Ao dai ao ngan yem dao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: cubop (129 month(s) ago)

disklike

By: luagiay (161 month(s) ago)

Thanks

Presentation Transcript

Slide 1: 

Áo Dài, Áo Ngắn, Yếm Đào Kính mời các bạn xem qua các loại trang phục phụ nữ được gọi là áo dài, áo ngắn, và yếm đào. Tôi hơi do dự khi dán cái slide show nầy nơi công cộng vì tôi thắc mắc không biết có phải các cụ ngày xưa đã cho phép con cái mình ăn mặc hơi thiếu vải hay không, hay đây chỉ là những tấm ảnh mỹ thuật, không phải trong sinh hoạt hàng ngày. Slide show dài 7’37”, với hàng trăm tấm ảnh nên có độ lớn 5,6 GB. Huỳnh Chiếu Đẳng 29-Jul-08 Mời quí bạn nhấn space bar lần chót, sau đó slide show sẽ tự động xin chớ chạm tới mouse hay keyboard. Nhạc: Lạy Anh Em Đi Lấy Chồng_Bà Rằng Bà Rí

Slide 2: 

Kính xin quí vò ngheä só, ngöôøi maãu, nhieáp aûnh gia, nhaïc só, ca só ... coù taùc phaåm goùp maët trong slide show naày, nhaän nôi ñaây loøng tri aân cuûa toâi. Quùi vò ñaõ goùp söùc toâ ñieåm cho ñôøi theâm töôi ñeïp. Ñeán luùc naøo ñoù quùi baø quùi coâ thaáy slide show khoâng phuø hôïp thì nhaán xin key ESC ñeå exit . Toâi khoâng tin laø quùi oâng ñöøng slide show laïi. Baûn nhaïc cuõng teáu, coù leû döïa vaøo daân ca mieàn Baéc.

Slide 35: 

Coøn vaøi taám cuoái cuøng xin töï ñoäng kieåm duyeät.

Slide 36: 

Tôi thích những chiếc áo dài đơn sơ thế nầy