Hãy giành thời gian làm những gì cần làm

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Những điêu tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống nhưng bạn có thể sơ ý bỏ qua.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hôm nay là ngàythu´ nam, 11 tha´ng sa´u 2009; gi? chính xác là 07:19

Slide 2: 

Hãy Dành Th?i Gian...

Slide 3: 

Hãy dành th?i gian d? yêu - dó là bí quy?t c?a tu?i xuân b?t t?n...

Slide 4: 

Hãy dành th?i gian d? vui cu?i -dó là ti?ng nh?c c?a tâm h?n...

Slide 5: 

Hãy dành th?i gian d? khóc - dó là d?u ch? lòng bao la...

Slide 6: 

Hãy dành th?i gian d? l?ng nghe - dó là s?c m?nh c?a trí tu?...

Slide 7: 

Hãy dành th?i gian cho sách dèn – Ðó là ngu?n g?c c?a hi?u bi?t...

Slide 8: 

Hãy dành th?i gian d? suy tu - dó là chìa khóa c?a thành công...

Slide 9: 

Hãy dành th?i gian d? vui choi - Ðó là s? h?n nhiên c?a tu?i tho...

Slide 10: 

Hãy dành th?i gian d? m?ng mo - dó là h?nh phúc tho?ng qua d?i...

... và KHÔNG BAO GI? tr? l?i! : 

... và KHÔNG BAO GI? tr? l?i! Hãy dành th?i gian d? VUI S?NG... Vì th?i gian qua R?T MAU...

Slide 12: 

THU?NG L? BÌNH AN ! ÐU?NG Ð?I CHÚC B?N

Slide 13: 

Van (Pháp Ng?) & ?nh: Régis Nh?c: Rachel Portman, ‘Chocolat’- Bài 15 Ph?i Thi?t Nh?c - Hình: Minhtam Ha B?n D?ch Vi?t Ng?: Tâm-Tâm

authorStream Live Help