Baitap_hs_2019_2020

Đây là channel với các bài tập của hs năm học 2019-2020 có thể dùng làm tham khảo thêm sau này..

Channel Views: 8 Subscribers: 0 Presentations: 16

Presentations in this Channel

nh1-12a2-btql-ttt

Views: 9

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

Co_so_du_lieu_quan_he-nhom5-12CA

Views: 211

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

tin-hoc-12-bai-10-CSDL-quan-he-FIX-nhom5..

Views: 4

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

Tin-12-accessnhom1-12a1

Views: 16

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

BÀi-13-nhóm-2

Views: 5

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

Co_so_du_lieu_quan_he-nhom5-12

Views: 177

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC NHÓM 3-12h1-hk2-20..

Views: 116

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

11cs-KIỂU-XÂU

Views: 1

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

tin11a1-nh2-kxau

Views: 11

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

Bai-6-Bieu-mau-12cl-nh1

Views: 76

Added to Channel by:phth

Added: 4 days ago

  •  Previous
  • 1
  • 2
authorStream Live Help