12August2009(166-170)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hé bìng 合併 Zhé ràng 折讓 Shēng chǎn 生產 Wù jià zhǐ shù 物價指數 Sān jiǎo xíng 三角形 普通話百分百 12.8.09

authorStream Live Help