ประมวลรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

สวัสดีค่ะ... นักเรียนที่น่ารัก ทุกคน...:

สวัสดีค่ะ... นักเรียนที่น่ารัก ทุกคน...

PowerPoint Presentation:

รายการ แนะนำประมวลรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย

มารู้จักกับรายวิชานี้กันเลย...:

มารู้จักกับรายวิชานี้กันเลย... ชื่อรายวิชา นี้ คือ ประวัติศาสตร์ ไทย 1 รหัสวิชา ส 21105 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 0 . 5 หน่วย กิต เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอนวิชานี้ชื่อ... ^_^:

ครูผู้สอนวิชานี้ชื่อ... ^_^ คุณครูกุล ริศา ฤกษ์ม่วง (ครูหญิง ) 

เรียนอย่างไรให้มีความสุข ... :

เรียนอย่างไรให้มีความสุข ... สิ่งที่ครูต้องการ.... นักเรียนควรตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา ไม่ดื้อ ไม่ซน ไม่คุยเสียงดัง มีสมาธิในการเรียน และสิ่งที่นักเรียนต้องการ... สอบได้คะแนนดีๆ ได้เกรดสี่ จิตพิสัยเต็ม ที่สำคัญ ครูต้อง ไม่ดุ ไม่บ่น ใช่มั๊ยค๊า .. ^^

อยากได้คะแนนดีๆ ครูไม่บ่น...^^ เมื่ออยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ จ๊า..:

เป็นนักเรียน ที่ ดี มีจิตสำนึกตั้งใจเรียน จดบัน ทึก ตั้งใจทำใบงาน ในห้องเรียน ควรทำการบ้านเองและทบทวนเนื้อหาที่เรียนอยู่เสมอ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา มีความ ขยันหมั่นเพียร มี สัมมาคารวะ ไม่ คุยเสียงดัง รบกวนเพื่อนๆ ..มีมารยาททั้งกาย วาจา ไม่ ทำ การบ้านวิชา อื่นในห้องเรียน ก่อนได้รับอนุญาต ไม่ อ่าน หนังสือ การ์ตูน ไม่ เล่นเครื่องมือสื่อสาร... อยากได้คะแนนดีๆ ครูไม่บ่น... ^^ เมื่ออยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ จ๊า ..

PowerPoint Presentation:

สาระการเรียนรู้ รายวิชา ส 21105 ป ระวัติศาสตร์ไทย 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ :

หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 : เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความรู้ 1 . เวลากับประวัติศาสตร์ 2. การนับเวลา 3. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 4. ศักราชและการเทียบศักราช 5. ตัวอย่างการบอกเวลาและศักราชในเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทย 6. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 7. วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย :

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ความรู้ 1 . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์ ในดินแดนไทย 2. การศึกษาเรื่องราว สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย 3. ยุคหินในดินแดนไทย 4. ยุคโลหะในดินแดนไทย 5. ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย 6. ศิลปะถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ( 20 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : รัฐโบราณในดินแดนไทย:

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : รัฐ โบราณในดินแดน ไทย ความรู้ 1 . แคว้นตามพรลิงค์ 2 . อาณาจักรศรีวิชัย 3 . อาณาจักร ทวารวดี 4 . แคว้นละโว้ 5 . แคว้นหริ ภุญ ชัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รัฐไทยในดินแดนไทย:

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รัฐ ไทยในดินแดน ไทย ความรู้ 1. แคว้นโยนกเชียงแสน 2. แคว้นหิรัญนครเงินยาง 3. แคว้นพะเยา 4. อาณาจักรล้านนา 5. อาณาจักร สุโขทัย 6. แคว้นสุพรรณภูมิ 7. อาณาจักร อยุธยา สอบปลายภาค เรียนที่ 1 ( 3 0 คะแนน) เกริ่นนำ

การจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556:

การจัดการเรียนรู้ วิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ( 20 คะแนน) หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 : รัฐ โบราณใน ดินแดน ไทย หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 : รัฐไทยใน ดินแดน ไทย สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ( 30 คะแนน)

การวัดและประเมินผล :

การวัดและประเมินผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน สัดส่วนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70:30 คะแนน - สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน -สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน -สอบกลางภาค 20 คะแนน -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 5 คะแนน -คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 คะแนน -สอบปลายภาค 30 คะแนน รวม 100 คะแนน

PowerPoint Presentation:

อาคารนิภานภดล ห้อง 214 Email : kulrisa777_99@hotmail.com FB: Ying Kulrisa คุณครูกุล ริศา ฤกษ์ม่วง ครูหญิง โรงเรียน เทพศิ ริ นทร์ ปรึกษาคุณครูได้ ที่...

authorStream Live Help