ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยสุโขทัย โดย ครูกุลริศา ฤกษ์ม่วง

PowerPoint Presentation:

เพื่อขยายอำนาจเข้าไปในดินแดนต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันการรุกรานจากภายนอก จุดประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรักษาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อเผยแพร่และรับวัฒนธรรมความเจริญจากภายนอก

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัย กับรัฐใกล้เคียง ได้แก่ อาณาจักรล้านนา แคว้นพะเยา เมืองน่าน เมืองนครศรีธรรมราช อาณาจักรมอญ อาณาจักรอยุธยา เนื้อหาสาระ

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัย กับต่างประเทศ ได้แก่ ลังกา จีน เนื้อหาสาระ

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัย กับรัฐใกล้เคียง ได้แก่ อาณาจักรล้านนา แคว้นพะเยา เมืองน่าน เมืองนครศรีธรรมราช อาณาจักรมอญ อาณาจักรอยุธยา

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนา เนื่องจาก..พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระสหายกับพระ ยามัง ราย เป็นมิตรที่ดีต่อกัน พระ ยามัง รายได้เชิญพ่อขุนรามคำแหง ไปเป็นที่ปรึกษาในการสร้างเมืองเชียงใหม่

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนา พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีความสัมพันธ์อันดี กับพระ ยามัง รายมหาราช เพื่อป้องกันการรุกรานจาก พวกมอง โกล (ราชวงศ์หยวนของจีน)

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนา ด้านพระพุทธศาสนา ในสมัย พระมหาธรรม ราชาที่ 1 (ลิไทย) พระ เจ้ากือนา แห่งล้านนา ได้ขออาราธนา ให้พระเถระผู้ใหญ่ของสุโขทัยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ ในดินแดนล้านนา

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนา ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) ภายในอาณาจักรล้านนามีการชิงอำนาจกัน สุโขทัยได้ไปช่วยรบโจมตีเชียงใหม่ แต่ไม่ได้รับชัยชนะ ต่อมาสุโขทัยกับล้านนา ก็บาดหมางกัน จนกระทั่งสุโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยา ส่วนล้านนาก็ตกเป็นประเทศราชของพม่า และบางสมัยก็เป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับแคว้นพะเยา พระยางำเมืองแห่งแคว้นพะเยาเป็นพระสหายกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จึงเป็นมิตรที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และมีการติดต่อค้าขายกัน เป็นเส้นทางการค้าที่เป็นทางผ่านสินค้าจากจีน เข้ามาสู่สุโขทัย

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับเมืองน่าน น่านเป็นเมืองประเทศราชของสุโขทัย ในสมัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระมหาธรรมราชาที่ 2 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 มีการส่ง สมณ ทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ที่เมืองน่าน ทำให้ได้รับอิทธิพล การหล่อพระพุทธรูปปางลีลาแบบสุโขทัย

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับเมืองน่าน มีการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติ คือ การอภิเษกสมรสระหว่างเจ้านายชั้นสูงของสุโขทัยกับน่าน จึงเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ต่อมาเมื่อสุโขทัยถูกรวมกับอยุธยา และน่านไปรวมกับล้านนา ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับน่านสิ้นสุดลง

PowerPoint Presentation:

สันนิษฐานว่า...เริ่มต้นขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ในลักษณะที่สุโขทัยได้ขยายอิทธิพลทางการเมือง ไปปกครองนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองประเทศราช มี 2 ลักษณะ คือ ด้านการเมืองการปกครอง และด้านพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับนครศรีธรรมราช

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์ นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ จากเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่า .. เจดีย์ทรงกลมแบบสุโขทัย อาจได้รับอิทธิพลมาจากนครศรีธรรมราช

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์...เริ่มเสื่อมลง หลังจากสิ้นรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องจาก ระยะทางที่ห่างไกล และต่อมา นครศรีธรรมราช ก็ตกอยู่ในอำนาจของอยุธยา ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับนครศรีธรรมราช

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์...เริ่มเสื่อมลง หลังจากสิ้นรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องจาก ระยะทางที่ห่างไกล และต่อมา นครศรีธรรมราช ก็ตกอยู่ในอำนาจของอยุธยา ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับนครศรีธรรมราช

PowerPoint Presentation:

มีความสัมพันธ์กันหลายด้าน ได้แก่ การเมือง ทางเครือญาติ การค้า และทางวัฒนธรรม (ศาสนา) ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับอาณาจักรมอญ

PowerPoint Presentation:

หัวเมืองมอญเป็นประเทศราชของสุโขทัย ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อำนาจทางการเมืองและการทหาร แผ่ขยายไปยัง หัวเมืองมอญต่างๆ เช่น เมืองมะริด ทวาย ตะนาวศรี และ หงสาวดี ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับอาณาจักรมอญ ความสัมพันธ์ทางการเมือง

PowerPoint Presentation:

ชาวมอญที่ชื่อ “มะกะโท” ได้เป็นพระราชบุตรเขย ของพ่อขุนรามคำแหง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ พระเจ้าฟ้ารั่ว ” ในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่วอาณาจักรมอญเป็นประเทศราชของสุโขทัย จนพระเจ้าฟ้ารั่วสิ้นพระชนม์ มอญจึงเป็นอิสระจากสุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับอาณาจักรมอญ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ทางการค้า สุโขทัยใช้เมืองท่าของอาณาจักรมอญ เป็นช่องทางในการส่งสินค้าไป ยังเมืองที่อยู่ห่างไกล ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับอาณาจักรมอญ เมืองท่า สำหรับค้าขายอยู่ ทางด้านอ่าวเมาะตะมะ หรือ ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยทำการค้ากับพ่อค้า อินเดีย อาหรับ และลังกา

PowerPoint Presentation:

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้ส่งคณะสงฆ์ของสุโขทัย ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองมอญ ด้านพระพุทธศาสนา แล้วนำกลับมาเผยแผ่ให้แก่ชาวสุโขทัยและรัฐใกล้เคียง ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัย กับอาณาจักรมอญ

PowerPoint Presentation:

ได้เริ่มต้นเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) แห่งอยุธยา ทรงยกทัพไปยึดเมืองพิษณุโลกของสุโขทัย ต่อมาพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้ส่งบรรณาการ พร้อมคณะทูตเดินทางไปเจรจาขอเมืองพิษณุโลกคืน ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงพระราชทานคืนแก่สุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับอยุธยา เป็นความสัมพันธ์ใน ลักษณะของการแย่งชิงอำนาจกัน

PowerPoint Presentation:

ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 มีหลักฐานว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) แห่งอยุธยา ทรงยกทัพมาตีชากังราวได้สำเร็จ ทำให้สุโขทัยต้องตกเป็นเมืองประเทศราชของอยุธยา จนกระทั่งสิ้นสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) สุโขทัยก็ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับอยุธยา

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างสุโขทัยกับอยุธยา พระมหาธรรมราชาที่ 2 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) พระมเหสี พระนางสาขา พระราชเทวี สมเด็จพระอินทราชา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ฝ่ายราชวงศ์พระร่วง (สุโขทัย) ฝ่ายราชวงศ์สุพรรณภูมิ (อยุธยา)

PowerPoint Presentation:

ลักษณะความสัมพันธ์ กับดินแดนที่ห่างไกล ในทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ลังกา

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่าง สุโขทัยกับจีน เริ่มต้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหง สุโขทัยต้องส่งทูตและเครื่องบรรณาการ ไปถวายจักรพรรดิจีน เพื่อแสดงความอ่อนน้อม ด้านการค้าในระบบบรรณาการ ฝ่ายจีน จะตอบแทนโดยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ เช่น ไม่เก็บภาษีอากร

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่าง สุโขทัยกับจีน การเดินเรือสำเภา การติดต่อค้าขาย เทคนิคการทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ทำให้สุโขทัยได้รับการถ่ายทอดความรู้ และวิทยาการต่างๆ จากจีน เช่น

PowerPoint Presentation:

ความสัมพันธ์ระหว่าง สุโขทัยกับลังกา มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยทางด้านพระพุทธศาสนา ลังกา เป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียในมหาสมุทรอินเดีย เพราะ...ลังกาเป็นฝ่ายถ่ายทอดวัฒนธรรมการนับถือ พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ให้กับสุโขทัย โดยผ่านเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองมอญ ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้มีพระสงฆ์ จากสุโขทัย เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกถึงลังกาด้วย

authorStream Live Help