n nhau c?u nguy?n kiên trì gi?a gian nan và cô don.(S? 124)

Slide 9: 

Con ng?c nhiên vì sao nhi?u ngu?i m?t on Chúa g?i, m?t d?c tin, ph?n b?i H?i Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có m?t lý do chính: h? b? c?u nguy?n t? lâu.(S? 125)

Ð?ng xem thu?ng vi?c d?c kinh, các Tông d? dã thua: "Xin Th?y d?y các con c?u nguy?n." Chúa Giêsu dáp: "Khi các con c?u nguy?n hãy nói: "L?y Cha chúng con ? trên tr?i..." chính Chúa Giêsu d?y d?c kinh. (S? 126) : 

Ð?ng xem thu?ng vi?c d?c kinh, các Tông d? dã thua: "Xin Th?y d?y các con c?u nguy?n." Chúa Giêsu dáp: "Khi các con c?u nguy?n hãy nói: "L?y Cha chúng con ? trên tr?i..." chính Chúa Giêsu d?y d?c kinh. (S? 126)

Slide 11: 

Chúa d?y d?c kinh d? giúp con c?u nguy?n, nhung vi?c chính là g?p g?, nói chuy?n gi?a Cha và con: "Khi con c?u nguy?n, d?ng lo ph?i nói gì! Hãy vào phòng dóng c?a, c?u nguy?n v?i Cha c?a con cách kín dáo, và Cha con th?y m?i s?, s? nghe l?i con." Không c?n hình th?c, ch? c?n tâm tình ph? t?.(S? 127)

Slide 12: 

L?i kinh ph?ng v? r?t d?p lòng Chúa, vì dó là l?i Thánh Kinh, là l?i c?u c?a H?i Thánh, Nhi?m Th? Chúa Giêsu. Con hãy dùng sách l?, sách ca v?nh, sách nguy?n mà c?u nguy?n.(S? 128)

Slide 13: 

Cha nói: "th? nh?t là c?u nguy?n", không ph?i là vô can c?; Chúa Giêsu dã b?o: "Maria dã ch?n ph?n nh?t", ng?i du?i chân Chúa, nghe l?i Chúa, m?n yêu Chúa. Maria dã du?c Thánh Th?, Thánh Kinh, Thánh Nguy?n.(S? 129)

Con tìm b?n d? an ?i, nâng d? con kh?i cô don. Sao con không tìm ngu?i b?n không bao gi? ph?n b?i con, và có th? ? v?i con liên l? b?t c? noi nào?(S? 130) : 

Con tìm b?n d? an ?i, nâng d? con kh?i cô don. Sao con không tìm ngu?i b?n không bao gi? ph?n b?i con, và có th? ? v?i con liên l? b?t c? noi nào?(S? 130)

Slide 15: 

M?t ngu?i thánh mà không c?u nguy?n là thánh gi?. Con d?i xem, h? s? s?p d? không m?y h?i.(S? 131)

Mu?n bi?t công vi?c Tông d? c?a ai, con hãy xem ngu?i ?y c?u nguy?n th? nào.(S? 132) : 

Mu?n bi?t công vi?c Tông d? c?a ai, con hãy xem ngu?i ?y c?u nguy?n th? nào.(S? 132)

Slide 17: 

N?u con không ph?i là ngu?i c?u nguy?n, không ai tin con làm vi?c vì Chúa thôi.(S? 133)

T?i sao trong H?i Thánh kh?ng ho?ng? Vì h? giá s? c?u nguy?n.(S? 134) : 

T?i sao trong H?i Thánh kh?ng ho?ng? Vì h? giá s? c?u nguy?n.(S? 134)

Slide 19: 

Ai nói du?c mãnh l?c c?a l?i c?u nguy?n? S?t s?ng nhu các Tông d? và Ð?c M? trong nhà ti?c ly, phó thác nhu Chúa Giêsu ? vu?n cây D?u, quy?t d?nh nhu Maisen giang tay trên núi, du?c tha th? nhu ngu?i tr?m lành. (S? 135)

"Ngu?i ta s?ng không ch? nh? bánh mà còn nh? l?i Chúa": Thánh Th?, Thánh Kinh, Thánh Nguy?n. N?u không, con không có s? s?ng Th?n Linh.(S? 136) : 

"Ngu?i ta s?ng không ch? nh? bánh mà còn nh? l?i Chúa": Thánh Th?, Thánh Kinh, Thánh Nguy?n. N?u không, con không có s? s?ng Th?n Linh.(S? 136)

M?t ngu?i chua vào d?o mà c?u nguy?n là d?u r?t t?t; kh?i s? c?u nguy?n là kh?i s? có d?c tin.(S? 137) : 

M?t ngu?i chua vào d?o mà c?u nguy?n là d?u r?t t?t; kh?i s? c?u nguy?n là kh?i s? có d?c tin.(S? 137)

Tinh th?n c?u nguy?n cung nhu m?t lò l?a nung d?t tâm h?n tông d? c?a con. Mu?n nuôi ng?n l?a ?y, con hãy nhen vào dó nh?ng thanh g? l?n c?a hy sinh, c?a nh?ng cu?c tinh tâm và c? nh?ng que c?i nh? c?a l?i nguy?n t?t và hy sinh th?m kính.(S? 138) : 

Tinh th?n c?u nguy?n cung nhu m?t lò l?a nung d?t tâm h?n tông d? c?a con. Mu?n nuôi ng?n l?a ?y, con hãy nhen vào dó nh?ng thanh g? l?n c?a hy sinh, c?a nh?ng cu?c tinh tâm và c? nh?ng que c?i nh? c?a l?i nguy?n t?t và hy sinh th?m kính.(S? 138)

Slide 23: 

D?u mi?ng con không nói ra, Chúa dã hi?u th?u lòng con, con hãy xem guong bà dau bang huy?t: d?ng d?n g?u áo Chúa, du?c nh?m l?i ngay. (S? 139)

Con t?i l?i không dám ra tru?c m?t Chúa, nhung l?i H?i Thánh khi?n con v?ng tâm: "Nh? Ð?c Kitô, Chúa chúng con." t?t c? s? thuong khó Chúa Giêsu, công nghi?p Ð?c M? và các Thánh không d? bao b?c l?i c?u nh? bé c?a con sao?(S? 140) : 

Con t?i l?i không dám ra tru?c m?t Chúa, nhung l?i H?i Thánh khi?n con v?ng tâm: "Nh? Ð?c Kitô, Chúa chúng con." t?t c? s? thuong khó Chúa Giêsu, công nghi?p Ð?c M? và các Thánh không d? bao b?c l?i c?u nh? bé c?a con sao?(S? 140)

Slide 25: 

Con tu?ng tr? em chua làm gì du?c, ngu?i b?nh không làm gì du?c cho H?i Thánh n?a? Không dâu, sau l?i c?u chính th?c c?a H?i Thánh, l?i nguy?n c?a tr? em và b?nh nhân r?t d?p lòng Chúa. Nang nh?c h? ý th?c! (S? 140)

Gi? c?u nguy?n là gi? tâm s? v?i Chúa là Cha, ch? không ph?i là gi? làm bài, là gi? c?a qu? tim, ch? không ph?i là gi? c?a lu?n lý. Ð?ng n?n óc bóp trán d? trình bày v?i Chúa.(S? 141) : 

Gi? c?u nguy?n là gi? tâm s? v?i Chúa là Cha, ch? không ph?i là gi? làm bài, là gi? c?a qu? tim, ch? không ph?i là gi? c?a lu?n lý. Ð?ng n?n óc bóp trán d? trình bày v?i Chúa.(S? 141)

Nhi?u x? không có linh m?c dã v?ng d?c tin su?t nhi?u ch?c nam, nh? d?c kinh c?u nguy?n trong các gia dình.(S? 143) : 

Nhi?u x? không có linh m?c dã v?ng d?c tin su?t nhi?u ch?c nam, nh? d?c kinh c?u nguy?n trong các gia dình.(S? 143)

L?i c?u nguy?n c?a con ph?i ph? c?p, qu? tim con ph?i ch?a d?ng c? th? gian, nhung d?ng vì dó mà quên nh?ng th?c t? trong con, và chung quanh con.(S? 144) : 

L?i c?u nguy?n c?a con ph?i ph? c?p, qu? tim con ph?i ch?a d?ng c? th? gian, nhung d?ng vì dó mà quên nh?ng th?c t? trong con, và chung quanh con.(S? 144)

Sách thiêng liêng làm nhi?u ngu?i nên thánh, dó là d?u nuôi lò l?a c?u nguy?n.(S? 145) : 

Sách thiêng liêng làm nhi?u ngu?i nên thánh, dó là d?u nuôi lò l?a c?u nguy?n.(S? 145)

Ð?c bi?t v?i tâm h?n toàn hi?n, dáng l? trong can cu?c ph?i khai: "ngh? nghi?p: c?u nguy?n". Các ngh? khác th? gian d?u làm c?. Th? gian dòi h?i con gi? d?i lý và xin nài con: "c?u nguy?n cho tôi!“(S? 146) : 

Ð?c bi?t v?i tâm h?n toàn hi?n, dáng l? trong can cu?c ph?i khai: "ngh? nghi?p: c?u nguy?n". Các ngh? khác th? gian d?u làm c?. Th? gian dòi h?i con gi? d?i lý và xin nài con: "c?u nguy?n cho tôi!“(S? 146)

Không ph?i Maria ng?i yên du?i chân Chúa vì làm bi?ng. Phúc âm không phong thánh ngu?i lu?i bi?ng. Maria ch?n phân nh?t: nghe Chúa, d? l?i Chúa th?m tâm can,lay chuy?n mình làm vi?c trong mình, v?i mình. Có gì ho?t d?ng b?ng s? l?t xác, s? bi?n d?i ?y? (S? 147) : 

Không ph?i Maria ng?i yên du?i chân Chúa vì làm bi?ng. Phúc âm không phong thánh ngu?i lu?i bi?ng. Maria ch?n phân nh?t: nghe Chúa, d? l?i Chúa th?m tâm can,lay chuy?n mình làm vi?c trong mình, v?i mình. Có gì ho?t d?ng b?ng s? l?t xác, s? bi?n d?i ?y? (S? 147)

Slide 32: 

Ð?c H?ng Y Nguy?n Van Thu?n Trích : Ðu?ng Hy V?ng C?U NGUY?N Ngh? c?a tôi Suu t?m & th?c hi?n: Nt Maria Goretti Võ Th? Suong