Національно-патріотичне виховання

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 28:

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Слайд 28:

« Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань нерозривно пов’язане з розумовим, моральним, трудовим, ідейно-світоглядним, естетичним, емоційним становленням особистості. Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яке проникає в усе, що пізнає, узнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина,яка формується. Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі,почуттів, як єдність думки і справи, дуже складно пов’язаний з освіченістю,етичною, естетичною, емоційною культурою, світоглядною стійкістю,творчою працею».

Слайд 28:

Думки учнів школи !

Слайд 28:

Анкетування

Слайд 28:

Концепція національної системи виховання (1996); Концепція національно-патріотичного виховання (2009); Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр.; Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012).

Слайд 28:

Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та молоді це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави

Слайд 28:

Принципи патріотичного виховання П ринцип національної спрямованості П ринцип самоактивності й саморегуляції Принцип полікультурності Принцип соціальної відповідності Принцип історичної і соціальної пам’яті Принцип міжпоколінної наступності

Слайд 28:

 Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді: Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання: Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством Інформаційне забезпечення національно - патріотичного виховання дітей та молоді:

Слайд 28:

Перший етап (2015 р.) Створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді; С творення Центру патріотичного виховання у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України; С творення інформаційного ресурсу, присвяченого цій тематиці

Слайд 28:

Другий етап (2016-2017 рр.) Р озроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді; П ідготовка та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання тощо

Слайд 28:

Третій етап (2018-2019 рр ) Проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування; П роведення науково-методичних конференцій, створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі ; А наліз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.

Слайд 28:

Позаурочна навчально-виховна робота

Слайд 28:

Дякую за увагу !