Evolution

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง วิวัฒนาการ สำหรับกระบวนวิชา 202184 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

Comments

Presentation Transcript

หลักฐานทางวิวัฒนาการ:

หลักฐานทางวิวัฒนาการ การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา (morphology) 3. Vestigial organ – สัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูง ส่วนของร่างกายที่มีขนาดเล็กลงจนไม่ได้ใช้ สัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำ มีขนาดใหญ่ใช้งานปกติ ไส้ติ่ง กระดูกหาง กล้ามเนื้อหูกระดิก http://images.tutorvista.com/content/organic-evolution/vestigial-organs-in-human.jpeg

authorStream Live Help