Bizz Backup Ads 03 พิถีพิถัน เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

พิถีพิถัน เพื่อนำไปใช้ ได้ในชีวิต จริง เรา “ พิถีพิถัน ” ในออกแบบ “หลักสูตรพิเศษเฉพาะหน่วยงาน” เราคิดอย่างรอบคอบ เราเขียนอย่างครอบคลุม เราเลือกเฉพาะเรื่องที่สำคัญเพื่อใช้ในการอภิปราย กลุ่ม กรณีศึกษา และแสดง บทบาท สมมุติ ทั้งหมดนี้ เราสร้างขึ้นมาใหม่ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ ก็ เพื่อที่จะ “ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ” หลังจากการ อบรมสัมมนา