Животните в природата

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ІІІ клас Животните в природата

Slide 2: 

Свържи със стрелки всяко едно от телата с неговите характеристики. МАСА ОБЕМ ДИША ХРАНИ СЕ РАЗМНОЖАВА СЕ 1 2 3 4 Помисли! Отделете телата, които имат еднакви характеристики, като кликнете върху тях.

Slide 3: 

Животните, растенията и гъбите са живи организми, защото , се хранят , дишат, размножават и растат .

Slide 4: 

Кои от живите организми, които виждате се движат и си търсят храната?

Slide 5: 

За да живеят и се развиват нормално, животните се нуждаят от храна, въздух, вода, светлина и топлина. Те си набавят тези условия от средата, в която живеят. Едни обитават водните басейни, други почвата, полето, горите, а някои от тях летят във въздуха.

Slide 6: 

СРЕДА НА ЖИВОТ ВОДНА ПОЧВА ГОРА ПОЛЕ СУХОЗЕМНА /СУША+ВЪЗДУХ/

Slide 7: 

За много животни водата е единственият им дом. Наричаме ги ВОДНИ ЖИВОТНИ. Тялото на повечето от тях е издължено като вретено. При някои то е покрито с люспи, което го прави хлъзгаво. Това улеснява движението им във водата.

Slide 8: 

Животните в Черно море

Slide 9: 

Рибите в Черно море са около 140 вида. калкан скумрия сафрид хамсия

Slide 10: 

морски дракон морски скорпион риба пеперуда морски юнкер Загадъчни и красиви са:

Slide 11: 

Има още… белокоремен тюлен бодлива черноморска акула обикновен делфин морска костенурка

Slide 12: 

медуза морска звезда морско конче морска котка мида рапан

Slide 13: 

В сладководните басейни на България намират своята среда за живот много гръбначни животни. Река Искър езерото” Сребърна” язовир шаран

Slide 14: 

сом каракуда кефал костур щука бяла риба

Slide 15: 

голяма водна чапла къдроглав пеликан голям гмурец голям воден бик И още… зеленоглава патица

Slide 16: 

сива водна змия речен рак водно конче миди медицинска пиявица голяма водна земеровка

Slide 17: 

Сушата предлага разнообразни условия за живот и затова многообразието на животните е по- голямо отколкото във водата. Тези животни ги наричаме СУХОЗЕМНИ .

Slide 18: 

червеи къртица Много сухоземни организми са обитатели на почвата. Между почвените частици има въздух и вода, които те използват. Къртицата копае своите тунели, за да търси любимата си храна-дъждовният червей.

Slide 19: 

Сляпото куче и поповото прасенце нанасят вреда в зеленчуковите градини и дворовете на хората. Сляпото куче измъква картофите от гнездата и ги складира на определено място, а поповото прасенце прегризва коренчетата на младите зеленчукови растения.

Slide 20: 

Полетата и равнините на България изобилстват от храна и вода за много животни. Лалугерът, полската мишка и бръмбара-рогач можем да видим край житните ниви. В тревата на полето ще забележим как мравките все бързат за някъде. Можем да си намерим и хванем калинки и пеперуди .

Slide 21: 

полска чучулига яребица пъдпъдък В полята на България намират храна и много птици.

Slide 22: 

В планините има много гори, поляни и открити скалисти места. Те са богати на животни, които си намират храна и убежище в тях.

Slide 27: 

Животните отглеждани в дворовете на хората са също сухоземни.

Slide 28: 

Има животни, които водят двойствен начин на живот. Макар, че населяват почти постоянно или само от време на време сушата, те имат потребност и от водата като жизнена среда. Водната среда им е необходима, за да се размножават.Наричаме ги земноводни.

Slide 29: 

Земноводните се размножават с яйца, които снасят във водна и по изключение във влажна среда. От хайверните зрънца се развиват ларви. яйца на жаба попови лъжички

Slide 30: 

На територията на България се срещат 17 вида земноводни. Жълтокоремна бумка Голяма водна жаба Зелена водна жаба

Slide 31: 

Дъждовник Обикновен тритон Мъжки тритон Опашати земноводни

Slide 32: 

ПО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ІІІ КЛАС И МАТЕРИАЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ

authorStream Live Help