03_Метод проектів на уроках фізики

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Метод проектів на уроках фізики

Цілі вивчення фізики наступні: :

Цілі вивчення фізики наступні : розвиток інтересів і здібностей учнів на основі передачі їм знань та досвіду пізнавальної та творчої діяльності; усвідомлення учнями змісту основних наукових понять і законів фізики, взаємозв ’ язків між ними; формування в учнів уявлень про цілісну фізичну картину світу .

Особистісними результатами навчання фізиці у школі є: :

Особистісними результатами навчання фізиці у школі є: сформованість пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів; переконаність у можливості пізнання природи, в необхідності розумного використання досягнень науки і техніки для подальшого розвитку людства, повага до творців науки і техніки, відношення до фізики як до елементу загальнолюдської культури; самостійність у набутті нових знань і практичних умінь; готовність до вибору життєвого шляху у відповідності із власними інтересами і можливостями; мотивація освітньої діяльності учнів на основі особистісно- зорієнтованого підходу; формування ціннісних відносин один до одного, до вчителя, до авторів відкриттів та винаходів, до результатів навчання

Метод проектів – це: :

Метод проектів – це: базова освітня технологія, що підтримує компетентнісно - орієнтований підхід в освіті. Кожні 5-6 років виникають і користуються попитом нові області професійної діяльності, відходять і поступово припиняють своє існування старі. Метод проектів дозволяє найменш ресурсовитратним способом створити подібне середовище.

Для чого потрібний метод проектів? :

Для чого потрібний метод проектів? Навчити учнів самостійному, критичному мисленню. Роздумувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, робити висновки . Приймати самостійні аргументовані рішення. Навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі.

Етапи роботи над проектами: :

Етапи роботи над проектами: Організаційний; Вибір і обговорення головної ідеї, мети і задач майбутнього проекту; Обговорення методичних аспектів і організація роботи учнів; Структурування проекту із виділенням підзадач для визначених груп учнів, підбір необхідних матеріалів; Робота над проектом; Підведення підсумків, оформлення результатів; Презентація проекту.

Наявність проблеми :

Наявність проблеми Робота над проектом завжди спрямована на розв ’ язування конкретної проблеми. Немає проблеми – немає діяльності. Метод проектів можна використовувати в навчально-виховному процесі для розв ’ язування різноманітних невеликих проблемних задач в рамках одного або двох уроків (короткотривалі). Поле для вибору теми довготривалих проектів з фізики є великим. Тематика проектів може відноситися до якого-небудь теоретичного питання навчальної програми з метою поглибити знання учнів з даного питання, диференціювати процес навчання. Частіше теми проектів відносяться до якого-небудь питання, актуального для практичного життя і такого, що потребує залучення знань учнів не з одного предмету, а з кількох різних областей, а також творчого мислення і дослідницьких навичок. Таким чином, досягається природна інтеграція знань.

Обов’язкове планування дій. :

Обов ’ язкове планування дій. В ході розбору і обговорення проекту виробляється план спільних дій учнів та вчителя, створюється банк ідей і пропозицій. Протягом всієї роботи вчитель допомагає у постановці мети, коректує роботу, але ні в якому разі не нав ’ язує учню власне бачення розв ’ язування задачі. Учасників проекту я розподіляю на групи по 3-5 осіб в залежності від кількості учнів в групі. В кожній групі розподіляються ролі: наприклад, генератор ідей, інженер, презентатор, дизайнер, критик, енциклопедист, секретар та ін.

Пошук інформації:

Пошук інформації Велику підтримку в цьому надають Інтернет-ресурси. Знайдена інформація обробляється, осмислюється. Після спільного обговорення обирається базовий варіант. Вчитель корегує послідовність технологічних операцій в кожній роботі.

Результат роботи:

Результат роботи Учні, обрав посильні технології для створення своєї роботи, уточнюють, аналізують зібрану інформацію, формулюють висновки. Вчитель виступає в ролі наукового консультанта. Результати виконаних проектів повинні бути доступними для всебічного огляду та обговорення. Якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична – конкретний результат, готовий для використання на уроці, в навчально-виховному процесі, в реальному житті.

Slide11:

За підсумками співбесіди з проектними групами на питання “Які навички чи вміння ви отримали під час роботи над проектом?” учні давали наступні відповіді: “Навчилися правильно розподіляти час”; “Навчилися готувати презентацію”; “Навчилися доводити до кінця почату справу”; “Навчилися досягати поставленої мети”.

Результативність методу :

Результативність методу Інтерес до предмету – 83%; Інтерес до практичного матеріалу – 77 %; Інтерес до області знань (значно більше шкільного курсу фізики) – 42%; Бажання спілкуватися з вчителем з предмету – 98%. Залучення учнів до проектної діяльності дозволяє найбільш повно визначати і розвивати інтелектуальні і творчі здібності.

authorStream Live Help