Introduction to Bizz Backup Co., Ltd. R5 THA

Views:
 
     
 

Presentation Description

ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ปรึกษาธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บริหารจัดการธุรกิจ, แผนพัฒนาธุรกิจ, แผนธุรกิจ, แผนการตลาด, วางแผนงานขาย, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, กลยุทธ์ระดับองค์กร, การตลาด, กลยุทธ์การตลาด, กลยุทธ์ทางการตลาด, หลักการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด, การส่งเสริมการตลาด, การส่งเสริมการขาย, พาณิชย์, บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง, บริหารทีมงานขาย, ช่องทางการจัดจำหน่าย, ศูนย์กระจายสินค้า, สินค้าอุปโภคบริโภค, สร้างศักยภาพ, เสริมทักษะ, เครื่องมือชี้วัด KPIs, ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ, อบรม, ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาความคิด, พัฒนาความสามารถ, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, วัฒนธรรมองค์กร, พัฒนาตนเอง, พัฒนาบุคลิกภาพ, พัฒนาทักษะ, วิทยากร, วิทยากรฝึกอบรม, วิทยากรมืออาชีพ, สัมมนา, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, บริหารลูกค้าหลัก, ทักษะการขาย, เทคนิคการขาย, ทักษะการโค้ช, เทคนิคการโค้ช, ทักษะการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง, ฯลฯ

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

แนะนำให้รู้จัก …

แนะนำให้รู้จัก Bizz Backup:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 2 แนะนำให้รู้จัก Bizz Backup Bizz Backup ส่งมอบคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่เป็น “กำลังเสริม” สร้างคุณค่าอย่างสูงสุด เรามีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน รูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นำไป “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ ตลอดจนถึงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ Bizz Backup มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการตลาด การจัดการพฤติกรรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการบริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่ - โมเดิร์นเทรด การจัดการห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานขาย กระบวนการขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ และอื่น ๆ บริการของเราครอบคลุมถึงการ “เสริมทักษะ” เช่น ทักษะการขาย ทักษะการฝึกสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก โดยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะ เพื่อที่จะ ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคล เป็นการเสริมแรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ รู้จักเรา

วัตถุประสงค์ของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 3 วัตถุประสงค์ของเรา

คุณค่าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 4 คุณค่าของเรา มี ภาวะ ผู้นำสูง ร่วมมือ ช่วยเหลือ ยึด มั่น ใน หลักคุณธรรม เคารพ นับถือ ปัญ เจกชน คุณค่าของเราถือเป็นหลักจริยธรรม เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ และใช้ในการประกอบธุรกิจ เราจะปกป้องรักษาคุณค่าและความเชื่อของเราอย่างที่สุด

คุณค่าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 5 คุณค่าของเรา เคารพนับถือปัญเจกชน เราปฏิบัติต่อลูกค้าของเรา ทีมงานของเรา และบุคคลทั่วไปด้วยความเกรงใจ ความเข้าใจ ให้เกียรติ สุภาพอ่อนโยน และเที่ยงธรรม เราปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปอย่างที่เราอยากจะได้รับการปฏิบัติจากบุคคลอื่น เราเชื่อมั่น ยอมรับในความสามารถ และเจตนาส่วนบุคคล เราเชื่อว่าบุคคลทั้งหลายจะสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความไว้วางใจเป็นพื้นฐาน มี ภาวะ ผู้นำสูง ร่วมมือ ช่วยเหลือ ยึด มั่น ใน หลักคุณธรรม เคารพ นับถือ ปัญ เจกชน

คุณค่าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 6 คุณค่าของเรา ยึดมั่นในหลักคุณธรรม เราเปิดเผย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เราปฏิบัติต่อกันอย่างตรงไปตรงมา เราจะดูแลรักษาข้อมูล ปกป้องความลับทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเราอย่างยิ่งยวด เราให้คำมั่นสัญญาที่จะบริการด้วยทางเลือกคุณภาพที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เราทำในสิ่งที่เราพูด เราส่งมอบทางเลือกที่ดีที่สุด และสามารถนำไป “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จได้จริง มี ภาวะ ผู้นำสูง ร่วมมือ ช่วยเหลือ ยึด มั่น ใน หลักคุณธรรม เคารพ นับถือ ปัญ เจกชน

คุณค่าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 7 คุณค่าของเรา มีภาวะผู้นำสูง เราไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอยู่เสมอ เราสัมผัสและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างคล่องแคล่ว และหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจอย่างกระตือรือร้น เรามีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบสูง ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น เท่านั้น เราทุกคนเป็นผู้นำ มีภาวะผู้นำสูง มีความรับผิดชอบ และต้องการส่งมอบงานชั้นเลิศเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำในสิ่งที่สำคัญจำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีเลิศ มี ภาวะ ผู้นำสูง ร่วมมือ ช่วยเหลือ ยึด มั่น ใน หลักคุณธรรม เคารพ นับถือ ปัญ เจกชน

คุณค่าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 8 คุณค่าของเรา ร่วมมือ ช่วยเหลือ คุณค่าที่เราแบ่งปันถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทีมงานของเรายึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล เราท้าทายความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานด้วยกันเป็นทีม เราสร้างบรรยากาศในการทำงานด้วยกันแบบเบา ๆ สบาย ๆ เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนกล้าที่จะเปิดเผย หยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่ออภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เราค้นหาแนวความคิดตามกรอบที่เรากำหนด เพื่อจะได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางธุรกิจต่อไป มี ภาวะ ผู้นำสูง ร่วมมือ ช่วยเหลือ ยึด มั่น ใน หลักคุณธรรม เคารพ นับถือ ปัญ เจกชน

วิสัยทัศน์ของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 9 วิสัยทัศน์ของเรา

พันธกิจของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 10 พันธกิจของเรา

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 11 บริการของเรา อบรมพัฒนา ปรึกษาธุรกิจ แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 12 บริการของเรา ปรึกษาธุรกิจ Bizz Backup สร้างโอกาสมากมายที่ช่วยให้องค์กรได้รับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ สามารถคิดค้น และเสนอแนวทางแก้ปัญหาซึ่งนำไป “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จได้จริง เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ Bizz Backup ให้บริการ “บริหารจัดการโครงการ” ซึ่งครอบคลุมถึงแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่จะแนะแนวการจัดการทั่วไป แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนาทีมงานขาย และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในระบบห่วงโซ่อุปทาน

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 13 บริการของเรา ปรึกษาธุรกิจ เรามุ่งเน้น “ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ” เพื่อส่งมอบผลงานที่จับต้องได้ เช่น การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ หรือจำนวนหน่วยขาย ( Portfolio management) ยุทธศาสตร์ทางการตลาด และการวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานใหญ่ ( Corporate compliance ) การตรวจสอบและควบคุมภายใน ( Management control ) การวางแผนภาษี ( Tax planning ) และอื่น ๆ

รูปแบบการ “ปรึกษาธุรกิจ” ของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 14 รูปแบบการ “ ปรึกษาธุรกิจ” ของเรา ปรึกษาธุรกิจ สำรวจ ตรวจสอบ และทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเป็นองค์รวม กำหนดกรอบการทำงาน และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่แท้จริง ค้นหา พัฒนาแนวทางไปสู่การ “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และตกลงในหลักการ อบรมพัฒนา พร้อมกับจูงใจทีมงานเพื่อลดแรงต่อต้านจากการเปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกัน ประเมินผลงานของโครงการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืน

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 15 บริการของเรา แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ เราให้บริการ “ แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ” มากมายหลายเรื่อง เช่น ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ และการวางแผนงานขาย การบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย อัตรากำลังคน และการออกแบบผังองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลาเดินทาง กับการบริหารจัดการเขตขาย การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานขาย และกระบวนการขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมแรงจูงใจด้วยอินเซ็นทีฟ หรือสวัสดิการอื่น ๆ พัฒนาดัชนีชี้วัดผลงาน และการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รู้ และเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง และอื่น ๆ

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 16 บริการของเรา แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ Modern Trade Shopper/ Customer Marketing General/ Traditional Trade Sales Operation and Process Excellence

แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 17 แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่ ค้นหา “โอกาสทางธุรกิจ” โดยผ่านการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ เจาะลึกจาก “ฐานข้อมูลของลูกค้ารายใหญ่” แปลง “ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของลูกค้ารายใหญ่” มาเป็น แผนดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้าถึงต่อลูกค้า รายนั้น “จัดหมวดหมู่ลูกค้า และแบ่งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่” เพื่อ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน วิเคราะห์ เจาะลึก “ค่าใช้จ่ายทางการค้าในภาพรวม” เพื่อ จัดสรรเงินลงทุนทางการค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการ “ เงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงทางธุรกิจ ” ให้ได้ประโยชน์สูงสุด “ ออกแบบและเขียนแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ ” และสามารถนำไป “ลงมือทำ” ให้สำเร็จเป็นจริงได้ “ ออกแบบและจำลองกิจกรรมส่งเสริมการขายประจำปี ” ของลูกค้ารายใหญ่ “ให้ครอบคลุมถึงการใช้และควบคุมงบประมาณส่งเสริมการขาย” “ ออกแบบและสร้างสรรค์ หัวข้อการประเมินผลเชิงดุลยภาพ ” ร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ วิเคราะห์ ค้นหา “ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ”

แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 18 แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม วิเคราะห์ เจาะลึก และ แนะนำ “ช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ขัดเกลา และเพิ่มความแหลมคมให้กับ “ยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน” ต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า และการเจาะตลาดใหม่ “กลั่นกรองและเลือกเฟ้น” ศูนย์กระจายสินค้าในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ “บริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า” – สร้างรากฐาน เสริมความเป็นมืออาชีพ ออกแบบโครงสร้างองค์กรให้ได้ประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุด ผ่านโครงการ “ทีมงานขายประสิทธิภาพสูง” กำหนด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลศูนย์กระจายสินค้า ผ่าน “ การประเมินผลเชิงดุลยภาพ ” “ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังของศูนย์กระจายสินค้า ” เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีพลานามัยสมบูรณ์ เข้าใจอานุภาพของ “ทฤษฎีพาเลโต” และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ “ลูกค้าหลักรายสำคัญ” อย่างแข็งขันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า วิเคราะห์ เจาะลึก และ ค้นหาโอกาสที่จะ “ขยายการกระจายสินค้า” ให้กว้างกว่า ไกลกว่า ลึกกว่า ในช่องทางห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม

แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 19 แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่านความเข้าใจ พฤติกรรม ของ ผู้จับจ่าย บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่านความเข้าใจพฤติกรรมของผู้จับจ่าย แปลง “ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และผู้จับจ่าย” มาเป็น แผนดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าถึงต่อผู้บริโภค และผู้จับจ่าย ริเริ่ม สร้างสรรค์ “โครงการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายใหญ่ ตรวจสอบ ทบทวนรายชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาด สี กลิ่น รส ฯลฯ หรือปริมาณที่ขายออก ว่ามีความเหมาะสม คุ้มค่าหรือไม่เพียงใด และพัฒนา “ คำแนะนำจากการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการวางจำหน่ายในแต่ละช่องทาง ” ตรวจสอบ ทบทวนตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งการตลาด ฐานข้อมูลการจัดเรียงสินค้า ณ จุดขาย ฯลฯ และพัฒนา “ คำแนะนำเพื่อการจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง ” ตรวจสอบ ทบทวนตำแหน่งของราคา การตั้งราคา และพัฒนา “ คำแนะนำระดับราคา หรือระดับส่วนลดที่ยอมรับได้ในแต่ละช่องทาง ” เพื่อลดความขัดแย้งในการแข่งขันเรื่องราคาระหว่างช่องทางต่าง ๆ

แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 20 แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ ขัดเกลา และเพิ่มความแหลมคมให้กับ “ ยุทธศาสตร์ในการก้าวเดินของทีมงานขาย ” เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ สร้าง “รายงานทางธุรกิจที่จำเป็น” และออกแบบ “ การประเมินผลเชิงดุลยภาพ ” เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล “ พยากรณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายอย่างมีหลักมีเกณฑ์ และเป็นเหตุเป็นผลกัน ” ทำให้เกิดการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทางการเงิน ปรับปรุง พัฒนา “กระบวนการภายใน” และบริหารจัดการให้เกิดการ “ลงมือทำ” ให้สำเร็จได้จริง ออกแบบ “ รายงานการประเมินผลงานส่วนบุคคลประจำปี ” อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลงานที่สร้างความพึงพอใจ และเสริมแรงจูงใจ กระตุ้นทีมงานขาย สร้างขวัญและเสริมแรงจูงใจ โดยผ่าน “ แผนกระตุ้นยอดขายด้วยสินน้ำใจที่มีประสิทธิภาพ ”

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 21 บริการของเรา อบรมพัฒนา Bizz Backup สร้างโอกาสมากมายในการ “อบรมพัฒนา” เพื่อที่จะ ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคล และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่านจิตสำนึกของภาวะผู้นำ Bizz Backup ให้บริการด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย หลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เพิ่มพูนทักษะ และยกระดับความเป็นมืออาชีพ เราให้บริการประชุมสัมมนา ห้องเรียน อภิปรายกลุ่ม หรือฝึกทักษะในภาคสนาม หลักสูตรที่ออกแบบเป็นการเฉพาะจะ เป็นการเสริมแรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บริการของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 22 บริการของเรา อบรมพัฒนา เราเป็น “กำลังเสริม” สร้างความสามารถให้กับทีมงาน ของลูกค้าของเรา เรามุ่งเน้นที่จะ “ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม – ปรับเปลี่ยนเพียงแค่เรื่องเดียว! ” โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีทักษะและประสบการณ์ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะ หน่วยงานนั้น ๆ เช่น เสริมทักษะการขาย เสริมทักษะการโค้ช เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทีมงานขาย และอื่น ๆ

รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 23 รูปแบบการ “ อบรมพัฒนา” ของเรา อบรมพัฒนา เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร กำหนดเป้าหมายของการอบรมพัฒนา เห็นพร้องกันในวัตถุประสงค์ ตกลงกันในรายละเอียดอื่น ๆ สร้างสรรค์ และพัฒนา “หลักสูตรที่ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ” เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน และลำดับก่อนหลัง หลักสูตรที่สร้างปฏิสัมพันธ์กันเพื่อการเรียนรู้ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การฝึกทักษะด้วยบทบาทสมมุติ ส่งมอบงาน “อบรมพัฒนา” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ เสริมทักษะส่วนบุคคลด้วยการฝึกบทบาทสมมุติ หรือฝ่าฟันกรณีศึกษา ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก กระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และจรรโลงใจ ประเมินผลการ “อบรมพัฒนา” ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน ก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม ประเมินระดับความพึงพอใจ “เชิงปริมาณ” และระดับความพึงพอใจ “เชิงคุณภาพ”

หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ที่เข้มข้น สร้างปฏิสัมพันธ์ และเสริมทักษะ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 24 หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ที่เข้มข้น สร้างปฏิสัมพันธ์ และเสริมทักษะ Elementary Advanced BB100634 – สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นกำลังเสริมในอนาคต BB100853 – การตลาดในภาพใหญ่สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักการตลาด BB100543 – เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรมผู้จับจ่าย มาเป็นโอกาสขาย BB100735 – บริหารจัดการทีมงานขายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน Intermediate Pre-Intermediate Upper-Intermediate

BB090145 – พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 25 BB090145 – พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร “การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ” ที่ดีถือเป็นชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง จัดเตรียม “ข้อเสนอขาย” ให้เป็นคำพูดขายที่น่าสนใจ ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ จุดเด่น และคุณประโยชน์ จัดเตรียมคำพูดสำหรับการเปิดการขาย การซักซ้อมฝึกฝนการนำเสนอ ปรับรูปแบบวิธีการนำเสนอการขายให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ซื้อ การสาธิตสินค้าหรือบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ ออกแบบคำถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และเป็นการเฉพาะกับการเข้าพบนั้น ๆ รับฟังอย่างตั้งใจ คาดเดาเหตุแห่งความขัดแย้ง พฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่าง และคำโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพบ และกำหนดวิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น การมีอิทธิพลเหนือลูกค้า การจูงใจทำให้เห็นด้วย หรือการเกลี้ยกล่อมชักชวน และการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคำมั่นสัญญาจากลูกค้า การฝึกใช้ “เคล็ดลับและเทคนิคในการปิดการขาย” Elementary

BB090254 – พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 26 BB090254 – พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร เตรียมการฝึกสอนที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การกล่าวเปิดให้คำฝึกสอนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความขัดแย้ง และสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่าง ๆ “ตรวจสอบติดตามศักยภาพ และค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง” โดยใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ “กำหนดเป้าหมายในการฝึกสอนอย่างชัดเจน” การใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกสอนได้ใช้ความคิดเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา “สำรวจแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้” และก่อให้เกิดผลกระทบในทางสร้างสรรค์ การกล่าวปิดให้คำฝึกสอน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ร่วมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการฝึกสอน Intermediate

BB090316 – สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 27 BB090316 – สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทางการเงิน นโยบายการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน และยุทธศาสตร์ในการค้าปลีก เก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก วิเคราะห์ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าหลัก และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง สร้างแบบจำลองยอดขายเทียบกับค่าใช้จ่าย และจัดทำแผนธุรกิจ บริหารจัดการงบประมาณที่จะใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเขียนแผนส่งเสริมการขายประจำปี และการควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงทางธุรกิจ ออกแบบ “เครื่องมือชี้วัดความสำเร็จ” ร่วมกัน และทบทวน ประเมินผลงานเป็นประจำ จัดเตรียมแผน และรูปแบบในการนำเสนอ “ข้อเสนอทางธุรกิจ” ให้กับลูกค้าหลักเป็นการเฉพาะ ลงมือทำตามแผนปฏิบัติการ ณ จุดขายอย่างดีเลิศ ประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจ Intermediate

BB090452 – เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพอย่างเป็นสุข:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 28 BB090452 – เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพอย่างเป็นสุข เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของคู่เจรจาเพื่อที่จะเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรวจสอบระดับอิทธิพล หรืออำนาจของคู่เจรจาเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง วิเคราะห์ ล่วงรู้ให้ได้ว่า “ความต้องการที่แท้จริงของท่านคืออะไร” เลือกสรรเอายุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่เหมาะสมมาใช้ ค้นหา “ความต้องการที่แท้จริงของคู่เจรจา” รับรู้สัญญาณที่เป็นวัจนะภาษา และสังเกตสัญญาณที่เป็นอวัจนะภาษา เสนอ “ข้อเสนอ” ที่เป็นจริงได้และเฉพาะเจาะจง พิสูจน์ข้อเสนอ หรือนำเสนอใหม่ด้วยการกำกับมูลค่าในข้อเสนอนั้น ๆ ใช้ “หลักการต่อรอง” เพื่อที่จะต่อรองในทุกขั้นตอนของการเจรจา ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อปิดการเจรจาต่อรอง ประเมินผล และเรียนรู้จากประสบการณ์ Upper-Intermediate

“Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 29 “Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ “คิดได้ ทำเป็น” กระบวนการปรึกษาธุรกิจเพื่อ “ปรับปรุงพัฒนา” ของเรา กระตุ้นให้ “ คิดได้ ” คือ คิดสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการก้าวเดินที่สำคัญจำเป็น แปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นยุทธวิธี พัฒนาแนวทาง “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ คือ “ ทำเป็น ” โดยมุ่งสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราเติบโตของธุรกิจ

“Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 30 “Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ เพิ่มพูนทักษะ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ที่เข้มข้น “ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ” สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ “เสริมสร้างศักยภาพ” ส่วนบุคคล และ “เพิ่มขีดความสามารถ” ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ “ เพิ่มพูนทักษะ ” ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ “ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ ”

“Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 31 “Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ พิถีพิถัน เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เรา “ พิถีพิถัน ” ในออกแบบ “หลักสูตรพิเศษเฉพาะหน่วยงาน” เราคิดอย่างรอบคอบ เราเขียนอย่างครอบคลุม เราเลือกเฉพาะเรื่องที่สำคัญเพื่อใช้ในการอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา และแสดงบทบาทสมมุติ ทั้งหมดนี้ เราสร้างขึ้นมาใหม่ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะ “ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ” หลังจากการอบรมสัมมนา

“Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 32 “Bizz Backup” สนับสนุนธุรกิจ กระตุ้น และเร่งเร้าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเรา มีประสบการณ์ทั้งทางกว้างและทางลึก ใช้ทักษะเสริมแรง “ กระตุ้น และเร่งเร้าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ” ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่าน “จิตสำนึกของภาวะผู้นำ” เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

คำมั่นสัญญาของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 33 คำมั่นสัญญาของเรา สนับสนุน ส่งเสริมผลงานชั้นเลิศ ส่งมอบคำสัญญา จริยธรรม และจรรยาบรรณของเรา

คำมั่นสัญญาของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 34 คำมั่นสัญญาของเรา จริยธรรม และจรรยาบรรณของเรา จริยธรรม และจรรยาบรรณของเรา เรายึดถือหลักปฏิบัติในการดูแลข้อมูล ให้ความระมัดระวัง ปกป้องความลับของลูกค้าด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณขั้นสูงสุด ทีมงานของเราทุกคนต้องยึดถือหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ และเคารพความเป็นส่วนตัว เราให้คำมั่นสัญญาต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องเป็นธรรม เราบริหารจัดการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามกฎหมาย เราจะไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องเป็นธรรม โดยเฉพาะกับผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คำมั่นสัญญาของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 35 คำมั่นสัญญาของเรา สนับสนุน ส่งเสริมผลงานชั้นเลิศ สนับสนุน ส่งเสริมผลงานชั้นเลิศ เราวิเคราะห์ เจาะลึกตลาดแบบบูรณาการ เข้าใจสถานะของผลิตภัณฑ์ พลังขับเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ พัฒนาแผนงานเพื่อการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา เพื่อที่จะบรรลุผลงานชั้นเลิศอย่างยั่งยืน เราสนับสนุน สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี เราส่งเสริมสปิริต ปลุกจิตวิญญาณในการฟันฝ่าอุปสรรคแบบผู้ประกอบการ เราจะรักษา ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศที่สร้างสรรค์และอบอุ่น แม้ว่าในบางครั้ง เราอาจจะอยู่ใต้สภาวะที่คับขันหรือเหนื่อยยากก็ตาม

คำมั่นสัญญาของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 36 คำมั่นสัญญาของเรา ส่งมอบคำสัญญา ส่งมอบคำสัญญา เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และมีพลังขับเคลื่อน ผ่านความร่วมมือระหว่างกันเสมือนหุ้นส่วนที่ดี ให้เกียรติ ให้คุณค่าต่อกัน นำมาซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เราทำความเข้าใจในเนื้องานอย่างลึกซึ้ง เราอภิปรายความคิดที่แตกต่าง เราหล่อหลอมความคิด กลั่นกรองจนได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นยุทธศาสตร์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในด้านบวกให้กับลูกค้าของเรา เราเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาธุรกิจที่เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง เราส่งมอบคำแนะนำและให้การสนับสนุนลูกค้าของเราจวบจนถึงการนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม และลูกค้าของเราจะได้รับคุณประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป

หลักปฏิบัติของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 37 หลักปฏิบัติของเรา หลักปฏิบัติของเรา เรา มองภาพใหญ่แบบบูรณาการ เพื่อที่จะเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายใน เรา ให้คุณค่ากับลูกค้าของเราและทีมงานของเรา เราทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อทำความเข้าใจ ล่วงรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา เราให้ความสำคัญกับการ ค้นหาต้นตอของปัญหา เรา ให้คุณค่ากับการวิเคราะห์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

หลักปฏิบัติของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 38 หลักปฏิบัติของเรา หลักปฏิบัติของเรา เรามี ปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกัน และเชื่อถือได้ เราสนับสนุนความคิดเห็นของกันและกัน เราเปิดกว้างและ ยอมรับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เรา ติดต่อสื่อสารอย่างจริงใจ เราพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา เรา ชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่เป็นจริง เรา นำเสนอวิธีการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ที่กลั่นกรองจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นทางเลือกที่นำไปปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

ลูกค้าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 39 ลูกค้าของเรา ลูกค้าของเรา คำชื่นชมที่เราได้รับ สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 40 ลูกค้าของเรา สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา เราให้คำมั่นสัญญาที่จะทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรา เราประเมินผลงานของเราจากความสำเร็จของลูกค้า – ลูกค้าสำคัญเสมอ เราให้คำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของเราเป็นพิเศษ โดยการสร้างความคุ้มค่าเป็นทวีคูณต่อเม็ดเงินที่ลงทุนไป เราส่งมอบชิ้นงานที่จับต้องได้และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ส่งมอบแต่เพียงความคิดหรือการนำเสนอผลงาน

ลูกค้าของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 41 ลูกค้าของเรา สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา เราให้คำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาผลประกอบการร่วมกับลูกค้าของเรา ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ยาวนาน ประสานประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติได้จริงและให้ผลเลิศ เราให้คำมั่นสัญญาในเรื่องของความถูกต้อง ตรงไปตรงมา ในระดับสูงสุด เราเปิดเผยจริงใจในการติดต่อกับลูกค้าของเรา ทีมงานของเราและหุ้นส่วนของเรา เราเคารพความเป็นส่วนบุคคล และเราจะดูแลรักษาข้อมูล ปกป้องความลับทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา | บริการปรึกษาธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 42 ลูกค้าของเรา | บริการปรึกษาธุรกิจ ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา | บริการปรึกษาธุรกิจ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 43 ลูกค้าของเรา | บริการปรึกษาธุรกิจ ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา | บริการอบรมพัฒนา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 44 ลูกค้าของเรา | บริการอบรมพัฒนา ลูกค้าของเรา

คำชื่นชมที่เราได้รับ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 45 คำชื่นชมที่เราได้รับ คำชื่นชมที่เราได้รับ ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปไม่มีคำว่าสิ้นสุด เราจึงต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญคือ การได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริงจากมืออาชีพ จุฑามาส วิจิตรอารีย์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาดำเนินสะดวก ราชบุรี อาจารย์ สรรพัชญ์ เหรอ... ใช่เลย ใคร ๆ ก็ชื่นชอบ เพราะวิทยากรท่านนี้มีความสามารถ ได้ทั้งบุ๋นและบู๊ อุทุมพร จันทบูรณ์ สมุห์บัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาบ้านดอน สุราษฎร์ธานี อาจารย์ สรรพัชญ์ เป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์สูง... ความคิดเห็นของเขาเป็นเหตุเป็นผล คำแนะนำของเขานำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นจริงได้... เขาสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน... และสร้างความเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ ที่เกิดจากการดำเนินยุทธศาสตร์ทางการตลาดอย่างชาญฉลาด นิศรา สุชินญาพร Marketing PR Manager บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด

คำชื่นชมที่เราได้รับ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 46 คำชื่นชมที่เราได้รับ คำชื่นชมที่เราได้รับ อาจารย์ สรรพัชญ์ ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการตลาดมาอย่างลึกซึ้งยาวนาน เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ได้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับ SMEs เป็นอย่างมาก สามารถนำคำแนะนำเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในธุรกิจ ไม่ยากเกินกว่าที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนา และผมเห็นประโยชน์ในทันทีที่ลงมือปฏิบัติ ผมรู้สึกโชคดีที่ได้อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษา โดยตั้งใจที่จะต่อยอด นำคำแนะนำต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น นิวัตร เกศวพิทักษ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด หลักสูตรเยี่ยม เนื้อหากระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น แม้รายละเอียดเล็กน้อยก็ไม่มองข้าม สามารถชี้เฉพาะถึงข้อบกพร่อง พร้อมแนวทางและเทคนิคในการแก้ไขที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง... วิเชษฐ์ วัฒนสกุลพงศ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ไบโอ-วู เมนส์ จำกัด

คำชื่นชมที่เราได้รับ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 47 คำชื่นชมที่เราได้รับ คำชื่นชมที่เราได้รับ ตอนแรกก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการ เพราะตกใจราคาที่ Bizz Backup เสนอ ตอนนั้นมองมุมเดียว คือเอาราคาเป็นตัวตั้ง แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจ – ตั้งใจปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เพราะไม่อยากบริหารงานแบบ “มวยวัด” อีก ดิฉันได้เรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมายจากมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัว ดิฉันก็สามารถย่อยปัญหาเหล่านั้นได้อย่างแตกฉาน เข้าใจภาพใหญ่ และมองเห็นสิ่งที่จะต้องทำ หรือไม่ทำอีก ดิฉันได้พัฒนาโครงสร้างขององค์กร ในขณะเดียวกัน ก็ปรับปรุงกระบวนการใหม่ ๆ แต่ละยุทธศาสตร์ที่ทำไปนั้น มีส่วน “ลดความเครียด” ที่ไม่จำเป็นได้ในทันที เราได้ปรับ Brand Positioning ได้นำเสนอกรอบความคิดใหม่ ๆ ต่อลูกค้าของเรา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น บอกได้เลยว่า โชคดีที่ตัดสินใจถูก – ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะผลที่ได้รับให้ “คุณค่า” ที่ “คุ้มค่า” กว่าเงินที่ลงทุนไปเสียอีก กัญญา พวงเพ็ชร ผู้จัดการทั่วไป Cha Cha Cha. Fill in the fun. Dexy . Life is flexible.

คำชื่นชมที่เราได้รับ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 48 คำชื่นชมที่เราได้รับ คำชื่นชมที่เราได้รับ บิซ แบ๊กอัพ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม และแนวทางในอนาคตได้มากขึ้น กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวซายน์ นาโนเทค จำกัด เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าประทับใจมาก ด้วยสไตล์การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ให้คำติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ ( Comment) อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปปรับปรุง และกลับมาแสดงบทบาทสมมุติอีกครั้ง อีกทั้งสไตล์การให้ผลสะท้อนกลับหรือข้อเสนอแนะ ( Feedback) ก็ชัดเจนและตรงประเด็น ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างแท้จริง ภัทรี ชุณหวรากรณ์ HR Specialist บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน )

คำชื่นชมที่เราได้รับ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 49 คำชื่นชมที่เราได้รับ คำชื่นชมที่เราได้รับ บิซ แบ๊กอัพ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้วางใจได้ สามารถส่งมอบบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เกินความคาดหมาย วิฑูรย์ ประดิษฐนครสุข Traditional Trade Capability Manager บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เรา ชื่นชมอาจารย์สรรพัชญ์ อย่างยิ่ง เขาเป็นผู้ชี้แนะฝึกสอนมืออาชีพอย่างแท้จริง เขามีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ความคิดที่เป็นระบบของเขาทำให้ได้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เราสามารถประยุกต์วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ และนำไปใช้ได้จริงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ขอขอบคุณจากใจ วีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร กรรมการ ผู้จัดการ โรงงาน ก๋วยเตี๋ยวตรงเซ่ง หลี

คำชื่นชมที่เราได้รับ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 50 คำชื่นชมที่เราได้รับ คำชื่นชมที่เราได้รับ บิซ แบ๊กอัพ ไม่เฉพาะเพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนธุรกิจ ยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสำเร็จ และพัฒนาทีมงานขายให้กับเป๊ปซี่โค รัฐกร วิจิตรสุข Capability GTM Manager บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด สรรพัชญ์ คือการผสมผสานที่ลงตัวของผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ ที่แบ่งปันความเชี่ยวชาญอย่างถึงแก่นในเรื่องการขาย ในขณะเดียวกัน ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างสูงสุด และการอุทิศตนอย่างต่อเนื่อง เขามีคุณูปการต่อการยกระดับความสามารถให้กับทีมงานขายของเป๊ปซี่ ในช่วงที่เราก่อตั้งบริษัทฯ สรรพัชญ์ แสดงให้เห็นถึงกรอบความคิดที่ถูกต้อง ความปรารถนาที่จะทำให้ทีมงานขายแข็งแกร่ง การทำงานร่วมกับสรรพัชญ์ เป็นการประกันว่าจะได้รับมูลค่าเพิ่มต่อทุกองค์กรที่เลือกทำงานร่วมกับมืออาชีพที่มีความสามารถอย่างแท้จริง Fadi Hammad Sales Capability Manager, PepsiCo , Inc. | AMEA

ผู้นำของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 51 ผู้นำของเรา ภาวะผู้นำของผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาล ประวัติผู้บริหาร

ผู้นำของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 52 ผู้นำของเรา หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล เราแสดงความโปร่งใส และมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เราเชื่อว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างแข็งขัน เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน เราประพฤติ ปฏิบัติอย่างชอบธรรม และมีมาตรฐานสูงในทุกระดับของธุรกิจของเรา นโยบายและกระบวนการในการบริหารจัดการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของเรา ล้วนแล้วแต่ถูกต้องพร้องกันกับกฏหมายของประเทศ ความรับผิดชอบอย่างสูงสุดก็เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งยวด

ผู้นำของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 53 ผู้นำของเรา หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล นอกจากที่เราจะมุ่งเน้นเพื่อส่งมอบผลงานที่ดีเลิศแล้ว เรายังคงให้ความสำคัญกับวิธีการปฏิบัติซึ่งนำไปสู่ผลงานนั้น เราจะไม่ยอมอดทนหรือให้อภัยกับการบรรลุผลงาน โดยใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณในทุกสถานที่และทุกเวลา หรือทุกโอกาส

ผู้นำของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 54 ผู้นำของเรา ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ภาวะผู้นำของผู้บริหาร บุคลากรของเรา และวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่งยวด เราเลือกสรรบุคลากรด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ ความถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความทะเยอทะยานที่จะผลิตชิ้นงานให้เป็นที่ประจักษ์

ผู้นำของเรา สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 55 ผู้นำของเรา สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ โดยสังเขป ผู้บริหารบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ประสบความสำเร็จ ผู้ซึ่งได้นำแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจไป “ปฏิบัติ” ให้สำเร็จได้ในชีวิตจริง เขามี เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมองภาพใหญ่เป็นองค์รวม กับความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด ทั้งหมดนี้ หล่อหลอมให้เขามีวิสัยทัศน์ สามารถคิดค้น และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ “ลงมือทำ” ให้สำเร็จได้จริง เขาได้รับการยอมรับว่า มีความสามารถในการ: บริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ ที่มีอำนาจในการต่อรองสูง บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายแบบมวลชน การกระจายสินค้าที่มีความสลับซับซ้อน การปรับรื้อโครงสร้างเพื่อ ควบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าไปในองค์กร ประวัติผู้บริหาร

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ พัฒนาการด้านวิชาชีพ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 56 สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ พัฒนาการด้านวิชาชีพ Sales Manager ( 2.5 months) National Sales Manager ( 34 months) Sales Director ( 36 months) Commercial Director ( 21.5 months) L’Oreal Thailand ( 7.8 years) Customer Development Director ( 62.5 months) J&J Consumer ( 5.2 years) Key Account Specialist ( 16 months) District Sales Manager – North ( 20 months) District Sales Manager – Bangkok ( 28 months) National Key Accounts Manager ( 18 months) National Trade Marketing Division Manager ( 3 months ) National Field Sales Division Manager ( 10 months) Gillette Thailand ( 9.2 years) Sales Trainee ( 1 month) Task Force Man ( 8 months) Task Force Team Leader ( 13 months) Credit Salesman ( 47 months) Borneo Thailand (4.5 years)

ประสบการณ์ในการทำงาน และความสำเร็จที่สำคัญ:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 57 ประสบการณ์ในการทำงาน และความสำเร็จที่สำคัญ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ; เขาไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ และยินดีเสมอที่จะเป็นเจ้าภาพในการปรับรื้อ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในทีม ไม่ฉาบฉวย ยึดมั่น ผูกมัดกันในระยะยาว; บ่มเพาะความคิดใหม่ ๆ สร้างสรรค์กระบวนการใหม่ ๆ และลงหลักปักฐานให้แข็งแรง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ; สร้างสรรค์อัตราการเจริญเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันเป็นเวลา 13 ปีซ้อน ประวัติผู้บริหาร

บุคลากรของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 58 บุคลากรของเรา บุคลากร ของ เรา วัฒนธรรมองค์กรของเรา ความก้าวหน้าในงานอาชีพ ดุลภาพระหว่างงาน อาชีพ กับ ชีวิต ทีมงานที่หลากหลาย

บุคลากรของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 59 บุคลากรของเรา บุคลากร ของเรา บุคลากรของเรา บุคลากรของเราทำในสิ่งที่แตกต่าง เราดึงดูดและสรรหาบุคคลที่ดีมีความรับผิดชอบสูง เราตั้งใจที่จะรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จทั้งงานอาชีพ และชีวิตส่วนตัว โดยผ่านกระบวนการแนะแนว และโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เราให้โอกาสกับทีมงานของเราในทุกระดับอย่างเสมอภาคกัน เราตอบแทนรางวัล หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรของเราตามผลงาน เราท้าทายและให้บุคลากรของเราทำงานที่ยาก ในขณะเดียวกัน ทีมงานของเราทุกคนก็จะได้รับการเสริมทัศนคติที่ว่า “เราทำได้” พวกเขาช่วยให้เราได้ส่งมอบคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อลูกค้า เราต้องการให้ Bizz Backup เป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่จะร่วมงานด้วย

บุคลากรของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 60 บุคลากรของเรา วัฒนธรรมองค์กรของเรา วัฒนธรรมองค์กรของเรา เรายึดถือผลงานเป็นที่ตั้ง เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยผลงานของเรา เราสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของเราสามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุด เราชอบที่จะทดลอง คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เราเร่งเร้าให้บุคลากรของเราผลิตชิ้นงานให้ปรากฎ และเราก็พยายามอย่างแข็งขันที่ทำในสิ่งที่แตกต่างในทุก ๆ เรื่องที่เราทำ เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นปึกแผ่น สมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียวกัน เราพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของเราบนพื้นฐานของความเคารพนอบน้อมต่อกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกระดับ ทุกคนทำงานกันอย่างติดดิน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเข้าถึงได้ เราพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างลึกซึ้ง จริงจัง ทั้งกับทีมงานของเรา และลูกค้าของเรา

บุคลากรของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 61 บุคลากรของเรา ดุลภาพระหว่างงานอาชีพ กับชีวิต ดุลภาพระหว่างงานอาชีพกับชีวิต เราให้คุณค่าต่อการบริหารดุลภาพระหว่างงานอาชีพกับชีวิต เราสนับสนุนแรงบันดาลใจส่วนตัวของทีมงานทุกคน เราผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่และความรับผิดชอบ โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งไปตามความเหมาะสม ยืดหยุ่นได้ เราต่อสู้ แข่งขัน ชิงชัย และนำมาซึ่งความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา แต่เราก็ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เรายังให้คุณค่ากับความสนใจส่วนตัวต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงาน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละเครือข่าย

บุคลากรของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 62 บุคลากรของเรา ความก้าวหน้าในงานอาชีพ ความก้าวหน้าในงานอาชีพ ความยืดหยุ่นในวัฒนธรรมองค์กรของเรา มีส่วนทำให้ลูกทีมของเราเติบโตไปตามความปรารถนา หรือสามารถกำหนดทิศทางความก้าวหน้าในงานอาชีพตามแรงบันดาลใจส่วนตัวได้ เราทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ทีมงานแต่ละคนมีพัฒนาการไปตามแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพที่ได้เห็นพร้องต้องกันแล้ว ทีมงานของเราจะได้รับสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล โดยผ่านกระบวนการแนะแนว และโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 63 บุคลากรของเรา ทีมงานที่หลากหลาย ทีมงานที่หลากหลาย เราเชื่อและยอมรับในความแตกต่างกัน ความหลากหลายครอบคลุมถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ทักษะและหน้าที่รับผิดชอบ แรงจูงใจและความชอบส่วนบุคคล ความหลากหลายเหล่านี้ทำให้โลกของเรามีเอกลักษณ์ เราเชื่อว่าทีมงานที่หลากหลายจะมีส่วนเสริมสร้างให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมบุคลากรของเรามาจากความแตกต่างที่หลากหลาย

ชุมชนของเรา - เราสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะสอดประสานให้เข้ากับชุมชน และสังคมอย่างกระตือรือร้น:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 64 ชุมชนของเรา - เราสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะสอดประสานให้เข้ากับชุมชน และสังคมอย่างกระตือรือร้น โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว เป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชนของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 65 ชุมชนของเรา เป็นพลเมืองที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดีถือเป็นหลักความประพฤติ ปฏิบัติ แสดงความเป็นตัวตนของเรา เราสนับสนุนให้ทีมงานทุกคนทุ่มเทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างยั่งยืนในชุมชนของเรา เราบ่มเพาะแรงจูงใจ ปลูกฝังความภาคภูมิใจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นกลุ่มคุณค่าที่เข็มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว สร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และโปร่งใสผ่านธุรกิจและทีมงาน

ชุมชนของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 66 ชุมชนของเรา รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม ให้บริการทางด้านงานอาชีพ เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยกิจกรรมที่จับต้องได้ ผ่านการช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงิน การสละเวลาอันมีค่า และการให้ทักษะจากทีมงานมืออาชีพของเรา ด้วยการฝึกอบรมให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนของเรา หรือการให้บริการทางด้านกิจกรรมการศึกษาในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธุรกิจ เป็นอาสาสมัครในชุมชนของเรา เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยกิจกรรมที่ปรากฎอย่างชัดแจ้ง ผ่านการรวบรวมทุนให้กับองค์กรการกุศล ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ การช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่าง ๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดยการจุดประกายให้ทีมงานของเราเป็นผู้ระดมทุน

ชุมชนของเรา:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 67 ชุมชนของเรา โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว เราระมัดระวัง เอาใจใส่ ดูแลโลกของเรา เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึงทำได้เพื่อที่จะควบคุมพลังงาน และจำกัดการใช้ทรัพยากร โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน ทั้งในปัจจุบันและรุ่นลูกหลานสืบไป เราสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งหวังที่จะจำกัดผลกระทบของธุรกิจของเราต่อสิ่งแวดล้อม เราปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะต่าง ๆ เราใช้วิดีทัศน์และการประชุมทางไกลแทนที่การเดินทางที่ไม่จำเป็น

“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 68 “อบรมพัฒนา” นำไปสู่ … ผลประกอบการที่ดีกว่า ความพึงพอใจที่สูงขึ้นของบุคลากร อัตรา “การเก็บรักษาพนักงาน” ที่สูงขึ้น การเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า คู่ควรกับการลงทุน บริษัทฯ ที่ได้รับความชื่นชอบและเป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่ ไม่เพียงแต่มีหลักสูตรอบรมพัฒนาที่ดี หากยังถือว่า “อบรมพัฒนา” เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเลยทีเดียว

ทำไมต้องเป็น Bizz Backup?:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 69 ทำไมต้องเป็น Bizz Backup? ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์ บุคลากรมืออาชีพของเรา มีประสบการณ์ทั้งในทางกว้างและทางลึก มีทักษะและรับผิดชอบที่จะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งนำไป “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จได้จริง และ ส่งมอบผลงานที่ตรงตามข้อกำหนด หรือเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ Bizz Backup ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นผู้ให้บริการที่สร้างสรรค์งานคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการ “ปรึกษาธุรกิจ แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ และอบรมพัฒนา”

ทำไมต้องเป็น Bizz Backup?:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 70 ทำไมต้องเป็น Bizz Backup? “ออกแบบพิเศษเฉพาะ” ตามความต้องการของลูกค้า หลักสูตรที่ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในสถานการณ์จริง เสริมสร้างแรงบันดาลใจ มุ่งเน้นการเรียนรู้ กระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และนำมาซึ่งผลงานอันโดดเด่น สัมผัสได้ก่อน และตอบสนองเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหา และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา ยินดีให้เราทำงานต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็เพราะเราได้สร้างชื่อเสียงผ่านการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และยกระดับคุณค่างานบริการที่เรามอบให้กับลูกค้าของเรา

ทำไมต้องเป็น Bizz Backup?:

© Bizz Backup | All Rights Reserved 71 ทำไมต้องเป็น Bizz Backup? คล่องแคล่วว่องไว พร้อมที่จะยืดหยุ่น ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรายึดถือหลักคุณธรรม เราปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เราแสดงความชื่นชมยินดี และทำงานด้วยกันเป็นทีม ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา ทำงานอย่างกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือกับลูกค้าของเรา และสำนึกในความรับผิดชอบอย่างสูงสุด

PowerPoint Presentation:

“ ปฏิบัติการ ” เสริมความสำเร็จ ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา

PowerPoint Presentation:

ติดต่อ Bizz Backup: บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด 24 ซอยลาดพร้าววังหิน 20 แยก 2, ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2931-6654 มือถือ : 08-1892-2456 E-mail: [email protected] www.bizzbackup.co.th

PowerPoint Presentation:

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย © 2009-201 3 โดยบริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ไม่ยอมรับให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวความคิด และเนื้อหาข้อมูลนี้ ซึ่งอาจนำไปพัฒนา คัดลอก กระทำซ้ำ หรือดัดแปลง แจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน จัดเก็บในระบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือส่งต่อ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด หรือโดยวิธีใด อิเล็กทรอนิกส์ การใช้กลไกต่าง ๆ ในการตัดต่อ การถ่ายเอกสาร การบันทึกเสียง หรือกระทำการอื่นใดที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2931-6654 , มือถือ: 08-1892-2456 www.bizzbackup.co.th