Valmarenii 31 ianuarie 2015 tv

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 5:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

Slide 8:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

Slide 9:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

Slide 10:

Luni 2 februarie 0/ 7 Marţi 3 februarie 2/5 Miercuri 4 februarie 0/9 Joi 5 februarie 7/10 Vineri 6 Februarie 1 /9 S âmbătă 31 ianuarie 3/ 8 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

Slide 11:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

Slide 12:

Să avem parte de o Iarn ă liniștită și BOGATĂ în zăpezi!

Slide 13:

LA MU L Ţ I ANI 31 ia nuarie -1 februarie

Slide 14:

La Mulţi Ani ,Vălmăreni! 31 ianuarie

Slide 15:

Vulpe Ofelia

Slide 16:

Oachem Lavinia

Slide 17:

Costin Sergiu

Slide 18:

Cojocaru Ionel

Slide 19:

Busuioc Valentin

Slide 20:

T îrlă Lenuţa

Slide 21:

Ionică Traian

Slide 22:

Costin Valentina

Slide 23:

Costin Enesa

Slide 24:

Blîndu Costache

Slide 25:

La Mulţi Ani ,Vălmăreni! 1 februarie 2013

Slide 26:

Sandu Carmen

Slide 27:

Sandu Carmen

Slide 28:

Vintilă Sevastiţa

Slide 29:

Vintilă Sevastiţa

Slide 30:

Macovei Vasile

Slide 31:

Macovei Vasile

Slide 32:

Bîdea Adrian

Slide 33:

Bîdea Adrian

Slide 34:

Miron Alexandru

Slide 35:

Miron Alexandru

Slide 36:

Puţanu Petria

Slide 37:

Puţanu Petria

Slide 38:

Doca Maria

Slide 39:

Doca Maria

Slide 40:

Tufaru Ionuţ

Slide 41:

Cristea Valentin

Slide 42:

Stegărescu Zamfira

Slide 43:

Trincu Alexandru

Slide 44:

Pintilie Aurel

Slide 45:

Ciocan Mihai

Slide 46:

Angheli Ioan

Slide 47:

Dumitru Simona Săndiţa

Slide 48:

Dumitru Simona

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

Slide 50:

Zile frumoase şi fericir e T îrlă Lenuța

Slide 51:

La Mulţi Ani Costin Valentina

Slide 52:

Felicit ări

Slide 54:

La mul ț i ani , dragul nostru Îț i ureaz ă la mul ț i ani , m ama, sora, n epo ț ica ș i cumnatul un sincer la mul ț i ani îț i dorim s ă n ă tate, fericire ș i tot ce -ț i dore ș ti tu.

Slide 55:

Astăzi fiind o zi specială pentru tine , împlinirea celor 10 anişori, mamaia Ioana şi tataia Georgică Sandu (Juşcă) îţi urează o copilărie fericită, să fii ascultător şi să ei numai note bune. La mulţi ani , Costin Sergiu Gabriel!

Slide 57:

La Mul ţi Ani Geanina Com şa Istrate

Slide 58:

C â nd î nca o petal ă… a2 4 -a , s- a scuturat alene v ibr â nd armonios gâ ndind ne î ncetat l a restul de petale c e nu sau scuturat …e u mama ta , I onica îţ i doresc : sănă tate şi f ericire al ă turi de so ţ ul t ă u ş i î ngera ş ul vostru D enisa . La mul ţ i ani !!!!

Slide 60:

La Mul ţi Ani Lavinia Oachim

Slide 61:

La această zi importantă din viaţa ta, când prime ş ti încă un trandafir, noi îţi urăm un sincer LA MULŢI ANI! Lavinia Aceste urări vin din partea copiilor şi a soţului Toader

Slide 63:

Felicitări cu ocazia zile tale de naştere . Îţi urăm într-un glas noi verişorii tăi. Să fii sănătos, să ai parte de tot ce este mai bun şi priveşte cu încredere spre viitor. La mulţi ani, Sergiu!

Slide 65:

Fie ca ziua de azi s ă fie cea mai fericit ă zi din via ţ a ta. Ş i fie ca ziua de m â ine s ă fie ş i mai fericit ă dec â t cea de azi ş i toat ă via ţ a s ă îţ i fie o fericire. La mul ţ i ani al ă turi de cei dragi. C u drag , nepoții D aniel, A ndree a, C ornel ș i B ogdan , fratele Adam şi cumnata Aristina Cojocaru!

Slide 67:

31 ianuarie, mare, mare bucurie. Cuvintele mari sunt de prisos dar noi părinţii îţi urăm multă sănătate, căldură în suflet, mulţi ani cu împliniri iar pe cărarea vieţii să nu ai piedici. La mulţi ani, Sergiu la împlinirea celor 10 anişori.

Slide 69:

U n î nger s ă- te p ă zeasc ă o îm br ăţ i ş are s ă- te î nc ă lzeasc ă, un z âm bet s ă- te fac ă fericit ă, o inim ă s ă- te fac ă iubit . L a mul ţ i ani ! U rare a este p en tr u Ionel Cojoc a ru ş i sunt din partea soţiei Aurica

Slide 71:

Dumnezeu să-ţi dăruiască multă mângâiere . Mâna lui să-ţi şteargă ochii de orice lacrimi de durere. Să-ţi văd chipul totdeauna luminat de bucurii. Cel mai fericit băiat, Doamne, băiatul meu să fie. La mulţi ani, Sergiu. Cu toată dragostea! Părinţii Loredana şi Viorel

Slide 73:

Alexandra Maria Dănilă

Slide 74:

S ă cre ș ti mare ș i cuminte , m ul ț i ani de-acu-nainte , să ai parte de fericire să n ă tate ș i iubire , d e tot ce-i mai bun î n lume , d e la noi g â nduri bune La Mul ț i Ani, nepo ț ica noastr ă drag ă (Mamaia Culina ș i t ataia Gic ă )

Slide 76:

Din razele de soare şi de lună , Ţi-am împletit o mică cunună Aş vrea cu drag s-o porţi Să-ţi aminteşti cu dor de surioara ta. În ea cuprinde, toată dragostea mea. La mulţi ani, frăţiorul meu, Sergiu! Cu mult drag, surioara Daniela Mădălina!

Slide 78:

Azi e ziua î n care tot ce ţ i se pare greu va deveni u ş or ... ast ă zi e ziua î n care vei avea persoanele dragi ţ ie , al ă turi de tine ... S ă fii fericit ă , iubit ă , cu multe realiz ă ri î n via ţă ş i s ă fii mereu tu î ns ăţ i s ă nu te schimbi pentru nimic î n lume . Eu îţ i urez un sincer La Mul ţ i Ani ş i te iubesc ! Cu drag , prietena ta Elena...

Slide 80:

A st ă zi c â nd mai adaugi î nc ă un trandafir la buchetul vie ț ii îț i doresc c a toate dorin ț ele s ă-ți se î ndeplineasc ă ș i s ă nu ui ț i c ă undeva departe cineva se g â nde ș te la tine ș i îț i vrea tot binele din lume . Noi îț i ur ă m un sincer ș i c ă lduros …L a mul ț i Ani !!! Ur ă rile vin din partea fra ț ilor , pă rin ț ilor ș i a nepo ț ilor .

Slide 82:

Draga mea, Simona , îţ i urez s ă fii fericit ă ş i iubit ă , s ă- ai parte de tot ce-i mai frumos ş i s ă- te bucuri de fiecare ''moment'' petrecut î mpreun ă ... Mereu ne cert ă m din nimic , ne zicem vorbe care ne deranjeaz ă ... dar s ă ş tii ca mereu vei r ă m â ne cea mai ' nebun ă ' vecin ă , prieten a , glumea ţă ş i hot ă r â ta ! … Ş i s ă nu te superi pentru poza asta .. Îţ i doresc cele mai frumoase g â nduri ! La mul ţ i ani , iubita !  Cu drag , nebuna ta , Andreea

Slide 84:

Î n aceast ă zi frumoas ă toate dorin ț ele s ă se î mplineasc ă , s ă fii fericit ă ș i iubit ă , de Dumnezeu ocrotit ă . L a mul ț i ani . A ceste ur ă ri sunt pentru D umitru S imona ș i vin din partea lui C hihaia N icoleta . L a mul ț i , mul ț i ani .

Slide 86:

S ă- ai parte de toata c ă ldura omenirii , un ocean de s ă n ă tate ş i toate florile lumii adunate î ntr -un buchet mare si frumos .... Î n lumea ta totul se schimb ă dar un singur lucru r ă m â ne cert: vei r ă m â ne mereu prietena mea, dincolo de cuvinte , dincolo de timp ş i de distan ţă .... Îţ i urez un sincer "La Mul ţ i Ani "... C u drag , Elena .

Slide 88:

Carmen Sandu

Slide 89:

Ai mai urcat o treapt ă dintr-a vieţii scară Eu îţi doresc din suflet a 100 primăvară Iar când te vei uita –napoi pe treptele urcate Să nu vezi urme de noroi, ci faptele curate. Urările vin din partea soţului şi a copiilor . Te iubim mami !!!

Slide 91:

  Când încă o petală din anii tăi frumoşi  , s-a scuturat alene, vibrând armonios,  priveşte cu mândrie, gândind neîncetat  la restul de petale ce nu s-au scuturat. Prime ş te petala vârstei ca pe o b inecuvântare. Ea să îţ i fie rod a bucuriei şi a speranţei! Credinţa şi iubirea să te însoţească pretutindeni, iar împlinirea s-o înt â lne şt i la orişicare pas.  Mămaia Stanca

Slide 92:

La Mulţi Ani Macovei Vasile !

Slide 93:

Azi fiind o zi frumoasă şi ştiind că-i ziua ta În parfumul dimineţii, ţinem a te felicita. La împlinirea unei frumoase vârste. Urările vin din partea finilor Dorachi şi Ionică, a copiilor Virgil şi Alexandru. La Mulţi Ani naşului , Macovei Vasile , sănătate multă !

Slide 95:

La Mul ţi Ani Simona Săndiţa Dumitru

Slide 96:

Trandafirii pe care i-ai adunat î n cununa vie ț ii tale, las ă - i ast ă zi s ă se î mpleteasc ă î ntr -un buchet al î mplinirii . Fie ca florile iubirii s ă - ț i î mpodobeasc ă via ț a ș i s ă - ț i vezi î mplinite toate visele ș i dorin ț ele . LA MUL Ț I ANI! Aceste ur ă ri vin din partea p ă rin ț ilor Toader ș i Maricela ș i a fratelui D ă nu ț ș i a cumnatei Petronela ! Te iubim mult !

Slide 98:

Pentru lume, s-ar putea să fii o singură persoană. Dar pentru noi, lumea e ş ti tu! La aniversarea zilei de na ş tere îi urăm soţului şi tăticului nostru drag, Miron Alexandru un sincer La mulţi ani plini de sănătate şi bucurii. Familia

Slide 100:

Îţi dorim ca cei 54 ani ce-i împlineşti astăzi să-ţi aducă strălucirea şi frumuseţea stelelor, dorinţa a de a iubi şi de accepta să fii iubit şi tot ce are lumea asta mai bun în ea! Şi de-ar fi să ţi se îndeplinească dorinţele îţi mai dorim"tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte !“ Mulţi ani fericiţi! La mulţi ani , Macovei Vasile! Aceste urări vin din partea familiei Cojocaru.

Slide 102:

Mult noroc în viaţă *** Stegărescu Zamfirica*** La Mulţi Ani !

Slide 103:

La Mul ţ i Ani, fat ă dragă! Zamfi ri ca Stegărescu Fie ca ziua de ast ăzi , să îţi aducă fericirea ! Să – ţi fie inima curată în fiecare zi , să ai doar bucurii şi sănătoasă , tu să fii, iar noi mereu te vom iubi !

Slide 104:

Flori frumoase parfumate Să-ţi apară în calea ta, Numai zâmbet şi iubire Îţi dorim de ziua ta. La mulţi ani, Miron Alexandru! la împlinirea unei frumoase vârste. Aceste urări vin din partea Dorinei şi Tudorel Muhulică

Slide 105:

Lumina ta să strălucească şi viaţa ta să înflorească , iar Dumnezeu să-ţi dăruiască comori de har şi fericire,de dragoste şi împlinire. Cele mai calde urări de sănătate şi bucurii vă urează : Sorana, Mihaela şi Mirel Cojocaru. La mulţi ani, Macovei Vasile!

Prietenia este una din mângâierile vieţii şi poate cel mai de preţ tezaur al sufletului nostru. tocmai de aceea, un prieten bun trebuie întotdeauna păstrat ca pe-o comoară! sunt foarte puţini aceştia, dar există şi cu adevărat trebuie să ne considerăm norocoşi, atunci când destinul ni-i scoate în cale. unui astfel de prieten, îi spunem cu tot dragul, de ziua lui plini de emoţie “La mulţi ani!” cu toată dragostea : Diana şi Costel sîrghe :

P rie tenia este una din mângâierile vieţii şi poate cel mai de preţ tezaur al sufletului nostru. tocmai de aceea, un prieten bun trebuie întotdeauna păstrat ca pe-o comoară! sunt foarte puţini aceştia, dar există şi cu adevărat trebuie să ne considerăm norocoşi, atunci când destinul ni-i scoate în cale. unui astfel de prieten, îi spunem cu tot dragul, de ziua lu i plini de emoţ ie “ L a mulţi ani!” cu toată dragostea : D iana şi C ostel sîrghe

Slide 108:

Esti o fii nță at â t de dragu ță , politicoas ă , frumoas ă , sincer ă , spiritual ă ș i unic ă pe aceasta lume . Prime ș te aceste ur ă ri Bute Andreas Cristian din parte a fam.Buleandr ă la îm plinirea unui ani ș or, LA MUL Ț I ANI !!!

Slide 110:

Ast ă zi toate florile din lume sunt adunate î n cel mai frumos buchet . El este pentru tine.. natura-ntreag ă azi te felicit ă ș i flori ș i soare , toate -s ca-n pove ș ti .. s ă calci mereu pe trandafiri ș i flori nemuritoare , s ă ai î n via ț a ta priviri ca razele de soare , s ă ai o via ță ca-n pove ș ti cu vise î mplinite ..un cer senin ș i f ă r ă nori , via ț a ta s ă fie..s ă darui celui ce iube ș ti doar clipe fericite ...S ă ai î n cale numai flori , succes ș i bucurie.La mul ț i ani , cumetre ! Familia Paulina și Marin Bercea.

Slide 112:

Fie ca ziua de azi s ă fie cea mai fericit ă zi din via ţ a ta! La mul ţ i ani SIMONA Să fii ferici tă ş i s ă n ă toas ă al ă turi de cei dragi. Cu drag, Alina Bl î ndu

Slide 113:

Să creşti mare şi cuminte , mulţi ani de acum înainte , să ai parte de iubire , sănătate, fericire, de tot ce-i mai bun pe lume. Bucurii şi gânduri bune , să ajungi la 100 de ani. La mulţi ani, Cristea Valentin! Aceste urări vin din partea mătuşilor , bunicului şi a verişorului Florin.

Slide 115:

Din mici crengu ț e de cristal , Din flori ș i din iubire , Noi îț i î mpletim un L a mul ț i A ni , noroc , fericire , bucurii ! LA MUL Ț I ANI! Acest ur ă ri vin din partea str ă nepoatelor care îț i poa r t ă respectul Carmen ș i Lenu ț a.

Slide 117:

Tr ă ieşte cu simplitate. Iubeşte cu generozitate. Ai grijă de ceilalţi din adâncul fiinţei tale.Vorbeşte din inima şi nu uita să-i întâmpini pe cei dragi cu bucurie... . La mul ț i ani , MARIA DOCA ! C u drag , Fr ă snica ș i Lili .

Slide 118:

Totul pe lume se schimbă doar florile se deschid în fiecare primăvară …. pentru că eşti minunată , toate florile din lume ţi le oferim împreună cu multă dragoste pentru tine Sandu Carmen. La mulţi ani! Aceste urări vin din partea a mamei Gherghina , a tatălui David

Slide 119:

Vintilă Marcela

Slide 120:

Î ngera ş scump , v ia ţ a s ă-ţ i d ă ruiasc ă numai bucurii , î mpliniri ş i cer senin , să- ai parte de toat ă c ă ldura omenirii ş i de toate florile lumii adunate î n cel mai mare ş i frumos bu che t. Ast ă zi la î mplinirea primului ani ş or noi părinții îţi dorim s ă fii s ă n ă toas ă ş i s ă ai parte de tot cei bun ş i frumos î n via ţă LA MUL Ţ I ANI , PRIN Ţ ESA NOASTR Ă !!! TE IUBIM MULT!

Slide 122:

Azi e ziua când zâmbetul învinge orice urmă de tristeţe,când sufletul e plin de fericire şi aceasta e numai una în fiecare an. E ziua când toţi cei care te iubesc sunt aproape de tine urându-ţi , La mulţi ani, Bîdea Adrian! Aceste urări vin din partea fam . Cristea Gigel şi Costela , Alina şi Maricel.

Slide 123:

Bucuria vieţii să te înconjoare , iubirea să-ţi dăinuie mereu în suflet, o urare sinceră din partea verişoarei Claudia ce îţi doresc ca orice vis să devină realitate. La Mulţi Ani , Dumitru Săndiţa Simona! Acum când în buchetul vieţii a mai înflorit un trandafir , să fii sănătoasă şi voioasă.

Slide 125:

Cu ocazia zilelor voastre de naştere care sunt apropiate vă dorim tot binele din lume,mult succes în toate , sănătate, fericire , bucurii şi nestemate de acum şi mai departe. La mulţi ani,vouă Palade Mihaela şi Bîdea Adrian! Aceste urări vin din partea mamei Bîdea Georgeta şi a nepoţilor.

Slide 127:

Nu am braţe să te cuprind, Nu am cuvinte , să mă exprim,cât de mult noi te iubim. Acum la împlinirea a 16 ani, mama Maricica, tata Sandu îi doresc dragului lor fiu, Cristea Valentin Să fie sănătos , iubit şi fericit. La mulţi ani , copile drag! Te iubim mult,mult! La mulţi ani!

Slide 129:

Pentru c ă aduci mereu bucurie celor din jur , pentru c ă ş tii s ă fii o prieten ă minunat ă ş i pentru c ă e ş ti tu î ns ăţ i mereu , ast ă zi meri ţ i s ă- ai aten ţ ia tuturor ş i ur ă rile mele de s ă n ă tate , iubire , fericire ş i noroc ş i un mare La Mul ţ i Ani , din partea celei mai bune prietene : Rodica !!! Te iubesc ! 

Slide 130:

Ast ă zi este o zi special ă pentru tine, pentru c ă azi este ziua î n care te sim ț i special ă ș i iubit ă de prietenii tai. Eu îț i urez mult ă s ă natate , bucurii ș i noroc la orice pas! La mul ț i ani !! Cu drag , Andra Preda .

Slide 131:

Decese şi comemorări

Slide 132:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

Slide 133:

Se împlinesc 4 ani , de când scumpul nostru Ilie Fănică (Fănel) ai plecat dintre noi şi ai lăsat în urmă multă durere în inimile noastre. Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Nu te vom uita niciodată soţia Viorica, fiica Nicoleta, fraţii şi surorile.

Slide 135:

dragă mamă Iona şcu Constanţa 28 ianuarie 1986

Slide 136:

Tristă și dureroasă a fost despărțirea de tine , mamă! Tu ai fost sufletul nostru, raza ce ne-a luminat calea în zilele întunecate, tu ne-ai îmbrățișat cu dragostea ta în fiecare zi și ne-ai ocrotit de griji și nevoi. D umnezeu s ă te ierte , scumpă mamă! Am rămas atunci cu inimi le frânte de durere şi amintir i și mai știm că dragostea ta nelimitată ne -a însoţit şi ne va însoți atâta timp cât vom trăi. Dumnezeu să te odihnească în pace. Fata Gherghina, nepoţii şi strănepoţii

authorStream Live Help