Commutative-Property-of-Multiplication

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

For grade 3

Comments

Presentation Transcript

Commutative Property of Multiplication:

Commutative Property of Multiplication Pagtulun -an 32

Objectives: Ang pagamit sa commutative property sa multiplication.:

Objectives : Ang pagamit sa commutative property sa multiplication.

Tun-i ang hulagway. Isulat ang multiplication sentence sa matag butang.:

Tun-i ang hulagway . Isulat ang multiplication sentence sa matag butang . Multiplication sentence: 3 x 8

Slide4:

Multiplication sentence: 8 x 3 Illustration and Solution

Kon imung butangan ug relation symbol ( <, >, o = ) sa tunga sa duha ka number sentences, Unsa nga simbolo kini? Nganu man?:

Kon imung butangan ug relation symbol ( <, >, o = ) sa tunga sa duha ka number sentences, Unsa nga simbolo kini ? Nganu man? 3 x 8 8 x 3 = Example 1:

Slide6:

3 x 8 8 x 3 = 24 24 = Tungod kay:

Slide7:

Multiplication sentence: 4 x 3 Example 2: Illustration and solution

Slide8:

Multiplication sentence: 3 x 4 Illustration and solution:

Slide9:

4 x 3 3 x 4 = Example 2:

Slide10:

4 x 3 3 x 4 = 12 12 = Tungod kay:

The position of the factors changes but the product is the same. This property of multiplication is called commutative property.:

The position of the factors changes but the product is the same. This property of multiplication is called commutative property.

Buhaton 1: Pangita ug pares. Buhata ang gihatag nga buluhaton. Ipakita ang Commulative property sa multiplication pinaagi sa pag dugtong sa Column A ug Column B. Isulat ang letra sa hustong tubag.:

Buhaton 1: Pangita ug pares. Buhata ang gihatag nga buluhaton . Ipakita ang Commulative property sa multiplication pinaagi sa pag dugtong sa Column A ug Column B. Isulat ang letra sa hustong tubag .

Slide13:

A 1. 3 X 4 2. 5 X 6 3. 6 X 2 4. 8 X 3 5. 9 X 7 B A. 3 x 8 B. 2 x 6 C. 4 x 5 D. 7 x 9 E. 4 x 3 F. 6 x 5

Buluhaton 2 Isulat ang nawala nga factor sa inyong notebook.:

Buluhaton 2 Isulat ang nawala nga factor sa inyong notebook. 7 x 4 = __ x 7 2 x __ = 5 x 2 6 x 3 = 3 x __ 8 x __ = 4 x 8 __ x 9 = 9 x 7 4 5 6 4 7

The commutative property of multiplication states that the order of the given factors that not affect the product or changing the order of the factors does not change the product:

The commutative property of multiplication states that the order of the given factors that not affect the product or changing the order of the factors does not change the product Example: 9 x 3 = 3 x 9

Buluhaton 3 Basaha ug sulbara. Ihulagway ang word problem unya ipakita ang pamaagi sa pagsulbad ug isulat ang number sentence. :

Buluhaton 3 Basaha ug sulbara . Ihulagway ang word problem unya ipakita ang pamaagi sa pagsulbad ug isulat ang number sentence . Illustration and Solution Number sentence 1. Nag drawing Lilibeth og 6 ka lingin nga adunay 3 ka bituon sa sulod . Pila ka bituon ang iyang gi -drawing?.

Slide17:

Multiplication Sentence 3 x 6 Lilibeth’s stars

Slide18:

2. Nag-drawing si Ana og 3 ka lingin nga anaay 6 ka bituon sa sulod ? Pila tanan ka bituon ang iyang gi -drawing?. Illustration and Solution c Number sentence

Slide19:

Multiplication Sentence 6 x 3 Ana’s stars

Slide20:

Itanda ang kang Lilibeth nga bituon ug kang Ana nga bituon : Isulat ang hustong Relation Symbol sa kahon . ____________________________ = _____________________________ Bituon ni Lilibeth Bituon ni Ana 18 18

Evaluation: Buluhaton 4 Gamit ang commutative property pangitaa ang hustong tubag sulod sakahon ug isulat ang letra niinisa inyong papel:

Evaluation : Buluhaton 4 Gamit ang commutative property pangitaa ang hustong tubag sulod sakahon ug isulat ang letra niinisa inyong papel 2 x 4 5 x 9 6 x 7 8 x 6 9 x 8 7 x 6 6 x 8 8 x9 4 x 2 9 x 5 7 x 3

HOME ACTIVITY: Kompletoha ang multiplication sentences pinaagi sa paggamit sa commutative property sa multiplication unya ihatag ang product.:

HOME ACTIVITY: Kompletoha ang multiplication sentences pinaagi sa paggamit sa commutative property sa multiplication u nya ihatag ang product. 5 x 8 = x 6 x 7 = x 6 7 x 9 = 9 x X 6 = 6 x 4 3 x = 9 x 3 x = 7 x 2