รัฐโบราณ : ทวารวดีและละโว้

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

หน่วยการเรียนรู้ที 3 รัฐโบราณในดินแดนไทย:

หน่วยการเรียนรู้ที 3 รัฐโบราณในดินแดนไทย ครูผู้สอน ครูกุลริศา ฤกษ์ม่วง

นักเรียนที่น่ารักทุกคน:

นักเรียนที่น่ารักทุกคน ได้เวลา ตั้งใจฟัง และจดบันทึกเพิ่มเติมด้วยนะครับ

ในคาบนี้เรียนรู้ เรื่อง: รัฐโบราณในดินแดนไทย:

ในคาบนี้เรียนรู้ เรื่อง : รัฐโบราณในดินแดนไทย

เนื้อหาสาระ:

เนื้อหาสาระ อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16 ) แคว้นละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-19 )

PowerPoint Presentation:

อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 1 2 -16)

อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) :

อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16 ) อาณาทวารวดีตั้งอยู่ระหว่าง....... อาณาจักรศรีเกษตร (ปัจจุบันอยู่ในพม่าตอนใต้) และอาณาจักร อิศาน ปุระ (กัมพูชา )

เรื่องราวของอาณาจักรทวารวดี:

เรื่องราวของอาณาจักรทวารวดี ปรากฏ อยู่ในบันทึกการเดินทาง ของ... หลวง จีนเหี้ยนจาง(พระ ถังซำ จั๋ง) และ หลวงจีนอี้ จิง ซึ่งเรียกอาณาจักรทวารวดีว่า “ โตโลโปตี้ ”

อาณาจักรทวารวดี ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา :

อาณาจักรทวารวดี ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา ซึ่งศูนย์กลางอำนาจอาจอยู่ที่ 3 เมืองนี้ ได้แก่ เมือง นครปฐมโบราณ (นครชัยศรี) เมือง อู่ทอง (สุพรรณบุรี) และเมือง ลพบุรี เพราะใน 3 เมืองนี้มีการพบ เหรียญเงิน ที่มีจารึกภาษาสันสกฤตว่า “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ ” ซึ่งแปลว่า..... บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี

เหรียญเงิน จารึกภาษาสันสกฤตว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” ซึ่งแปลว่า..... บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี :

เหรียญเงิน จารึกภาษาสันสกฤตว่า “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ ” ซึ่งแปลว่า..... บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี

ธรรมจักรศิลากับกวางหมอบ เป็นศิลปะสมัยทวารวดี พบที่จังหวัดนครปฐม:

ธรรมจักรศิลากับกวางหมอบ เป็นศิลปะสมัยทวารวดี พบที่จังหวัดนครปฐม

พระพุทธรูปสมัยทวารวดี :

พระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพุทธรูปสมัยทวารวดี มีทั้งที่สลักจาก หิน ทำด้วย ดินเผา และหล่อด้วย สำริด มี ลักษณะที่เด่นชัด คือ พระพักตร์ แบน พระขนงต่อกันเป็น ปีกกา พระเนตร โปน พระ นาสิก แบน พระโอษฐ์ หนาแบะ ท่าประทับยืนตรง พระหัตถ์มักอยู่ในกิริยาแสดงธรรมทั้งสองพระหัตถ์ ซึ่งเรียกว่า “ ปาง เสด็จลงจากดาวดึงส์ ” หรือสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับ นั่ง ปาง สมาธิ และพระพุทธรูป ประทับ นั่งห้อยพระบาท

พระพุทธรูปศิลาขาว:

พระพุทธรูปศิลาขาว พบในประเทศไทยมี 4 องค์ พบที่ อุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ลานบันไดองค์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

จุลประโทณเจดีย์ คือ เจดีย์สีขาว อยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จังหวัดนครปฐม:

จุลประโทณเจดีย์ คือ เจดีย์สีขาว อยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จังหวัดนครปฐม

จากที่ได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ธรรมจักรกับกวางหมอบ และพระพุทธรูป จารึกคาถาในพระพุทธศาสนา และสถูปเจดีย์ :

จากที่ได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ธรรมจักรกับกวางหมอบ และพระพุทธรูป จารึกคาถาในพระพุทธศาสนา และ สถูปเจดีย์ จึงกล่าวได้ว่า... ชาวทวารวดีนับถือพุทธศาสนา แบบเถรวาท

การค้นพบพระโพธิสัตว์สมัยทวารวดี:

การค้นพบพระโพธิสัตว์สมัยทวารวดี แสดงว่า.... ในสมัยนั้นมีการนับถือพุทธศาสนา นิกายมหายาน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรทวารวดี ได้ผ่านเข้าสู่สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ...:

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรทวารวดี ได้ผ่านเข้าสู่สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ... การจารึกตัวอักษรลงบนแผ่นหิน จารึกที่เป็นภาษาท้องถิ่นของทวารวดี คือ จารึกภาษามอญ จึงสันนิษฐานว่าชนส่วนใหญ่ของทวาวดี เป็นชาวมอญ และยังนิยมใช้ อักษร ปัล ลวะของอินเดียด้วย

ด้านเศรษฐกิจ:

ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตที่สำคัญของทวารวดี ได้แก่ ข้าว ของป่า และแร่

อาณาจักทวารวดี ได้รับแบบแผนในการปกครองจากอินเดีย :

อาณาจักทวารวดี ได้รับแบบแผนในการปกครองจาก อินเดีย คือ..รับความเชื่อเรื่องการปกครองในระบอบกษัตริย์ สันนิษฐานว่าการปกครองสมัยทวารวดีแบ่งออกเป็น แคว้น มี เจ้านาย ปกครองตนเอง แต่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ เครือญาติ มีการแบ่ง ชนชั้นในสังคม ออกเป็น ชนชั้นปกครอง และ ชนชั้นที่ถูกปกครอง

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สมัยอาณาจักรทวารวดี มีกระจายอยู่ทั่วไป :

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สมัยอาณาจักรทวารวดี มีกระจายอยู่ทั่วไป เช่น เมืองอู่ทอง เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี อยู่ใน จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองศรีเทพ อยู่ใน จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิลปะทวารวดี กระจายอยู่ทั่วไป ในภาคอีสานของไทยด้วย:

ศิลปะทวารวดี กระจายอยู่ทั่วไป ในภาคอีสานของไทยด้วย มีการผสมผสานกับศิลปะ ขอม ก็คือ..ที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง อยู่ใน จังหวัดกาฬสินธุ์

อาณาจักรทวารวดี ล่มสลายลงประมาณ ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 :

อาณาจักรทวารวดี ล่มสลายลงประมาณ ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 เนื่องจาก เขมร ได้ขยายอำนาจ การปกครองเข้ามายัง บริเวณภาคกลางของดินแดนไทย

PowerPoint Presentation:

แคว้นละโว้ ( พุทธศตวรรษที่ 12-1 9 )

แคว้นละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-15):

แคว้น ละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-15 ) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้ หรือจังหวัด ลพบุรี ในปัจจุบัน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-15 รับวัฒนธรรมจากอาณาจักร ทวารวดี

แคว้นละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 16-18):

แคว้น ละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 16-18 ) ต่อมา เมื่อ เขมรขยายอำนาจ เข้ามาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ละโว้ ตกเป็นประเทศราชของ เขมร จึง พบหลักฐานทาง โบราณคดี ที่ มีวัฒนธรรมแบบเขมร มากมายในดินแดนไทย

ผู้คนส่วนใหญ่แคว้นละโว้ เป็นชาวมอญ:

ผู้คนส่วนใหญ่แคว้นละโว้ เป็น ชาวมอญ เพราะมีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนความเชื่อ คือ ศิลาจารึก ส่วนใหญ่เป็น ภาษามอญโบราณ และใน ตำนานจามเทวีวงศ์ เรียกชาวละโว้ว่า เป็นชาว รามัญ

ผู้คนส่วนใหญ่แคว้นละโว้ เป็นชาวมอญ:

ผู้คนส่วนใหญ่แคว้นละโว้ เป็น ชาวมอญ เพราะมีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนความเชื่อ คือ ศิลาจารึก ส่วนใหญ่เป็น ภาษามอญโบราณ และใน ตำนานจามเทวีวงศ์ เรียกชาวละโว้ว่า เป็นชาว รามัญ

ชุมชนโบราณในไทยที่รับวัฒนธรรมแบบเขมร:

ชุมชนโบราณในไทยที่รับวัฒนธรรมแบบเขมร ในดินแดนไทย เรียกว่า“วัฒนธรรม ลพบุรี ” ( ตามชื่อเมืองละโว้) มี ลักษณะที่สำคัญ คือ การ สร้างศา สนสถาน คือ ปราสาท ไว้ที่ ศูนย์กลาง ของเมือง เพื่อ เป็นศูนย์รวมทางด้าน จิตใ จและ การปกครอง

บาราย:

บาราย มี การขุดสระน้ำ หรือ บา ราย ภายในตัว เมือง ใกล้ศา สนสถาน เพื่อสนอง ความ เชื่อ ทางด้าน ศาสนา และ เพื่อการ อุปโภค บริโภค ของราษฎร

สถาปัตยกรรมที่สำคัญของแคว้นละโว้ คือ ปราสาทหรือพระปรางค์:

สถาปัตยกรรมที่สำคัญของแคว้นละโว้ คือ ปราสาท หรือ พระปรางค์ เป็นปราสาทที่อยู่ในจังหวัด สุรินทร์ ในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปราสาทที่สร้าง ด้วยอิฐ เช่น

ปราสาทที่สร้างด้วยหินทราย เช่น ปราสาทหินพิมาย :

ปราสาทที่สร้างด้วยหินทราย เช่น ปราสาท หินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบของ ศิลปะ เป็นแบบ บาปวน ผสมผสานกับ ศิลปะแบบนครวัด ซึ่งหมายถึงปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทาง ศาสนาพุทธ ในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี สร้างด้วยศิลาแลง :

พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี สร้างด้วยศิลา แลง พุทธศตวรรษที่ 18 เดิมเป็น พุทธสถานนิกายมหายาน ต่อมาดัดแปลงเป็นเทวสถาน จนถึงสมัย พระนารายณ์มหาราช จึงได้ปฏิสังขรณ์เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

รายได้หลักของอาณาจักรละโว้:

รายได้หลักของอาณาจักรละโว้ คือ การเกษตรกรรม ทำนาข้าว และ การค้าขาย กับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกับพ่อค้าชาว จีน และ อินเดีย

หลักฐานที่แสดงถึง การติดต่อค้าขายกับจีน:

หลักฐานที่แสดงถึง การติดต่อค้าขายกับจีน เครื่องถ้วยจีน และได้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนด้วย

แคว้นละโว้มีชื่อภาษาจีนว่า....:

แคว้นละโว้มีชื่อภาษาจีนว่า.... หลอหู

การปกครองสมัยอาณาจักรละโว้:

การปกครองสมัยอาณาจักรละโว้ รับแผนการปกครองมาจาก อินเดีย โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่อง ระบบกษัตริย์ และแบ่งผู้คนเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นสูง สามัญชน และทาส

ด้านศาสนา:

ด้านศาสนา ในช่วงแรกชาวละโว้นับถือพระพุทธศาสนานิการ เถรวาท เช่นเดียวกับชาวทวารวดี แล้วต่อมาพุทธศตวรรษที่ 16 รับรับคติ ความเชื่อตามแบบเขมร จึง มานับถือศาสนา พราหมณ์-ฮินดู รวมทั้ง พระพุทธศาสนานิกาย มหายาน ที่ นับถือพระโพธิสัตว์ด้วย

แคว้นละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 16-18):

แคว้นละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 16-18 ) แคว้นละโว้เป็นเมืองประเทศราชของเขมร ตรงกับกษัตริย์ของเขมรที่มีชื่อว่า “พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ” โดยมีการออกกฎหมายและจัดระบบตุลาการ

แคว้นละโว้สิ้นสุดอำนาจลงเมื่อ ปีพ.ศ.1893:

แคว้น ละโว้สิ้นสุดอำนาจลงเมื่อ ปีพ.ศ. 1893 เนื่องจาก แคว้นละโว้ได้ถูกรวมอยู่ ในอาณาจักร อยุธยา

ในคาบต่อไป :

ในคาบต่อไป เรียนรู้เรื่อง....แคว้นหริภุญชัย

authorStream Live Help