Традиції та інновації в сучасній школі. За і проти

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Педагогічна рада

Comments

Presentation Transcript

Традиції та інновації в сучасній школі. За і проти:

Традиції та інновації в сучасній школі. За і проти

Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість. В. Сухомлинський:

Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість. В. Сухомлинський

Традиційні форми навчання:

Традиційні форми навчання Класно-урочна система - твердо регламентований режим навчально-виховної роботи: постійне місце і тривалість занять; стабільний склад учнів однакового рівня підготовленості та одного віку; стабільний розклад; незмінна більше, як 300 років.

Традиційні форми навчання:

Традиційні форми навчання Основною формою організації занять класно-урочної системи за Я. А. Коменським є урок. мета уроку має бути пропорційною проміжкові часу та відповідати розвиткові учнів; урок починається повідомленням учителя, закінчується перевіркою засвоєння матеріалу; має незмінну структуру: опитування, повідомлення вчителя, вправа, перевірка; основний час при приділяється вправі.

Традиційна методи:

Традиційна методи Традиційні методи - використовувалися протягом багатьох століть і застосовуються в сучасній навчальній практиці; не втратили своєї методичної цінності й сьогодні; вербальні, наочні, практичні, контрольні, самостійні методи.

Загальні форми навчальної роботи учнів :

Загальні форми навчальної роботи учнів 1) загальнокласні або фронтальні навчальні заняття; 2) групові (бригадні або ланкові); 3) індивідуальні.

Причини зниження інтересу школярів до навчання:

Причини зниження інтересу школярів до навчання завищені вимоги батьків; неадекватне оцінювання діяльності учнів в сім'ї та школі; одноманітність, монотонність навчального процесу, застарілість засобів навчання

Причини пошуку нових методів навчання :

Причини пошуку нових метод і в навчання Докорінна зміна цілей освіти здатність випускників адаптуватися до соціальних умов, що постійно змінюються, зокрема в інформаційному просторі; широка комп'ютеризація; високий розвиток творчого потенціалу людини.

Причини пошуку нових методів навчання :

Причини пошуку нових метод і в навчання 2. Поінформованість та пристосованість до реального життя - важливі якості особистості потреба розвивати в учнях самостійність, ініціативу, заповзятливість, почуття власної гідності й відповідальності; розвитку і вихованню якостей в учня мають сприяти методи навчання.

Причини пошуку нових методів навчання :

Причини пошуку нових метод і в навчання 3. Нове соціальне замовлення робить необхідними культурне і духовне зростання громадян - існування різноманітних навчально-виховних закладів (приватні, авторські, кооперативні школи)

Причини пошуку нових методів навчання :

Причини пошуку нових метод і в навчання 4. В основу побудови сучасної освіти і навчання покладений особистісно-орієнтований підхід зміна функцій вчителя і учня; створення умов, за яких учень стає суб'єктом процесу навчання а учитель - джерело потрібної інформації та керівник діяльності учня; навчання і виховання забезпечуються завдяки методам навчання.

Причини пошуку нових методів навчання :

Причини пошуку нових метод і в навчання 5. Стратегія сучасного навчання базується на ідеї розвивального навчання - зміст освіти включає два основні компоненти: 1) інформаційний - знання, вміння і навички; 2) діяльнісний - спрямований на розвиток особистості.

Джерела і складові частини нових педагогічних технологій: :

Джерела і складові частини нових педагогічних технологій: Соціальні перетворення і нове педагогічне мислення. Наука (педагогіка, психологія, соціологія тощо). Передовий перспективний досвід. Досвід минулого, вітчизняний і зарубіжний. Етнопедагогіка (народна педагогіка).

Конкретні форми навчання:

Конкретні форми навчання застосування загальних форм відповідно до конкретних дидактичних цілей та задач уроки різних типів, лекція, випереджальна консультація, семінар, конференція, екскурсія, навчально-практичні заняття

Типи уроків:

Типи уроків формування знань; закріплення й удосконалення знань; формування й удосконалювання знань; формування вмінь і навичок; удосконалення знань, умінь і навичок; застосування знань на практиці; повторення і систематизації знань; перевірки знань; комбінований (синтетичний) урок.

Інновація:

Інновація Від лат. “ оновлення, зміна”; у педагогіці - нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. інноваційні педагогічні технології - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів унавчально-виховному процесіі» (І. Дичківська).

Інноваційні форми навчання:

Інноваційні форми навчання ділові ігри; прес-конференції; уроки КВК; уроки-конкурси; уроки-«суди»; уроки-концерти; рольові ігри; уроки-конференції; уроки-семінари; інтегровані уроки; уроки-екскурсії.

Інноваційні методи та прийоми :

Інноваційні методи та прийоми Компетентнісний підхід Інформаційно-комунікативні технології Диференційне навчання Проблемне навчання Ігрові технологі Мережеві технології Мультимедійні технології Інтегровані технології Інтерактивне навчання Технології індивідуалізації процесу навчання Групова (колективна) технологія Здоровозбережні технології

Колективні уроки:

Колективні уроки принципово нові в сучасній освіті - вищий рівень соціальної активності школярів; усі учні при колективній роботі (робота учнів у парах змінного складу) постійно знаходяться в положенні, коли треба впливати на інших учнів, учити їх нового навчального матеріалу, доводити їм, щось спростовувати, керувати їхньою діяльністю; соціальна активність кожного школяра проявляється систематично, регулярно, не менше 40-50-ти відсотків від того часу, що виділяється на колективні заняття всі учні - активні учасники самоврядування, яке здійснюється безпосередньо на уроках у процесі навчання; сучасне суспільство вимагає виховання активних, самостійних людей, здатних вирішувати поставлені перед ними задачі.

Приклади колективних уроків:

Приклади колективних уроків Експертиза - на підприємство прибуває експертна комісія фірми, якій ставиться задача. Учитель як керівник підприємства пропонує всім учням класу стати членами експертної групи. Вакансія - у НДІ, що займається вивченням певної теми, є вакансії, на конкурсній основі відбувається добір фахівців. Оцінюють учасників конкурсу групи експертів: теоретики, експериментатори, практики. На посаду приймаються претенденти, які зуміли правильно й чітко відповісти на поставлені їм запитання.

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки :

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки Традиційна педагогіка Інноваційна педагогіка Мета Формування знань, умінь і навичок Розвиток особистості Інтелектуальна характеристика Школа пам’яті Школа розвитку Домінуючий тип та характер взаємовідносин Суб’єкт-об ۥ єктивний Суб’єкт-об ۥ єктивний

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки :

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки Традиційна педагогіка Інноваційна педагогіка Гасло педагога Роби, як я Не нашкодь Коротка характеристика стилю взаємодій Авторитарність, монологічність, закритість Демократичність, діалогічність, відкритість, рефлексивність Форми організації навчального процесу Фронтальні, індивідуальні Групові, колективні

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки :

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки Традиційна педагогіка Інноваційна педагогіка Методи навчання Ілюстративно- п ояснювальні, інформаційні Проблемні, п ошукові , е вристичні, дослідницьк і Провідні принципи Продавлення Вирощування

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки :

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки Традиційна педагогіка Інноваційна педагогіка Основний принцип діяльності, якій засвоюється учнями Репродуктивний, відтворюючий Продуктивний, творчий, проблемний Формула навчання Знання – репродуктивна діяльність Проблемна діяльність – рефлексія - досягнення

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки :

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки Традиційна педагогіка Інноваційна педагогіка Способи засвоєння Заучування, діяльність за алгоритмом Пошукова, мисленнєва діяльність, рефлексія Функції учителя Носій інформації, хранитель норм та традицій, пропагандист предметно-дисциплінарних знань Організатор с півдружності, консультант, керуючий пошуковою роботою учнів

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки :

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки Традиційна педагогіка Інноваційна педагогіка Позиції учня Пасивність, відсутність інтересудо навчальної діяльності, до особистісного зросту, до значної частини учнів Активність. Наявність мотиву до самодосконалості й інтересу до навчальної діяльності

Практична робота Методичне дерево:

Практична робота Методичне дерево Осінні листочки жовтого та зеленого кольорів: традиційні форми і методи роботи, які ви використовуєте у своїй діяльності Осінні листочки помаранчевого та червоного кольорів – інноваційні форми і методи роботи, які ви використовуєте у своїй діяльності

Висновки:

Висновки потрібно розумно поєднувати традиційні форми і методів навчання з інноваційними; існує процес взаємоперетворення інновацій в традиції та народження нових інновацій з традиції.

Висновки:

Висновки сучасне життя висуває свої вимоги й вимагає активно використовувати педагогами інноваційні технології в навчальному процесі. Саме їх застосування здатне забезпечити єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій.

PowerPoint Presentation:

Бажаємо творчих успіхів!