constitución española galego2019

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Falamos da constitución

Comments

Presentation Transcript

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

1 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 6 DE DECEMBRO

Slide2:

2 QUÉ CELEBRAMOS O 6 DE DECEMBRO?

TODO EMPEZOU EN 1.978:

3 TODO EMPEZOU EN 1.978 OS ESPAÑOIS ACUDIRON MASIVAMENTE ÁS URNAS

ALÍ DECIDIRON…:

4 ALÍ DECIDIRON…

Slide5:

5 QUE SE APROBARA O TEXTO DA LEI MÁIS IMPORTANTE DE ESPAÑA

Slide6:

6 A CONSTITUCIÓN

Slide7:

7 DESDE ENTÓN

Slide8:

8 Cada 6 de decembro celebramos o aniversario da nosa constitución para recordar a importancia dos seus artígos

Slide9:

9 QUE É UNHA CONSTITUCIÓN?

Slide10:

10 É o conxunto de leis e normas que organizan a vida dun país democrático.

Slide11:

11 QUE É UN ESTADO?

Slide12:

12 É a forma en que un conxunto de persoas se organiza nun territorio.

Slide13:

13 ARTÍGO 137 España está formada por 17 comunidades autónomas e 2 cidades autonómicas: Ceuta e Melilla.

Slide14:

14 A súa vez, cada comunidade autónoma componse de provincias e municipios.

Slide15:

15 ARTÍCULO 1.3. A forma política do estado español é a monarquía parlamentaria.

Slide16:

16 ARTÍGO 56 O Rei é o xefe do Estado e seu título é o de Rei de España.

ARTÍCULO 57:

17 ARTÍCULO 57 A coroa de España é hereditaria nos sucesores de S.M. don Felipe de Borbón .

Slide18:

18 A princesa herdeira será nomeada Princesa de Asturias.

Slide19:

19 Os reis de España teñen a súa residencia no Palacio da Zarzuela .

ARTÍGO 98:

20 ARTÍGO 98 O goberno componse do presidente, os vicepresidentes e os ministros.

Slide21:

21 O actual presidente do goberno é don Pedro Sánchez.

Slide22:

22 Vicepresidentes e ministros

ARTIGO 66:

23 ARTIGO 66 As cortes xerais representan ao pobo e están formadas polo congreso dos deputados e o senado.

Slide24:

24 CONGRESO DOS DEPUTADOS

Slide25:

25 SENADO

Slide26:

26 ARTIGO 3 O castelá é a lingua oficial de España. As demais linguas serán oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas. Galego- Galicia Catalán- Cataluña Valenciano- C. Valenciana Euskera - País Vasco

Slide27:

27 SÍMBOLOS DO ESTADO ESPAÑOL

ARTIGO 4:

28 ARTIGO 4 A bandeira de España está formada por dúas franxas horizontais vermellas e unha amarela no centro.

Slide29:

29 As bandeiras das Comunidades Autónomas utilizaranse xunto á bandeira de España.

O ESCUDO:

30 O ESCUDO Recolle algúns símbolos dos antigos reinos españois. Na parte superior ten unha coroa, símbolo da monarquía .

O HIMNO:

31 O HIMNO É instrumental e non ten letra. Interprétase en tódolos actos oficiais en que interveñen os reis e na maioría dos actos solemnes do Estado español. Himno

ARTIGO 5:

32 ARTIGO 5 A capital de España é a cidade de Madrid.

Slide33:

33 QUE DEREITOS E DEBERES ESTABLECE A NOSA CONSTITUCIÓN?

Slide34:

34 DEREITOS

Slide35:

35 " Un dereito é algo que podemos facer, e ninguén pode impedirnos que o fagamos".

Slide36:

36 PRINCIPAIS DEREITOS

Slide37:

37 DEREITO Á LIBERDADE DE IDEAS RELIXIOSAS E POLÍTICAS ARTIGO 16: Garantízase a liberdade ideolóxica e relixiosa sempre que se manteña a orde pública protexido pola Lei.

Slide38:

38 DEREITO Á LIBERDADE E A SEGURIDADE ARTIGO 17: Toda persoa ten dereito á liberdade e á seguridade. Ninguén pode ser privado da súa liberdade.

Slide39:

39 DEREITO Á INTIMIDADE ARTIGO 18: Garantízase o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe .

Slide40:

40 DEREITO A EXPRESAR LIBREMENTE AS NOSAS IDEAS ARTIGO 20: Garantízase o dereito a expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións.

Slide41:

41 IGUALDADE ANTE A LEI ARTIGO 14: Tódolos españois somos iguais ante a lei.

Slide42:

42 DEREITO Á EDUCACIÓN BÁSICA E OBRIGATORIA ARTIGO 27: 27.1. Todos teñen dereito á educación. 27.4. A ensinanza é obrigatoria e gratuíta .

Slide43:

43 DEREITO Á SANIDADE ARTIGO 43: Recoñéceselle o dereito de protección da saúde.

Slide44:

44 DEREITO A UNHA NACIONALIDADE ARTIGO 11: Calquera que naza en España, será español tódala vida.

Slide45:

45 DEREITO AO TRABALLO ARTIGO 35: Tódolos españois teñen dereito a un traballo digno.

Slide46:

46 DEREITO A UN MEDIO AMBIENTE SANO ARTIGO 45: Todos teñen dereito a gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa así como o deber de conservalo.

Slide47:

47 DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA ARTIGO 47: Tódolos españois teñen dereito a unha vivenda axeitada.

Slide48:

48 MAIORÍA DE IDADE ARTIGO 12: En España alcánzase a maioría de idade aos 18 anos.

Slide49:

49 DEREITO Á CULTURA ARTIGO 44: Os poderes públicos promoverán e titularán o acceso á cultura á que todos teñen dereito.

Slide50:

50 DEREITO Á VIDA ARTIGO 15: Todos teñen dereito á vida e a integridade física.

Slide51:

51 DEBERES

Slide52:

52 Aquello a lo que estamos obligados según la ley. Aquilo ao que estamos obrigados Segundo a lei.

Slide53:

53 DEBERES FUNDAMENTAIS

Slide54:

54 PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ARTIGO 23: Os cidadáns teñen o dereito a participar nos asuntos públicos directamente ou por medio de representantes. PARTICIPAR NOS ASUNTOS PÚBLICOS

Slide55:

55 ARTIGO 35: Tódolos españois teñen o deber de traballar. DEBER DE TRABALLAR

Slide56:

56 ARTIGO 31: Todos contribuirán ao sostemento dos gastos públicos dacordo coa súa capacidade económica DEBER DE CONTRIBUIR AOS GASTOS PÚBLICOS

Slide57:

57 ARTIGO 39.3. Os pais deben prestar atención asistencia de toda orde aos fillos. DEBER DE PROTECCIÓN AOS FILLOS

Slide58:

58 DEREITOS E DEBERES VAN UNIDOS ENTRE SÍ E NON PODEN SEPARARSE

Slide59:

59 Verdade que somos afortunados por vivir nun país que ten unhas leis que nos protexen a todos?

Slide60:

60 ¡CELEBRA O DÍA DA CONSTITUCIÓN AO GRANDE!

Slide61:

61

Slide62:

62 ESPERAMOS QUE OS GUSTARA

Slide63:

63 UN SAÚDO Colexio plurilingüe : “CASA DE LA VIRGEN”. Elaborado por Noemi e modificado por Teri

authorStream Live Help