Giấc Mơ Xưa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

G?I GI?C MO XUA Nh?c: Lê Hoàng Long Ti?ng hát: Vu Khanh

Slide 2: 

Ngày mai lênh dênh trên sông Huong Theo gió mo h? h?n v? dâu

Slide 3: 

Sóng s?u dâng theo bao nam tháng Ngóng v? du?ng l?i cu tìm em

Slide 4: 

Thuong em thì thuong rát nhi?u mà duyên ki?p l? làng r?i

Slide 5: 

Xa em! Lòng anh mu?n nói bao l?i gió buông lã loi

Slide 6: 

Hình bóng dã quá xa m? d?n theo th?i gian Ki?p sau xin ch?p l?i th? Cùng s?ng bu?c lang thang

Slide 7: 

Em oi tình duyên l? làng r?i còn dâu n?a mà ch?

Slide 8: 

Anh di lòng vuong v?n l?i th? nh? ki?p sau ch? nhau

Slide 9: 

Tha huong lòng thuong nh? ngày nào cùng t?m n?ng vu?n dào

Slide 10: 

Gió Xuân sang anh bu?n vì v?ng bóng ngu?i yêu

Slide 11: 

G?I GI?C MO XUA Lê Hoàng Long

Slide 12: 

Ti?ng hát Vu Khanh

Slide 13: 

PPS: Tâm H?u

Slide 14: 

R?i mai khi anh xa kinh dô Em khóc cho tàn m?t mùa tho

Slide 15: 

Nh? ngu?i em nuong theo con gió Ru h?n v? di vãng m?ng mo

Slide 16: 

Thuong anh thì thuong r?t nhi?u mà ván dã dóng thuy?n r?i

Slide 17: 

Ða doan tr?i xanh c?t cánh lìa cành khi?n chim lìa dôi

Slide 18: 

Chi?u xu?ng mua gió tiêu di?u reo trên dòng Huong Tháng nam chua xóa ni?m s?u vì d?t khúc to vuong

Slide 19: 

Anh oi d?i dã l? h?n th? thì dâu có ngày v?

Slide 20: 

Xa anh d?i em t?t n? cu?i héo h?t dôi làn môi

Slide 21: 

Ðêm dêm dèn le lói m?t mình ng?i ôm gi?c m?ng tình

Slide 22: 

Ki?p sau dôi tim hòa chào dón ánh bình minh

Slide 23: 

CHÀO T?M BI?T Tâm H?u