BizzBackup ปฏิบัติการเสริมความสำเร็จ

Bizz Backup “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา บริการ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการพฤติกรรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ เงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดการศูนย์กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพ และ “เสริมทักษะ” เช่น ทักษะการขาย ทักษะการโค้ช หรือการฝึกสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก ฯลฯ – ติดต่อ Bizz Backup http://www.bizzbackup.co.th/index.php

Channel Views: 1138 Subscribers: 0 Presentations: 22

Channel Comments()

Post Comment

authorStream Live Help