Presentation 14

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ДОЗИМЕТРИСКА КОНТРОЛА. ДОЗИМЕТРИ:

ДОЗИМЕТРИСКА КОНТРОЛА. ДОЗИМЕТРИ ИЛКОВСКИ ТОМИСЛАВ

Slide2:

Цел на дозиметриската контрола на прво место е безеднста на луѓето кои се изложени на зрачење. За мерење на апсорбираната доза и е кспозиција на зрачење се користат специјални уреди - дозиметри , одосно експозициометри. Секој дозиметар е одреден тип на детекот на јонизирачко зрачење кј треба да задолува одреди специјални барања.

Slide3:

Изглед на дозиметар.

Slide4:

Според намената, дозиметриската апаратура може да биде: за мерење на доза од надворшено зрачење, за контрола на лабароториите кој работата на y-зрачење со мала активност. За контрола на контамацијата со а и B радиоактивни изотопи на човекот и животната средина. - За контрола на зрачењето од надворешни извори се користат: лични и колективни дозиметри.

Slide5:

Лични дозиметри и експозициометри од кои најшироко се распространети, т.н џебни дозиметри, се користат за мерење на апсорбирната доза, односно експозиција на рендгенското зрачење и y-зрачење што го прима поединецот на работата.

Slide6:

Личен дозиметар

Slide7:

Филм-дозиметаре е еден од најчесто користените лични(инвидуални) дозиметри, кој истовремено е најефикасен и наједоставен, Тој обично се носи на реверот на работниот мантил и ко користат лица кој професионално се изложени на јонизирачно зрачење од областа на нуклеарната медицина и рендгенографијата

Slide8:

Прстен дозиметар е од гума, усовршен од Hanford околку 1968 година. Прстен дозиметарите се користеле за да го одредат изложувањето на рацете од работницте кои ракуваат со изворите на зрачење.

Slide9:

Прстен дозиметар

Slide10:

Термолуминисцетни дозиметри. Овој вид дозиметри спаѓаат во групата на оптички дозиметри, имено дозиметри кои користат одредени оптички својства на тврдите тела. Во основа принципот на работа на термолуминсцетнитиот дозиметар е својството на некој неоргански матријали, во кои се вградени примесни атоми, по возбудавњето со јонизирано зрачење при загревање со соодветна темперетура, да испуштаат светлина, појавата е наречена термолуминсценија.

Slide11:

Дозиметар - пенкало преставува мала јонозоциона комора. Дозиметерот пенкало ја регистрира дозата што ја прима поединецот.

authorStream Live Help