ngoc

Joined: 25/06/2013

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

        

ngoc's PowerPoint Presentations

Recent Activity

tranquanngoc uploaded a new presentation "CGS ĐẤNG TA TÔN THỜ - B6"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CGS ĐẤNG TA TÔN THỜ -B5 Chúa chĩu chết"

Uploaded:

Comment (2)

myhoa9174 : Cha ơi cho con xin b�i đi cha

20 months ago

myhoa9174 : Cha ơi, con thấy cha làm công phu quá cha ơi, con cần để đi dạy giáo lý. cha cho con tải về làm tài liệu nhé cha. Con cảm ơn cha

20 months ago

Post Comment See all comments

tranquanngoc uploaded a new presentation "CGS ĐẤNG TA TÔN THỜ -B3"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CGS ĐẤNG TA TÔN THỜ -B4 Chúa làm p lạ ."

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CGS ĐẤNG TA TÔN THỜ -B2"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CGS ĐẤNG TA TÔN THỜ - B1."

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "BÀI KIỂM TRA GLHN 2"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CÂU HỎI GLHTCG"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "Ba kiem GLDT 3"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CHƯƠNG TRÌNH GLDT"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "KIỂM TRA GLHN 1"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CHƯƠNG TRÌNH GLDT"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "CÂU HỎI GL cho người dự tòng"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

khánh198871

khánh198871 is now following tranquanngoc

80 months ago

tranquanngoc uploaded a new presentation "B29-BÍ TÍCH HÔN PHỐI"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "B28-BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH [Recovered]"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "B27-BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "B26-BÍ TÍCH HÒA GiẢI 2"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tranquanngoc uploaded a new presentation "B25-BÍ TÍCH HÒA GiẢI 1"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help