สาเหตุการเปลี่นแปลงการปกครอง2475 (ม.6)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การปกครองพ.ศ.2475:

เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การปกครองพ.ศ. 2475 โดย ครูกุล ริศา ฤกษ์ม่วง

สถานการณ์ก่อนการแปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย พ.ศ.2475 :

สถานการณ์ก่อนการแปลี่ยนแปลงการปกครอง ของประเทศไทย พ.ศ. 2475

สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง:

สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบรรลุนิติภาวะแล้วใน พ.ศ. 2417 ทรงปรับปรุงการเมืองไทยให้ทันสมัย โดยทรงจัดตั้งสภาขึ้น 2 สภา คือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ( Council of State ) และ สภาที่ปรึกษาในพระองค์ ( Privy Council )

การเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญ ของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการใน ร.ศ. 103 :

การเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญ ของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการใน ร.ศ . 103 ร.ศ . 103 ตรงกับ พ.ศ. 2427 เป็นปีที่ 17 ของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีเจ้านายและข้าราชการ จำนวนหนึ่งที่รับราชการ ณ สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และ กรุงปารีส นำโดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น นเรศร์วร ฤทธิ์ ได้ร่วมกัน ลงชื่อในเอกสารกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดิน ร.ศ . 103 ทูลเกล้าฯ ตรงกับวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2427 แต่ผลที่ตามมา คือ รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่า ... เมืองไทย ยังไม่พร้อมที่จะปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2449:

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2449 เทียนวรรณ เป็นปัญาชนคนหนึ่งในยุคนั้น เสนอข้อเขียนในนำระบบรัฐสภามาใช้ แต่รัชกาลที่ 5 ทรงยืนยันว่า... การปกครองของสยาม ที่มีอยู่ยังเหมาะสมดี

ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดกบฏ ร.ศ.130:

ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดกบฏ ร.ศ . 130 เหตุการณ์ ร.ศ. 130 คณะนายทหารหนุ่ม ภายใต้การนำของ ร.อ.ขุนทวยหาญพิทักษ์ ได้วางแผนยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะถูกจับกุมก่อน ลงมือปฏิบัติงาน

รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่าการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยควร..:

รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่าการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยควร.. มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากชาวไทยยังไม่พร้อมที่จะระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบอบใหม่ (สำหรับคนไทยส่วนใหญ่) พระองค์จึงทรงตั้งดุสิตธานี เพื่อ.. ฝึกให้ขุนนางและข้าราชการทดลองปกครองและ บริหารราชการท้องถิ่น ที่เรียกว่า... เทศบาล

ในสมัยรัชการที่ 7 มีการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ:

ในสมัยรัชการที่ 7 มีการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ฉบับแรก ผู้ร่าง คือ พระยา กัลยาณ ไมตรี ฉบับที่ 2 ผู้ร่าง คือ นาย เรมอนด์ บี. สตี เฟนส์ และพระยาศรีวิศาลวาจา แต่รัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับนี้ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้

ถึงแม้ว่ารัชกาลที่7 จะไม่ทรงเห็นด้วย ที่จะให้ประชาชนมีการปกครองตนเองตามระบอบรัฐธรรมนูญ :

ถึงแม้ว่า รัชกาลที่ 7 จะไม่ทรงเห็น ด้วย ที่ จะให้ประชาชนมีการปกครอง ตนเองตาม ระบอบรัฐธรรมนูญ แต่ พระองค์ ทรงทราบในพระราชหฤทัยดีว่า ถึงเวลาที่จะต้องพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขึ้น แต่ด้วยคณะอภิรัฐมนตรีเห็นว่าควรยืดระยะเวลาการพระราชทานรัฐธรรมนูญออกไปอีก พระองค์จึงทรงยับยั้งการพระราชทานรัฐธรรมนูญไว้ การที่พระองค์ทรงลังเลพระราชหฤทัย จึงทำให้คณะราษฎร ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้ในที่สุด

เรื่อง สาเหตุของเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศไทย พ.ศ.2475 :

เรื่อง สาเหตุของเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศไทย พ.ศ. 2475

PowerPoint Presentation:

ความเสื่อมของระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศไทย พ.ศ. 2475 การศึกษาตามแนวความคิดตะวันตก ความเคลื่อนไหว ของสื่อมวลชน สถานะการคลัง ของประเทศ และการแก้ปัญหา

ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์:

ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบการปกครองที่ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ คือ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่สมดุลกับรายรับ ทำให้มีการกล่าวโจมตีรัฐบาลว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป นอกจากนี้ รัชกาลที่ 6 ยังให้อำนาจแก่กลุ่มพระราชวงศ์และขุนนางระดับสูงอย่างมาก ทำให้ขุนนางระดับล่างและประชาชนที่มีการศึกษาเกิดความเสื่อมศรัทธา

การได้รับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตก:

การได้รับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตก ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คณะเจ้านายและข้าราชการได้ศึกษาในยุโรป ทำให้ได้รับอิทธิพลแนวคิดแบบตะวันตก เช่น เหตุการณ์ ร.ศ . 103 นักหนังสือพิมพ์อย่าง เทียน วรรณ ( ต.ว.ส .วัณณา โภ ) ก.ศ.ร . กุหลาบ (ตรุษ ตฤษณานนท์) ได้เรียกร้องให้ปกครองบ้านเมืองในระบบรัฐสภา ในรัชกาลที่ 6 เกิดกลุ่มกบฏ ร.ศ . 130 ที่วางแผนยึดอำนาจ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งเป็นคณะบุคคล ที่ส่วนใหญ่ผ่านการศึกษามาจากประเทศตะวันตก

ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน:

ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน สื่อมวลชนที่มีส่วนต่อการสนับสนุนให้มีการดำเนินของ คณะผู้ก่อการ ให้มีเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบรัฐสภา ที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ เช่น  หนังสือพิมพ์ ตุลวิภาคพจน กิจ  หนังสือพิมพ์ศิริพ จนภาค  หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์  หนังสือพิมพ์บางกอกการเมือง  หนังสือพิมพ์สยามรีวิว  หนังสือพิมพ์ไทยใหม่

เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศอย่างรุนแรง:

เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศอย่างรุนแรง สมัยรัชกาลที่ 7 ทรงดำเนินนโยบายตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาล ลดจำนวนข้าราชการในกระทรวงต่างๆให้น้อยลง และทรงยินยอมตัดทอนงบประมาณรายจ่ายส่วนพระองค์ให้น้อยลง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกเริ่มตกต่ำตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ฝ่ายบริหารบ้านเมืองต้องตัดทอนรายจ่าย รวมทั้งปลดข้าราชการออกจากตำแหน่ง เพิ่มภาษีราษฎรโดยเฉพาะการเก็บภาษีเงินเดือนจากข้าราชการ ซึ่งผลปรากฏว่า รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคลังให้ดีขึ้นได้ ทำให้ให้คณะผู้ก่อการใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐ จนเป็นเงื่อนไขให้คณะผู้ก่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผลสำเร็จ

การที่รัชกาลที่ 7ทรงลังเลพระราชหฤทัย :

การ ที่ รัชกาลที่ 7 ทรงลังเลพระราชหฤทัย จึงทำให้ คณะราษฎร ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว ได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้ในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475และผลที่ตามมา:

การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 และผลที่ตามมา

ผู้ปฏิวัติ เรียกว่า “คณะราษฎร”:

ผู้ ปฏิวัติ เรียกว่า “คณะราษฎร”

คณะราษฎร:

คณะราษฎร คือ กลุ่มบุคคลที่ดำเนินการ ปฏิวัติ ยึดอำนาจจาก รัชกาลที่ 7 เปลี่ยนแปลง การปกครอง ของสยาม จาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้าคณะราษฎร

PowerPoint Presentation:

หัวหน้าคณะราษฎร............พระยาพหลพลพยุหเสนา

วิธีการดำเนินงานของคณะราษฎร:

วิธีการดำเนินงานของคณะราษฎร กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในครั้งแรกหรือที่เรียกว่า “ คณะผู้ก่อการ” นั้นมี 7 คน คือ ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี (นายทหารกองหนุน อดีตผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์รัชกาลที่ 6) ร.ท. แปลก ขีตตะสังคะ (นักศึกษาในโรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ฝรั่งเศส) ร.ต. ทัศนัย มิตรภักดี (นักศึกษาในโรงเรียนนายทหารม้าฝรั่งเศส) นายตั้ว ลพานุกรม (นักศึกษาวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์) หลวงสิริราชไมตรี (ผู้ช่วยสถานทูตสยามประจำกรุงปารีส) นายแนบ พหลโยธิน (เนติบัณฑิตอังกฤษ) นายปรีดี พนมยงค์ (ดุษฎีบัณฑิตกฎหมายฝ่ายนิติศาสตร์ ฝรั่งเศส)

PowerPoint Presentation:

มันสมองของคณะราษฎร.............ปรีดี พนมยงค์

คณะบุคคลทั้ง 7 คนได้เริ่มเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ ครั้งแรก ที่บ้านเลขที่ 9 รู เดอ ซอมเมอรารด์ ณ กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส:

คณะบุคคลทั้ง 7 คนได้เริ่ม เปิดประชุม อย่างเป็นทางการ ครั้งแรก ที่บ้านเลขที่ 9 รู เดอ ซอม เมอรารด์ ณ กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469

วิธีการดำเนินงานของคณะราษฎร:

วิธีการดำเนินงานของคณะราษฎร มีเป้าหมาย คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยตกลงที่ใช้วิธีการ "ยึดอำนาจโดยฉับพลัน" และพยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือด ได้กำหนด หลักการในการปกครองประเทศไว้ 6 ประกา ร

หลักการในการปกครองประเทศ 6 ประการ:

หลักการในการปกครองประเทศ 6 ประการ รักษาความเป็นเอกราชของชาติในทุกๆด้าน เช่น เอกราชทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางการศาล ฯลฯ ให้มีความมั่นคง รักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้มีการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลง บำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทำทุกคน โดยจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติและไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคทัดเทียมกัน ให้ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการข้างต้น ให้การศึกษาแก่ราษฎรทุกคนอย่างเต็มที่

สมาชิกของคณะราษฎร:

สมาชิกของคณะราษฎร หลังจากการประชุมนั้น เมื่อคณะผู้ก่อการได้กลับมาประเทศสยาม ก็ได้พยายาม หาสมาชิกเพื่อเข้าร่วมการก่อการปฏิวัติ โดยได้ติดต่อประชาชนทุกอาชีพ ทั้งพ่อค้า ข้าราชการ พลเรือน และทหาร จนได้สมาชิกทั้งสิ้น 102 คน แบ่งเป็นสาย คือ สาย พลเรือน นำโดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ( ปรีดี พนม ยงค์ ) สายทหารเรือ นำโดย น.ต . หลวงสินธุสงครามชัย สายนายทหารบกชั้นยศสูง นำโดย พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา

พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน พ.ศ. 2475:

พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน พ.ศ. 2475

ขั้นตอนการยึดอำนาจ :

ขั้นตอนการยึดอำนาจ คณะผู้ก่อการได้เริ่มลงมือปฏิบัติงานในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยมี พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะผู้ก่อการ โดยการนำคณะนายทหาร เข้ายึด พระที่นั่ง อนันต สมาคม เป็นฐานบัญชาการ ส่งกำลังทหารเข้ายึดวังบางขุนพรหม พร้อมทั้งได้ทูลเชิญ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ นครสวรรค์ว รพิ นิต เสด็จมาประทับยังพระที่นั่ง อนันต สมาคมเป็นผลสำเร็จ

PowerPoint Presentation:

จากการที่คณะผู้ก่อการได้พยายามดำเนินการอย่างละมุนละม่อมดังกล่าว ทำให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไป ในทางที่ดีซึ่งมีผลต่อชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวม

สี่ทหารเสือคณะราษฎร์:

สี่ทหารเสือคณะราษฎร์ พระยาทรง สุร เดช (ผู้วางแผนการยึดอำนาจ) พระยาพหลหลพยุหเสนา พระประศาสน์พิทยา ยุทธ (กองกำลังปืนใหญ่) พระ ยาฤทธิอัคเนย์ (จับกุมตัวประกัน) หัวหน้า ฝ่ายทหารบก

PowerPoint Presentation:

สำหรับทางฝ่ายพลเรือน นั้น สมาชิกคณะผู้ก่อการ กลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของหลวงโกวิทอภัยวงศ์ (นายควง อภัยวงศ์) ได้ตัดสายโทรศัพท์และโทรเลขทั้งในพระนครและธนบุรี เพื่อป้องกันมิให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตโทรศัพท์และโทรเลขติดต่อกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนนายปรีดี พนมยงค์ ได้จัดทำใบปลิว คำแถลงการณ์ของคณะผู้ก่อการออกแจกจ่ายประชาชน

สรุปผลจาก การปฏิวัติของคณะราษฎร:

สรุปผลจาก การ ปฏิวัติของคณะราษฎร

คณะราษฎรได้ก่อการปฏิวัติ เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้สำเร็จ:

คณะราษฎรได้ก่อการปฏิวัติ เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ... ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นเป็นระบอบการปกครอง โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยคณะราษฎร ได้ออกประกาศแถลงการณ์ เพื่อชี้แจงที่ต้องเข้ายึดอำนาจการปกครองให้ประชาชนเข้าใจ

คณะราษฎรได้แต่งตั้งผู้รักษาการพระนคร ฝ่ายทหารขึ้น 3 นาย :

คณะราษฎรได้แต่งตั้งผู้รักษาการพระนคร ฝ่ายทหารขึ้น 3 นาย ได้แก่ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา พ.อ.พระยาทรง สุร เดช และ พ.อ.พระยาฤทธิ์ อัคเนย์ โดยให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดิน ขณะที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ในการบริหารประเทศ

PowerPoint Presentation:

ต่อมา คณะราษฎรได้มีหนังสือกราบบังคับทูล อันเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จกลับคืนสู่พระนคร พระองค์ทรง ตอบรับคำกราบบังคับทูล อัญเชิญของคณะราษฎร และทรงกลับสู่ พระนคร ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475

PowerPoint Presentation:

รัชกาลที่ 7 ได้ทรงลงพระนาม ในพระราชกำหนดนิรโทษกรรม การยึดอำนาจของคณะราษฎร และพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทย

authorStream Live Help