Bizz Backup Ads 01 คิดได้ ทำเป็น 01

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

คิดได้ ทำเป็น กระบวนการปรึกษาธุรกิจเพื่อ “ปรับปรุงพัฒนา” ของเรา กระตุ้นให้ “ คิดได้ ” คือ คิดสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการก้าวเดินที่สำคัญจำเป็น แปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นยุทธวิธี พัฒนาแนวทาง “ ปฏิบัติการ” เสริม ความสำเร็จ คือ “ ทำเป็น ” โดยมุ่งสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราเติบโตของธุรกิจ