Valmarenii 7 ianuarie 2015 FB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ioana Sandu

PowerPoint Presentation:

Ionica Dumitrache

PowerPoint Presentation:

Ţ i-a ş ura î mplinirea tuturor dorin ţ elor, dar mi-e team ă c ă dac ă se adevere ş te, la anul de Sfântul Dumitru, nu o s ă mai am ce s ă - ț i doresc. La mul ţ i ani , soră dragă, de Ziua numelui ce-l porţi. Sora Daniela

PowerPoint Presentation:

Ionica Costea

PowerPoint Presentation:

Sf â ntul I oan c ă ruia î i por ț i numele, s ă te ocroteasc ă î n fiecare zi, s ă - ț i aduc ă lini ș te ș i pace ș i s ă nu lase ca speran ț a s ă se sting ă din sufletul tău. L a mul ț i ani cu s ă n ă tate, îm pliniri ș i momente frumoase î n viitor!!!!

PowerPoint Presentation:

Îț i urez s ă ai o zi a numelui la fel de luminoas ă precum aripile unui fluture, la fel de fericit ă precum c â ntecul privighetoarei ș i la fel de frumoas ă precum o gradin ă plina cu flori! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia zilei tale de nume , îț i dorim s ă ai parte de toat ă bun ă tatea vie ț ii, de fericire ș i de î mpliniri . La mul ț i ani dragul nostru na ș Dr ă ghiciu Ionic ă.

PowerPoint Presentation:

Ion Miron

PowerPoint Presentation:

Îţi urăm să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădina plină cu flori! Aceste urări sunt pentru MIRON IOAN şi vin din partea nepo ţ ilor Geanina, Vasile şi a strănepoatei Denisa. Să ne trăieşti cu numele. La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Via ț a e ca un vis , uneori frumos alteori umbrit de norii triste ț ii. Trebuie s ă crezi î n via ță , s ă î n ț elegi   c ă nu traim dec â t odat ă , s ă iube ș ti c a ș i cum n- ai fi suferit niciodat ă , s ă c â n ț i de parc ă nimeni nu te-ar auzi , s ă munce ș ti de parc ă nimeni nu te-ar pl ă ti , s ă î mpr ăș tii veselia de parca nimeni nu ar pl â nge ș i s ă TRAIE Ș TI…de parca acum ar fi sf â r ș itul ! La Mul ț i Ani !!!

PowerPoint Presentation:

Va ur ă m s ă ave ț i o zi a numelui la fel de luminoas ă precum aripile unui fluture , la fel de fericit ă precum c â ntecul privighetoarei ș i la fel de frumoas ă precum o gr ă din ă plin ă cu flori ! La mul ț i ani scumpii no ș tri Radu Ionica ș i Radu Ionu ț.

PowerPoint Presentation:

La mul ț i ani tat ă l nostru drag . Îț i dorim s ă n ă tate , lini ș te , stim ă ș i respect din partea celor dragi . Aceste ur ă ri vin din partea copiilor , a ginerilor , nurorilor ș i nepo ț ilor . 

PowerPoint Presentation:

De ziua ta frățioare ce îți pot ura decât multă sănătate, noroc, fericire, iubire, un viitor cu multe succese și un sincer și călduros La mulţi ani! Popa C Ionuț Cu dragoste, Mihaela( cumnata) și Aurel Popa . Să crezi în tine frate și-n Dumnezeu.

PowerPoint Presentation:

Fie ca toate î mplinirile frumoase , s ă n ă tatea ș i spiritul acestei zile s ă- te î nso ț ea s c ă pretutindeni . Îț i dorim o zi de Sf.Ion c â t mai frumoas ă . Aceste ur ă ri sunt pentru Anghelina Ionel ș i vin din partea p ă rin ț ilor , Petrica ș i Ancu ț a, a surioarei Nicoleta , a cumnatului Maricel ș i a nepo ț ilor Mariana ș i Andrei. La mul ț i ani , s ă- ne traie ș ti cu numele .

PowerPoint Presentation:

Î n aceasta zi minunat ă , eu îț i doresc s ă - ț i tr ă ie ș ti via ț a a ș a î nc â t s ă nu- ț i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ș i s ă ai puterea s ă la ș i î n urm ă tot ceea ce te sup ă r ă pentru a putea fi fericit ! E ș ti un suflet minunat ș i m ă bucur c ă am avut ș ansa s ă te cunosc ! Din toata inima îț i urez LA MUL Ț I ANI de SF. ION! Aceste ur ă ri sunt pentru Stroia Ionica ș i sunt din partea prietenilor , Victori ț a ș i Panainte .

PowerPoint Presentation:

Ast ă zi la aniversare , vin ș i eu cu o urare : de noroc ș i s ă natate ș i realiz ă ri î n toate ! Visele s ă se- mplineasc ă , dragostea s ă î nfloreasc ă , fericire doar s ă fie ș i enorm ă bucurie ! Cu dragoste , so ț ul t ă u !

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia zile voastre de Sf â n t ul Ioan , v ă dorim s ă ave ț i parte de toata bun ă tatea vie ț ii, de fericiri ș i de î mpliniri . Fie ca toate î mplinirile frumoase , s ă natatea ș i spiritul acestei zile s ă v ă î nso ț easc ă pretutindeni . La mulți ani Ionela ș i Ionica !  S ă tr ă i ț i cu numele .  Aceste ur ă ri vin din partea cumnatei Mariana , a nepo ț ilor Denisa ș i Razvan !

PowerPoint Presentation:

Azi e ziua când învinge orice gând de tristețe, când sufletul e plin de fericire și aceasta este numai una în fiecare an, e ziua când toți cei care te iubesc îți urează un călduros La mulți ani cu drag! Urările vin din partea surorilor Săndița și Gica !

PowerPoint Presentation:

Chiar dac ă via ţ a nu este a ş a cum vrei tu , chiar dac ă cei dragi te mai sup ă r ă c ât eodat ă , z â mbe ş te , uit ă ş i iart ă . Te rog s ă fii al ă turi de noi cei care îţ i ur ă m ast ă zi un sincer LA MUL Ţ I ANI ş i s ă ne traie ş ti cu numele . Să ai parte de s ă n ă tate ş i s ă fii iubit . L a mul ţ i ani IONEL POPA din partea so ţ iei VASILICA POPA .

PowerPoint Presentation:

Vă dorim ca de ziua numelui vostru să vi se împlinească toate dorințele, să fiți fericiți, iubiți, să aveți parte numai de raze de soare în viață și fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă dorim o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă! La Mulți Ani, Ionica și Ionuț! Cu mult drag, familia.

PowerPoint Presentation:

Dac ă toat ă lumea îț i dore ș te ca aceast ă zi s ă fie una minunat ă , noi îț i ur ă m ca toate zilele ce urmeaz ă s ă fie pline de bucurii ș i realiz ă ri astfel î nc â t acest an s ă îț i umple sufletul de voie bun ă . La mulți ani pentru s ă rb ă torita noastr ă, Radu Ionica ș i vin din partea fiicei Mihaela , ginerelui Gheorghi ță ș i a nepoatelor Georgiana ș i Andra .

PowerPoint Presentation:

Tăt icul nostru scump la aceasta zi de s ă rb ă toare noi îţ i ur ă m un c ă lduros la mul ţ i ani cu mult ă s ă n ă tate , noroc , fericire ş i s ă dea D umnezeu ca toate dorin ţ ele s ă-ţ i se î mplineasc ă. C u drag ş i respect copii t ă i C osmin ş i A ntonela . L a mul ţ i ani !

PowerPoint Presentation:

Î n aceast ă zi minunat ă, fina Anamaria îţ i doreste s ă - ţ i tr ă ie ş ti via ţ a a ş a î nc â t s ă nu- ţ i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ş i s ă ai puterea s ă la ş i î n urm ă tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit !  La mul ţ i ani , Cantemir Ionel !!

PowerPoint Presentation:

De Sf. Ion doresc fra ț iorului ș i cumnatului meu , mult noroc , chiar d acă î n ultimul timp norocu l la uitat , s ă fii s ă n ă tos puternic ș i mereu credincios , noi te iubim ș i te î mbra ț i șă m cu drag, mul ți pupici ț ie ș i p ă rin ț ilor no ș tri scumpi . L a mul ț i ani , I o a n e , din partea cumnatului , surioarei ș i scumpilor nepo ț i A ndrei ș i M aria . T e pup ă m dulce .

PowerPoint Presentation:

Ionel Mihalcea

PowerPoint Presentation:

Este cea mai frumoas ă zi din tot anul , pentru c ă este ziua ta ! Fie ca toate î mplinirile frumoase, s ă natatea ş i spiritul acestei zile , s ă te î nso ţ easc ă pretutindeni . La mul ţ i ani ! So ţia Viorica, fiul Andrei , tata Costică şi mama Stănica Mihalcea

PowerPoint Presentation:

Ioana Gheorghiță

PowerPoint Presentation:

De Sfânt ul Ion, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta bunătatea ş i dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare ş i iubitoare. Îngerii să- ţ i călăuzească pa ş ii ş i Sfâ tul Ion să- ţ i lumineze drumul în via ţ ă! La mul ţ i ani , mamă dragă! Urările sunt din partea familiei Luca Gheorghiță .

PowerPoint Presentation:

Fie ca trecerea timpului s ă nu ş tearg ă z â mbetul t ă u frumos, ci s ă - ţ i dea puterea de a trece cu optimism peste î ncerc ă rile vie ţi i . Un sincer la mul ţ i ani îţ i dorim din inim ă , te iubim scump a no astră Ionica. Aceste ur ă ri vin din partea p ărinţilor Paulina şi Marin Bercea

PowerPoint Presentation:

De Sfânt ul Ion , zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta bunătatea ş i dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare ş i iubitoare. Îngerii să- ţ i călăuzească pa ş ii ş i Sfânt ul Ion să- ţ i lumineze drumul în via ţ ă! La mul ţ i ani Ionică. A ceste urări vin din partea familiei Gherghina și David Fuică

PowerPoint Presentation:

La mulți ani cu veselie, sănătate pe vecie, Casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, La mulți ani și sus paharul! Urările sunt din partea părinților Dorina și Tudorel Muhulică. La mulți ani, Ionela !

PowerPoint Presentation:

Ionel Nuţu Doca

PowerPoint Presentation:

Îţ i dor im s ă ai parte de o zi de nume minunat ă ş i s ă ş tii c ă e ş ti ş i vei fi mereu iubit de to ţ i prietenii t ă i . Azi e ziua ta , Ionele , ziua numelui t ă u, un nume frumos si simplu . Îţ i dorim numai bine , sănătate ş i s ă ai parte de toat ă fericirea din lume ! Prietenii tăi

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani , iubit e so ţ La mul ţ i ani iubi tul me u, îţi ureaz ă so ţia ta pe care ai reu ş it s ă - o faci at â t de fericit ă . Îţ i mul ţ umesc pentru iubirea ş i grija t a neobosit ă , e ş ti ce l mai scump so ţ ş i t a tă din lume , e ş ti nepre ţ uit . Cu iubire nem ă rginit ă , a t a so ţie ... Ilincuţa

PowerPoint Presentation:

Anghelina Ionel

PowerPoint Presentation:

Un g â nd senin ş i numai ş oapte ce sunt trimise azi , din z ă ri înd ep ă rtate, s ă - ţ i spun ă la ureche vorbe… I ubire , F ericire şi multă multă Să n ă tate . Cu toată dragostea pentru prietenul Ionel Anghelina Florin Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

Mult noroc în viaţă ***** Ionel Anghelina ***** La Mulţi Ani !

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani, Ionele

PowerPoint Presentation:

La Mul ț i Ani , Ionele! Fie ca ziua de ast ăzi , să îţi aducă fericirea ! Să -ţi fie mamă, inima curată în fiecare zi , să ai doar bucurii şi sănătos , să fii, iar noi mereu te vom iubi ! Mama, surorile, fra ţii, cumnatele şi nepoţii

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani , Dima Ionel

PowerPoint Presentation:

Este cea mai frumoas ă zi din tot anul , pentru c ă este ziua ta de Sf . Ion , dar şi pentru că împlineşti 42 de ani ! Fie ca toate î mplinirile frumoase, s ă natatea ş i spiritul acestei zile , s ă te î nso ţ easc ă pretutindeni . La mul ţ i ani ! Cumna ţii Claudia şi Gică

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani, Ionele !

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani , s ă fii s ă n ă toas ă ş i ne e foarte dor de tine ab i a a ş tept ă m s ă venim acas ă, s ă- v ă vedem . Vă iubim mult , mul ţ i pupici din parte a fi i cei Sofia , ginerele Adam ş i nepoatele Elena ş i Flori

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia acestei minunate zile îț i dorim s ă ai parte de toata bun ă tatea vie ț ii , de fericire ș i de î mpliniri ! La mul ț i ani mama! Te iubim cel mai mult pe lume ! Eleonora , Emilian ș i Marius

PowerPoint Presentation:

De Sf. Ion, fie ca cei dragi s ă te î nconjoare cu c ă ldura sufletelor lor î ntr -o sear ă magic ă , iar fericirea s ă te ia î n bra ţ ele ei î n acest moment special! Aceaste ur ă ri vin din partea nepoatelor Alina ş i Anamaria ş i sunt pentru m ă tu ş a noastr ă Com ş a Ionica !!!!  La mul ţ i ani , te iubim !!

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani de ziua numelui tău ! Numai bucurii, fericire ş i zile î mbel ş ugate! S ă ai parte de un an minunat, de zile frumoase ş i fericire c â t cuprinde . Din partea cumetrilor Fănică şi Elena Ionela Bîdea

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani, draga mea so ţ ie!!! Ne cer em iertare pentru toate gre ş elile pe care ţ i le-am pricinuit , pentru toate dezam ă girile pe care le- ai sim ţ it ş i pentru toate sup ă r ă rile pe care noi ţ i le-am adus ; îţ i multum im pentru c ă ne iube ş ti a ş a cum sunt em ş i pentru c ă vei fi mereu al ă turi de noi, atunci c â nd vo m avea nevoie de tine… La mul ţ i ani , draga mea so ţ ie !!! Domnul s ă te binecuv â nteze , s ă fi i mereu puterea ş i ajutorul nostru ş i s ă - ţ i r ă spl ă teasc ă din plin via ţ a care o duci pe acest p ă m â nt... Soţul Fănică, copiii Marian şi Alin

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani, finule ! L a mul ț i ani ș i numai bucurii , D umnezeu s ă-te ajute s ă îți î mplin ești toate g â ndurile pe care le ai pe anul acesta . A ceste ur ă ri s u nt pentru C hihaia I onic ă , vin din partea na ș ilor G herghina ș i A lexandru Bâ dea .

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani, mamă ! Mama iubit ă , a zi e ziua potrivit ă , S ă îț i spun ce îț i doresc , să îț i ar ă t c â t te iubesc . Îț i doresc î nt â i de toate , Un an nou cu s ă n ă tate , v oie bun ă , t rai u ș or, b ucurie ș i mult spor . LA MUL Ț I ANI! Din partea fiilor t ă i , T e iubim .

PowerPoint Presentation:

Îţ i ur ez un sincer L a mul ţ i ani ş i s ă tr ă ie ş ti cu numele . Îmi este dor de tine ş i de tat ă l meu , IVAN chiar dac ă nu este printre noi .. C hiar dac ă sunt departe v ă am mereu î n inim ă Vă pup pe to ţ i cei dragi de acas ă ... Fiica Daniela

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani t ă ticule ... s ă- ne tr ă ie ş ti cu numele s ă- ai parte numai de bucurii ş i mult ă s ă n ă tate ş i s ă îţ i dea D umnezeu puterea de a ne face s ă r â dem a ş a cum o po ţ i face numai tu ş i atunci c â nd durerile te ap a s ă ,,ne este tare dor de tine . ş i î n cur â nd vom putea s ă s ă rb ă torim î mpreun ă. L a mul ţ i ani î nc ă odat ă din partea nepotului G eorge ş i copiilor A ntonela ş i C osmin ş i a so ţ iei .

PowerPoint Presentation:

V ă iubesc enorm , sunte ţ i cei mai buni p ă rin ţ i de pe lume , sunte ţ i aerul pe care îl respir , sunte ţ i tati ş i mami , v ă iubesc ...î mi lipsi ţi ş i mie greu s ă stau departe de voi , dar am ajutoare care m ă ridic ă ş i m ă aju tă s ă tr ăi esc ... so ţ ul meu drag ş i î ngera ș ul meu Coco ... M ul ţ umesc lui D umnezeu , p en tr u tot ce mi - a dat !!!

PowerPoint Presentation:

Din partea fi i cei A ndreea , a ginerului N eculai , nepo ţ ica N icoleta Îţ i ur ă m un sincer L a M ul ţ i ani , s ă- ne tr ăi e ş ti cu numele , s ă- îţ i dea D omnul mult ă s ă n ă tate , fericire . Îţ i mul ţ umim , pentru c ă ne - ai crescut , ne - ai î nv ăţ at c e este bine si ce - i r ă u ş i ţi e ş i lui mami . Vă iubim enorm de mult ş i ch i ar dac ă suntem departe , noi suntem cu inima ş i sufletul mereu al ă turi de voi . Î mi lipsi ţ i enorm ... v ă iubesc ... la mul ţ i ani tati

PowerPoint Presentation:

Ion Gologan

PowerPoint Presentation:

De ziua ta , noi îţi dorim tot ce îi firesc , la mulţi ani, să ne trăieşti şi ce îţi place să primeşti, să iubeşti, să fii iubit şi să trăieşti fericit ! Mulţi ani de acum înainte, din partea Familiei Dorina şi Tudorel Muhulică

PowerPoint Presentation:

Ioana şi Ion Dumitrache

PowerPoint Presentation:

Ziua numelui s ă -vă fie luminoas ă ş i s ă- se prelungeasca î n multe altele a duc ă toare de bucurii ! LA MUL Ţ I ANI! ... Fie ca toate î mplinirile frumoase , s ă n ă tatea ş i spiritul acestei zile s ă- v ă î nso ţ easc ă pretutindeni . V ă dor im o zi de Sf. ION , c â t mai frumoas ă ! ... Din partea fiului Didel , norei Ilinca şi a nepoatei Anişoara Andreea...

PowerPoint Presentation:

Din flori,din cântec ,din iubire, răsare un strop de FERCIRE*** La mulţi Ani bunică , la mulţi ani Bunelule!!! Nepoata Anişoara Andreea

PowerPoint Presentation:

Un g â nd senin ş i numai ş oapte ce sunt trimise azi , din z ă ri înd ep ă rtate, s ă - ţ i spun ă la ureche vorbe… I ubire , F ericire şi multă multă Să n ă tate . Cu toată dragostea pentru fiica Ionela Muhulică Familia Dorina*Tudorel, Săndiţa şi Gica Muhulică

PowerPoint Presentation:

La Mul ţ i Ani , Ionela! Fie ca ziua de ast ăzi , să îţi aducă fericirea ! Să – ţi fie mamă, inima curată în fiecare zi , să ai doar bucurii şi sănătoasă tu să fii , iar noi, mereu te vom iubi !

PowerPoint Presentation:

Fie ca adierea v â ntului lin al acestei zile frumoase de iarn ă, s ă te m â ngie cu mirosul î mbietor al bucatelor alese , iar sufletul s ă - ţ i r ă m â n ă deschis c ă tre calea fericirii ş i î mplinirilor m ă re ţ e! La Mul ț i Ani Ionela ! Dorina, Tudorel, Săndiţa şi Gica Muhulică

PowerPoint Presentation:

Mult noroc în viaţă ***** Ionela***** La Mulţi Ani !

PowerPoint Presentation:

Să te sim ţ i ca pas ă re a î n î naltul cerului, ca o ploaie d ă t ă toare de via ţă , s ă sim ţ i c ă e ş ti tu cu adev ă rat... S ă fii fericit ă ş i frumoas ă ca o zi de prim ă var ă , iar norocul s ă - te î nso ţ easc ă mereu p e drum ul numit Via ţă, s ă fie o cunun ă î n care trandafirul iubirii ş i al fericirii s ă- se î mpleteasc ă armonios. La mul ţ i ani! Părinţii Paulina şi Marin Bercea

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani de Sfântul Ion! Trebuie să crezi în viaţă, să înţelegi că nu trăim decât o dat ă , să iubeşti ca şi cum n-ai fi suferit niciodată, să cânţi de parcă nimeni nu te-ar auzi, să munceşti de parcă nimeni nu te-ar plăti, să î mprăştii veselia de parcă nimeni nu ar plânge şi să trăieşti de parcă acum ar fi sfârşitul! Aceste urări sunt pentru IONICA şi vin din partea fiicei Geanina, ginerelui Vasile şi a nepoatei Denisa . D ragă mamă, mam ă iţă noi de aici din ITALIA îţi spunem un călduros La Mulţi Ani! S ă - ne trăieşti cu numele . T e iubim.

PowerPoint Presentation:

Trandafirii pe care i-ai adunat î n cununa vie ţi i tale, las ă - i ast ă zi s ă se î mpleteasc ă î ntr -un buchet al î mplinirii . Fie ca florile iubirii s ă - ţ i î mpodobeasc ă via ţ a ş i s ă - ţi vezi î mplinite toate dorin ţ ele . La mul ţ i ani ! Din partea copiilor

PowerPoint Presentation:

Am căutat peste tot un cadou decent d ar nu am găsit nimic potrivit p entru o persoană atât de specială ca tine . Acceptă aşadar acest gând bun însoţit de un sincer La mulţi ani, Stegărescu Maricel!!!! Aceste urări vin din partea soţiei Lucica şi a copiilor Ana-Maria şi Cătălin.

PowerPoint Presentation:

Un buchet de îmbrăţişări, un mănunchi de sentimente frumoase şi o grămadă de sărutări, toate vin din partea noastră mama Chilina, sora Nela şi nepoata Denisa şi sunt din inimă pentru tine Stegărescu Maricel. La mulţi ani!!!!

PowerPoint Presentation:

Azi e ziua când zâmbetul învinge orice urmă de tristeţe , când sufletul e plin de fericire şi aceasta e numai una în fiecare an. E ziua când toţi cei care te iubesc sunt aproape de tine urându-ţi LA MULTI ANI, Ciocan Liliana Daniela! cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, din partea soţului Costache şi a fiului Geani.

PowerPoint Presentation:

Este cea mai frumoas ă zi din tot anul , pentru c ă este ziua ta ! Fie ca toate î mplinirile frumoase, s ă natatea ş i spiritul acestei zile , s ă te î nso ţ easc ă pretutindeni . La mul ţ i ani ! Soţul Năstase, fiul Marcel, Florin şi Mihaela

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia zilei de Sf â ntul Ion dorim mult ă s ă n ă tate ş i multe bucurii pentru unchiul Miron Ioan din partea nepoatelor Alina ş i Anamaria   . La mul ţ i ani !!

PowerPoint Presentation:

De Sf. Ioan am un mesaj în care îţi urez ţie Chihaia Ionică să ai o zi a numelui la fel de frumoasă precum aripile unui fluture şi la fel de fericită precum cântecul privighetorilor, tot la fel de frumoasă precum o grădină plină de flori. Aceste urări vin din partea soţiei Cristina. La mulţi ani!!

PowerPoint Presentation:

De ziua sfântă ce o ai şi frumosul nume ce-l porţi îţi dorim tot binele din lume, ani mulţi fericiţi, să ne bucurăm de tine de fiecare clipă de zi cu zi. Aceste urări sunt din partea soţului Neculai, a fiului Ştefan Cu drag şi iubire!!! La mulţi ani, Ionica !!!

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani, Ionel şi Ionica ! La mulţi ani, cu bucurie, Sănătate pe vecie Să fiţi veseli şi iubiţi Şi tot anul fericiţi. Cu multă dragoste, din partea soţiei Zamfira şi a familiei Doca Constantin şi Daniela.

PowerPoint Presentation:

Un cer albastru fără nori în calea ta să fie, să ai în viaţă numai flori , noroc şi bucurie. Cu ocazia sărbătoarei de Sf. Ion, familia dedică aceste urări pentru dragul lor Dumitrache Ionică. LA MULŢI ANI!!!!!

PowerPoint Presentation:

De ziua ce-ţi surâde-n prag Şi-i porţi frumosul nume Noi îţi dorim tot ce-i mai drag Şi mai frumos pe lume. La mulţi ani, Doca Ionica!!! Aceste urări vin din partea finului Andrei şi a familiei Stroia. La mulţi ani

PowerPoint Presentation:

În această zi sfântă îţi dorim să fii sănătos şi să ai o copilărie fericită. La mulţi ani, Ionel!!! Aceste urări vin din partea mamei , a fraţilor şi a surorilor.

PowerPoint Presentation:

La Mul ţ i Ani , cu ocazia sf.Ion , mult ă s ă n ă tate ş i bucurie . S ă fii fericit ă , dar ş i s ă faci ferici ţ i pe al ţ ii.S ă fii iubit ă , dar ş i s ă r ă sp â nde ş ti iubire î n jurul t ă u. S ă ai parte de tot ce e frumos î n lumea asta ş i toate visele s ă ţ i se î mplineasc ă . De ziua ta îţ i ofer im î n dar inim ile noastre , frumos î mpaturit e î n aceasta misiv ă care s ă îţ i sopteasc ă ţ ie c ă te iub im ş i te voi iubi mereu ! Cu drag , fiii Alexandru și Virgil

PowerPoint Presentation:

Azi este ziua ta de Sf. Ion, un nume la fel de pur şi de gingaş ca tine . Î ţi ur ăm z să fii mereu săn ă tos şi plin de voie bună. Fiica Anişoara ș i soţia Liliana î ţi ureaz ă un călduros La mulţi an i!

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi dorim multă sănătate , fericire şi tot binele din lume , să ai parte numai de zile senine şi însorite şi fie ca Sf. Ion să te călăuzească mereu. La mulţi ani, Iotu Ion!!!! Urările vin din partea Soţiei şi a copiilor.

PowerPoint Presentation:

Pentru cel mai bun şi iubitor tată şi soţ Vintilă Ion. La mulţi ani!!! Visele de azi s ă devin ă realitate . . . Speran ţ ele de m âi ne îm pliniri. Orice c ă dere un pas î nainte. G â ndul bun să- te î nso ţ easc ă mereu! Din partea copiilor Costel şi Nicoleta şi a soţiei Iuliana.

PowerPoint Presentation:

Fiind o zi sfântă, noi fii tăi Mirel şi Cosmin, soţul Maricel şi mama Maria îţi urăm un sincer La mulţi ani , Florea Ioana!! , să ai parte de tot ce îţi doreşti şi să fii alături de noi, aşa cum ai fost şi până acum, să ne fii aproape şi să ne oferi dragostea ta din toată inima. Te iubim mult!!!

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani, de Sfântul Ion!! Să-ţi dea Domnul sănătate şi minte multă . Aceste urări vin din partea mamei Ar i stiţa , a surorilor şi a nepoatei pentru Rusu Ivan. La mulţi ani!!!

PowerPoint Presentation:

Apropiindu-se o mare sărbătoare , Sf . Ion şi totodată ziua ta de naştere , primeşte din partea noastră multe urări de bine , sănătate mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor. Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. La mulţi ani, Dumitru Ion! Urările sunt din partea fam. Tăbăcilă , a nepoţilor Andra şi Doru.

PowerPoint Presentation:

De ziua numelui tău , îţi dorim tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se împlinească toate dorinţele alături de cei dragi ţie. La Mulţi Ani, Ionica Doca!!! Aceste urări vin din partea soţului Florentin, a copiilor Alex şi Laura şi a nepotului Florin.

PowerPoint Presentation:

În această zi sfântă îţi dorim să fii sănătos şi să ai o copilărie fericită. La mulţi ani, Ionel!!! Aceste urări vin din partea mamei, a fraţilor şi a surorilor.

PowerPoint Presentation:

Azi în zi de sărbătoare, noi îţi facem o urare, să fii mereu fericit şi de toţi să fii iubit. Prietenii tăi îţi urează un cer albastru fără nori şi viaţa ta să fie ca o grădină cu flori. La mulţi ani, Bâdea Ionică!!! Aceste urări sunt din partea prietenilor, Tănăsache, Relu, Ivan, Sandu, Cătălin şi a celorlalţi.

PowerPoint Presentation:

Ionel Simion

PowerPoint Presentation:

Chiar dac ă viața nu e așa cum o dorești , chiar dacă cei pe care îi iubești te mai supără , iartă și uită , zâmbește și bucură-te alături de noi care îți dorim astăzi La mulți ani. Cele mai frumoase gânduri de bine și sănătate. Cu drag din partea soției Lenuța, copiilor Titel, Marian, Gelu și Aurica, a ginerelui Neculai , a nepoatei Teodora Gabriela.

PowerPoint Presentation:

Bucură-te de fiecare clipă , zâmbeşte, fii fericită, aminteşte-ţi că azi de Sf. Ion toţi cei dragi ţie sunt alături de tine urându-ţi LA MULŢI ANI, Doca Ionica!!!! Aceste urări vin din partea lui Sorinica Gaiu.

PowerPoint Presentation:

A mai trecut 1 an şi încă unul vine şi i-am spus să îţi aducă noroc şi de la noi, i-am spus să nu cumva tradiţia să uiţi, să-ţi spunem La mulţi ani, Popa Ionel!!! Urările sunt din partea soţiei Vasilica şi a copiilor. La Mulţi Ani!!! Să ne trăieşti!!!

PowerPoint Presentation:

Astăzi un boboc de trandafir îşi sărbătoreşte ziua onomastică şi îi dorim nepotului nostru drag Robert Ionuţ Drăghici multă sănătate, o copilărie fericită şi un călduros La mulţi ani!!! Te iubeşte Mămaia Vasilica, tătaia Ionel şi unchii Gabriel şi Iulian Popa.

PowerPoint Presentation:

Astăzi se deschide cerul , îngerii îţi vor cânta La mulţi ani răsună astăzi, pentru că e ziua ta. Să ai parte de noroc și reuşite-n viaţă Să nu te întristezi deloc că n-ai decât o viaţă. Aceste urări sunt pentru Chihaia Ioana şi vin din partea soţului, copiilor, nurorilor, ginerilor şi nepoţilor. La mulţi ani , mamaie!! Te iubim mult!!

PowerPoint Presentation:

Chiar daca via ța nu e a ș a cum o dore ș ti , chiar dac ă cei care te iubesc te mai sup ă r ă, iart ă ș i uit ă z â mbe ș te ș i fi i fericit al ă turi de cei ce - ț i spun ast ă zi La mul ț i ani . Aceste ur ă ri sunt pentru Gologan Ion ș i vin din partea so ț iei . La mul ț i ani .

PowerPoint Presentation:

Dac ă toata lumea îț i dore ș te ca aceast ă zi s ă fie minunat ă , noi îț i ur ă m ca toate zilele ce urmeaz ă s ă fie pline de bucurii ș i realiz ă ri astfel î nc â t acest no u an s ă - ț i umple sufletul de voie bun ă . LA MUL Ț I ANI , FUIC Ă IONU Ț ! Cu drag , Florin ș i Mona.

PowerPoint Presentation:

Fie ca aceasta zi să î ţi aducă numai fericire,bucurii, să î ţi călăuzească paşii spre fericire ș i î mpliniri. Aceste urări vin din partea nepoţilor Andrei ș i Ionuţ, fiica Mariana ș i ginerele Cost e.

PowerPoint Presentation:

Să ne trăieşti cu numele, IoaneŞi fericirea să însenineze ale tale zile, Norocul să te însoţească în orice încercare, din inimă ţi-aducem o urare. La mulţi ani, Pintilie Ion!! Aceste urări vin din partea familiei.

PowerPoint Presentation:

Azi este sărbătoare este ziua fiului şi fratelui nostru este Sf. Ioan Botezătorul , o zi deosebită în casa noastră. Noi surioarele tale Maricela şi Silvia, părinţii Ionel şi Paulina îţi urăm ţie dragul nostru multă sănătate, noroc şi succes în viaţă. La mulţi ani, Cioromila Ion Ionuţ!!! Te iubim, frăţioare!!!

PowerPoint Presentation:

În această zi minunată , ai un suflet minunat, să fii fericit alături de cei dragi şi îţi dorim tot binele , ţie, Basalic Ionuţ La mulţi ani! Aceste urări vin din partea părinţilor Costică şi Gabi , a bunicilor Lina, Ilinca, unchilor Enache , mătuşii Petronela şi a vărului Alexandru .

PowerPoint Presentation:

De ziua numelui S f ânt, îţi doresc multă sănătate şi multe împliniri . Pentru că peste câteva zile împlineşti o frumoasă vârstă, îţi doresc mulţi ani înainte , împliniri şi multe bucurii în frumoasa ta familie . Cu drag mama, Irina Doca .

PowerPoint Presentation:

Fie ca această zi să-ţi deschidă poarta unui viitor mai bun, fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani, Dumitrache Ionica!!! Aceste urări vin din partea soţului Dorache şi fiilor Virgil şi Alexandru. Te iubim mult!

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani, Sandu Ioana!! Sfântul Ion, al cărui nume îl porţi să te ocrotească de tot ce-i rău, să-ţi ofere sănătatea de care ai nevoie şi bucuriile alături de toţi ce-ţi sunt dragi . La mulţi ani din partea soţului, copiilor şi nepoţilor.

PowerPoint Presentation:

De ziua frumosului tău nume primeşti un sincer La mulţi ani, să ai parte numai de bucurii, fericire, îngerii să-ţi călăuzească paşii în viaţă, să fii alături de familie la bine şi la greu.Aceste urări sunt pentru Gologan Ion şi vin din partea copiilor. Te iubim mult!!!

PowerPoint Presentation:

soţule

PowerPoint Presentation:

Astăzi fiind o zi sfântă, Ioan Botezătorul ţinem să urăm şi noi celui drag nouă La mulţi ani, un tată bun, iubitor, înţelegător care ne-a mângâiat atunci când am suferit şi ne-a ajutat atunci când am avut nevoie. Aceste urări sunt pentru tăticul şi soţul Cioromila Ionel. La mulţi ani!!

PowerPoint Presentation:

De Sfântul Ion , îţi dorim multă sănătate , fericire şi noroc în viaţă. Urările vin din partea copiiilor Iulian , Mădălina şi mezinul Andrei , pentru draga lor mamă Stroia Ionica, La mulţi ani! Te iubim mult!

PowerPoint Presentation:

De ziua numelui şi a zilei tale de naştere noi, părinţii Constantin şi Profira Dumitru îţi dorim ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire şi succes. La mulţi ani, Dumitru Ion!! Fiul nostru drag!

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta! Aceste urări sunt pentru Ungureanu Ionelia, Şi vin din partea fratelui Costică , cumnatei Anica şi a nepoţilor Georgiana şi Aurică. La mulţi ani !!!

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia zilei de Sfântul Ion îţi urăm multă sănătate şi fericire La mulţi ani, Florea Ion Ionuţ ! Urările vin din partea părinţilor Costică şi Aurica şi a fratelui. La mulţi ani , să ne trăieşti cu numele!

PowerPoint Presentation:

De ziua frumosului tău nume ce îl porți, noi îți urăm multă sănătate, noroc, fericire, iubire, dragoste pământească, răbdare sufletească, un viitor mai bun în anul care a venit și un sincer și călduros La mulți ani la buchetul vieții și de nume. Cu stimă și respect părinții Maricela și Costică Popa . Te așteptăm cu drag acasă.

PowerPoint Presentation:

Visele de azi s ă devin ă realitate , speran ţ ele de m â ine î mpliniri , orice c ă dere un pas î nainte , g â ndul bun ş i fericirea s ă- te î nso ţ easc ă mereu . Aceste ur ă ri vin din partea surorii Maria și a cumnatului Dumitru Luca . La mul ţ i ani frumo ş i !

PowerPoint Presentation:

Să cre ş ti mare ş i cuminte mul ţ i ani d e acum î nainte , s ă ai parte de fericire , s ă n ă tate ş i iubire de tot cei mai bun pe lume , succes la ş coal ă U rare a este p en tr u Robert Ionuț Bercea ş i vine din partea lui Vasile, Lenuța și Ioana . Te iubim !

PowerPoint Presentation:

Îț i ur ă m La Mul ț i Ani , Ionic ă Dumitrache , pentru ca por ț i acest nume ș i fie ca Sf â ntul pe care î l reprezin ț i , s ă - ș i coboare ochii asupra ta ș i s ă îț i d ă ruiasc ă fericirea dorit ă ș i lini ș tea interioar ă . Cumetr i i Neculai ș i Petronela Vintil ă, finul Virgil- Teodor !

PowerPoint Presentation:

LA MULȚI ANI cu bucurie! Casa, casă să va fie, Masa, masă să rămâie. Iar î n jurul ei să vie oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate și ur ă ri de sănătate. Zile multe și prospere de la Dumnezeu putere, Să învingeți relele ce va-ncurcă viețile! Cu ocazia Sf.Ion, vă dorim să aveți parte de toată bunătatea vieţii de fericire şi de împliniri. La mulți ani, Ionica și Ionuț Radu! Cu drag și respect, finii Cristea  !

PowerPoint Presentation:

U n î nger s ă- te p ă zeasc ă o îm br ăţ i ş are s ă- te î nc ă lzeasc ă, un z âm bet s ă- te fac ă fericit , o inim ă s ă- te fac ă iubit . L a mul ţ i ani ! U rare a este p en tr u David Ionuț Alexandru Ş i este din partea familiei Marghioala și Ilie Neculai

PowerPoint Presentation:

Ionică Buhoci

PowerPoint Presentation:

Fie ca ziua de azi s ă fie cea mai fericit ă zi din via ţ a ta. Ş i fie ca ziua de m â ine s ă fie ş i mai fericit ă dec â t cea de azi ş i toat ă via ţ a s ă îţ i fie o fericire. La mul ţ i ani al ă turi de cei dragi. C u drag , soția Doinița!

PowerPoint Presentation:

Oana Grigore

PowerPoint Presentation:

La mulți ani ! De ziua numelui tău drag îți dorim să-ai zilele fericite, speranțele împlinite, multă sănătate și bucurie în sufletul tău bun și blând. Aceste urări vin din partea părinților Valerica și Sandu Ungureanu și a fratelui Florin !

PowerPoint Presentation:

Valerica Ungureanu

PowerPoint Presentation:

Familia îţ i dore ş te o via ţă minunat ă la î mplinirea vâ rstei . Mult ă fericire,s ă nu pl â ngi niciodat ă , s ă fii mereu bucuroas ă ş i dulce , s ă nu cuno ş ti durerea ş i am ă raciunea , s ă fii respectat ă ş i pre ţ uit ă , familia s ă fie mereu unit ă ş i sprijin pentru tine , s ă n- ai motive de nemul ţ umire , s ă ai mul ţ i bani cu spor la ei , dar darul cel mai de pre ţ s ă fie s ă n ă tatea ta ș i -a familiei tale.Cu dragoste ş i z â mbete pentru tine mamă dragă și soție ! La Mul ţ i Ani   ! U r ă rile vin din partea s o ţ ului Sandu , a fiului Florin , a ginerelui și a fetei Oana.

PowerPoint Presentation:

Robert Ionuț Bercea

PowerPoint Presentation:

De ziua ta e mare sărbătoare și pentru că porți același nume , noi îți dorim tot binele din lume și tot ce îți dorești. La mulți ani , Robert Ionuț Bercea! Aceste urări vin din partea părinților Geta și Sandu Bercea și a surioarei Diana – Alexandra. Te iubim puiule!

PowerPoint Presentation:

Ionică Cristea

PowerPoint Presentation:

Î n aceast ă zi minunat ă , noi îţ i dorim s ă - ţ i tr ă ie ş ti via ţ a a ş a î nc â t s ă- nu- ţ i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ş i s ă- ai puterea s ă la ş i î n urm ă tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit ! E ş ti un suflet minunat ş i ne bucur ă m că eşti fiul nostru. LA MUL Ţ I ! Familia

PowerPoint Presentation:

Ioana Gologan

PowerPoint Presentation:

Noi îţ i dorim s ă- ai o zi foarte frumoas ă a ş a cum e ş ti tu . Să- ai parte de s ă n ă tate , f ericire ş i de tot ce-i mai frumos pe lumea asta !!!  Familia

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Ioana Doca Ciuclea

PowerPoint Presentation:

L a mul ț i ani de sf â ntul Ion, s ă-n e tr ă ie ș ti c â t numele ș i cu numele , mult ă s ă n ă tate ș i tot ce îț i dore ș ti , din partea lui DUMITRA , SORIN ,GEORGIANA și ALESSIA ,

PowerPoint Presentation:

Ionuț Gologan

PowerPoint Presentation:

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi porţi frumosul nume, Noi îţi dorim tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume. Aceste urări vin din partea bunicilor și a părinților !!!!

PowerPoint Presentation:

Chihaia Ioana

PowerPoint Presentation:

C u ocazia zilei de S f . I on prime ș ti din partea noastr ă un buchet de trandafir ș i mult ă dragoste ! U n î nger bl â nd ș i plin de nea , va trece azi prin casa ta , îț i va aduce î n dar iubire , noroc ș i fericirea noastr ă . A ceste ur ă ri sunt pentru C hihaia I oana ș i vin din partea nepo ț ilor N icoleta , M onica , D anu ț ș i C ristian . L a mul ț i ani m ă m ă i ța să traie ș ti cu numele ! T e iubim !

PowerPoint Presentation:

Ion Dumitrache

PowerPoint Presentation:

C u ocazia zilei de S f . I on îți spunem La mulți ani , sănătate multă , bucurie și împlinirea tuturor viselor alături de cei dragi ție ! Familia Aurica și Costică Florea

PowerPoint Presentation:

Ioana Sârghe

PowerPoint Presentation:

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi porţi frumosul nume, Noi îţi dorim tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume. Aceste urări vin din partea nepoților Darie și Tincuța !!!!

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Azi fiind o zi sfântă, sărbătorirea numelui de Sf. Ion, noi , mama Aurica, tatăl Costică Florea, alături de fratele tău Costel îți urăm un sincer La mulți ani, Ion Florea să fii sănătos și să ai parte numai de bine !

:


PowerPoint Presentation:

Inimioare, flutura ș i, z â mbete de î ngera ș i, trandafiri catifela ț i, baft ă -n via ță , bucurii.. numai asta- ț i pot dori... s ă ai noroc ș i fericire, s ă ai parte de iubire… s ă faci tot ce îț i dore ș ti, s ă iube ș ti ș i s ă tr ă ie ș ti… s ă fii bucuros î n via ță , s ă ai z â mbete pe fa ță ș i î n î ncheiere- ț i spunem: La Mul ț i Ani ș i un g â nd bun!!!! Fr ăț iorul Andrei , mama Mariana , tata Costi .

:


PowerPoint Presentation:

Botezatu Ionuț

:

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi dorim multă sănătate, fericire şi tot binele din lume  şi  să ai parte numai de zile senine şi însorite ! La mul ţ i ani ! Părinții și bunicii

:


PowerPoint Presentation:

Druțu Ioana

:

Timpul trece fără să-mi dau seama,eu cresc iar tu îmbătrâneşti mam ă .Văd zilnic, cum un nou fir alb îț i iese, parcă vrând să-mi aminteasc ă că deşi tinereţea nu - i pentru totdeauna, iubirea ta de mam ă nu moare niciodată . Pentru că eşti cea care mă ascultă şi sprijină necondiţionat, pentru toate nopţile nedormite, pentru r ă bdarea cu care mai înv ă ţat cei bun şi rău în viaţă, pentru puterea de care dai dovadă atunci când în viaţă mai ai şi greutăţi , pentru tot ce ai făcut pentru mine dar mai ales pentru iubirea ta necondiţionată, astăzi ÎŢI MULŢUMESC , MAM Ă ș i vreau să ştii că dacă viaţa ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port ai fi nemuritoare ! Să ai parte doar de clipe minunate şi bucurii nemaiîntâlnite. La Mulţi Ani !  Aceste urări sunt pentru scumpa lor , Druţu Ioana şi vin din partea fiicei Andreea şi a soţului Geani.

:


PowerPoint Presentation:

Ioana Bogdan

:

Pentru to ț i anii î n care ai fost primul meu g â nd diminea ț a ș i ultimul seara , doresc s ă îț i spun c ă fiecare an este mai dulce c ă ultimul ș i , dac ă ar trebui s ă o iau de la î nceput , a ș face la fel iar ș i iar . Dac ă a ș avea o singur ă floare pentru fiecare clip ă c â nd m-am g â ndit la tine, m-a ș plimba î n propria mea gr ă din ă . Te î mbra ț i șăm cu mult ă dragoste ! Soțul Vasile și copiii Nicolas și Mihaela Bogdan.

:


PowerPoint Presentation:

Ioana Andreea

:

Fie ca din aceast ă zi de Sf â ntul Ion î n drumul lin al vie ț ii tale , s ă r ă sar ă mereu c â te o raz ă de soare care s ă îț i aduc ă s ă n ă tate , fericire ș i bucurii . LA MUL Ț I ANI ANDREEA IOANA , să- ne tr ă ie ș ti cu numele … T e pup ă m dulce , p ă rin ț ii ș i bunicii . .

:


PowerPoint Presentation:

Ion Muhulică

:

De ziua numelui t ă u, îț i dorim tot binele din lume , mult noroc fericire ș i mult ă s ă n ă tate iar dorin ț ele ce le ai s ă-ț i se î mplineasc ă . La mul ț i ani , IO A N E să- ne tr ă ie ș ti cu numele . Te pup ă m fam ilia PINTILIE.

PowerPoint Presentation:

Io ana Andreea

PowerPoint Presentation:

Felicit ă ri de ziua numelui îț i urez mult ă s ă n ă tate ș i f e ricire , plin ă de energie ș i inspira ț ie . C u mult ă dragoste î n suflet , îț i urez ț ie AN D REEA IOANA C u drag , veri ș oara DANIELA .

:


PowerPoint Presentation:

Ilie Valentina

:

Sincere felicit ă ri cu ocazia zilei de na ș tere ! Fie ca î n aceast ă zi î n sufletul t ă u s ă se trezeasc ă o dorin ță arz ă toare de a tr ă i frumos , de a crea lucruri deosebite ș i de a realiza cele mai t ă inuite visuri . Fie ca soarele s ă - ti ofere c ă ldur ă ș i lumin ă , ploaia curat ă – lini ș te sufleteasc ă , z â mbetul oamenilor – î ncredere î n sine, zilele anului – prieteni , visele de azi s ă devin ă realitate , speran ț ele de m â ine – î mpliniri , orice c ă dere – un pas î nainte iar fericirea s ă te î nso ț easc ă mereu . La Mul ț i Ani !!! Părinții

:


:

Î n acesta zi minunat ă noi î ț i dorim s ă - ț i tr ă ie ș ti via ț a a ș a î nc â t s ă nu- ț i par ă r ă u de nici un pas f ă cut, de nici un z â mbet d ă ruit ș i s ă ai puterea s ă la ș i î n urma tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit ă ! E ș ti un suflet minunat ș i ne bucur ă m c ă te cunoa ș tem.Din toata inima îț i ur ă m cu drag LA MUL Ț I ANI. FLOREA IOANA! Aceste ur ă ri vin din partea familiei Borodescu Florin ș i Mona.

PowerPoint Presentation:

Giulia Florea

PowerPoint Presentation:

Chiar dac ă via ț a nu e a ș a cum o dore ș ti , chiar dac ă cei pe care î i iube ș ti te sup ă r ă , iart ă ș i uit ă , z â mbe ș te ș i bucur ă - te al ă turi de mine . Îț i doresc ast ă zi La Mul ț i Ani , cele mai frumoase g â nduri de bine ș i s ă n ă tate . Acesta este un mesaj minunat pentru o persoan ă minunat ă de la un prieten minunat . Dintr -un minunat motiv la un moment excep ț ional de la o minte luminat ă î ntr -o dispozi ț ie de excep ț ie î ntr -un stil minunat pentru a ura , La mul ț i ș i minuna ț i ani ! Cu drag, veri ș oara ta Emilia.

PowerPoint Presentation:

Ionică Bîdea

PowerPoint Presentation:

C u ocazia zilei de nume îț i spun un sincer la mul ț i ani . M ult ă s ă n ă tate ș i iubire ș i un an mai bun. C hiar dac ă e ș ti departe s ă ș t i i c ă te iubim mult ș i îț i ducem doru l . A ta sor ă, P aula , cumnatu l N ic ă ș i nepot i i D imi ș i adi . T e a ș tept ă m s ă n ă tos acas ă .

PowerPoint Presentation:

Ionel Tudor

PowerPoint Presentation:

C u ocazia zilei de nume îț i spun un sincer la mul ț i ani ș i mult ă s ă n ă tate din partea surorii V asilica ș i a nepo ț ilor.

PowerPoint Presentation:

Ionică Bățroș

PowerPoint Presentation:

La mulți ani de Sf . Ion! Trebuie să crezi în viață, să înțelegi că nu trăim decât o dată, să iubești ca ș i cum n-ai fi suferit niciodată, să cânți de parcă nimeni nu te-ar auzi, să muncești de parcă nimeni nu te-ar plăti, s ă î mprăștii veselia de parcă nimeni nu ar plânge și să trăiești IONICĂ BĂȚROȘ de parcă acum ar fi sf â rșitul! LA MULȚI ANI , IOANE!  Urările vin din partea familiei!

PowerPoint Presentation:

Ionela Dumitrache

PowerPoint Presentation:

Un g â nd bun ș i-o s ă rutare Azi la ceas de-aniversare , Sf â ntul Ion s ă te ocroteasc ă. Visele s ă - ț i î mplineasca ș i de la noi p ă rin ț ii t ă i ș i surioara un sincer LA MUL Ț I ANI !!!!!

PowerPoint Presentation:

Io ana Andreea

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia numelui îț i ur ă m ț ie Ioana Andreea , mult ă s ă n ă tate ș i fericire , s ă ai puterea s ă faci lumea mai bun ă ș i s ă-î i î nvesele ș ti pe cei din jur cu bun ă tate a ta . C u drag , m ă tu ș a M ihaela, unchiul R elu ș i veri ș orul F lorin .

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, s ă ai în viaţa numai flori, Noroc şi bucurie! La mulţi ani de Sfântul Ioan! Aceste urări sunt pentru Miron Ioan și vin din partea nepoților Vasile, Geanina și Denisa să ne trăiești cu numele.

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Îl sărbătorim pe Sfântul Ion şi te sărbătorim pe tine. Îți dorim să fii mereu blândă , bună şi drăguţă cu toţi cei din jurul tău . Eşti o mamă de nădejde şi un adevărat om . Iartă , iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău . Noi fiica Geanina și ginerele Vasile , nepoțica Denisa de aici de departe (Italia) îți spunem un sincer La Mulți Ani să ne trăiești cu numele . Aceste urări sunt pentru mama noastră Comșa Ionica .

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Î n aceast ă zi minunat ă , noi îţ i dorim s ă - ţ i tr ă ie ş ti via ţ a a ş a î nc â t s ă nu- ţ i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ş i s ă ai puterea s ă la ş i î n urma tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit ! E ş ti un suflet minunat ş i ne bucur ă m c ă e ș ti fiul și fratele nostru Din toata inima îţ i ur ă m un sincer LA MUL Ţ I Mama, so ra și fratele

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

De ziua ce îți surâde în prag și îi porți frumosul nume, să calci mereu pe trandafiri și flori nemuritoare, noi îți dorim ce e mai drag și mai frumos pe lume, sănătate și iubire și un strop de fericire. La mulți ani, sora noastră! Didina și Vasile!

PowerPoint Presentation:

Să plouă-ncet deasupra ta Cu picături de fericire, să fie visul tău un zbor de împlinire…Povara vieţii să-ţi fie car cu sănătate…Să-ţi fie sufletul scăldat în stropi de bunătate.Să ai oricând în drumul tău un soare zâmbitor, să ai alături chipuri dragi şi-un înger păzitor! Aceste urări sunt pentru Gologan Ionel Din partea soţiei Alina şi a fiului Adrian. La mulţi ani! Te iubim mult!!!!

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

De toți ai fost tu azi numit în Sfânt Lăcaș chiar pomenit, ne alipim gingaș și noi dorindu-ți binele mereu, numele cel porți de Sfât să-l porți mereu și mândru nașule să fii! La mulți ani, Fuică Ionică! Finii Maria și Vasile Doca și Daniel Constantin

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

De ziua numelui cel porți îți dorim multă sănătate, fericireși îndeplinirea dorințelor. Să fii fericită și iubită de toți cei dragi ție. Aceste urări vin din partea fratelui Vasilică, a cumnatei Alina și a nepoatei Diana. Să ne trăiești, Ionica. La mulți ani fericiți. Te iubim!

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Azi fiind o zi frumoasă și știind că e ziua ta în parfumul dimineții, te iubim nu ne uita. Noi, Mihaelași Gelu ne rugăm ca Sf. Ion să coboare pe pământ și sîă-ți aducă noroc, fericire, sănătate și iubire. Sărutăm mâna, tanti Ioana!

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

La mul ț i ani de Sfântul Ion! Trebuie să crezi în viaţă, să înţelegi că nu trăim decât o dat [ , să iubeşti ca şi cum n-ai fi suferit niciodată, să cânţi de parcă nimeni nu te-ar auzi, să munceşti de parcă nimeni nu te-ar plăti, să imprăştii veselia de parcă nimeni nu ar plânge şi să trăieşti de parcă acum ar fi sfârşitul! So ț ia

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

PowerPoint Presentation:

Ast ăzi era ziua ta și îi purtai frumosul nume, ne a rămas ca amintire tristețea ta anume. Au trecut 24 de ani decând nu mai suntem împreună, în loc să-ți spunem la mulți ani să ne trăiești cu numele, noi ne rugăm pentru tine să-ți fie țărâna ușoară. În loc să ciocnim un pahar merg la tristul tău mormânt îți pun o floare și aprind o lumânare. Cei trei copii ai tăi împreună cu nepoții și Ioana.

PowerPoint Presentation:

A u trecut doi an i şi 3 luni de când tu cel care ne - ai fost so ț și tată ai plecat de lângă noi Și ai lăsat în urma ta multă durere și suferință am rămas numai cu amintirile tale frumoase. De ce oare ai plecat așa devreme ? Ne este greu fără tine dragul nostru, pustii sunt sufletele noastre…Pustiu e drumul pe care merg dar amintirea ta îmi dă curaj și speranță. Nu te voi uita niciodată, merg întruna la mormânt îți aprind o lumânare și îți pun o floare și te plâng cu lacrimi amare. Soția și copii

authorStream Live Help