รัฐโบราณในดินแดนไทย: ตามพรลิงค์และศรีวิชัย

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

หน่วยที่ 3 รัฐโบราณในดินแดนไทย:

หน่วยที่ 3 รัฐโบราณในดินแดนไทย จัดทำโดย ครูกุล ริศา ฤกษ์ม่วง

นักเรียนที่น่ารักทุกคน:

นักเรียนที่น่ารักทุกคน ได้เวลา ตั้งใจฟัง และจดบันทึกเพิ่มเติมด้วยนะครับ

สาระการเรียนรู้:

สาระการเรียนรู้ ความหมายของรัฐโบราณ แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรทวารวดี แคว้นละโว้ (ลพบุรี) แคว้นหริ ภุญ ชัย

รัฐ หมายถึง แว่นแคว้น บ้านเมือง ประเทศ:

รัฐ หมายถึง แว่น แคว้น บ้านเมือง ประเทศ รัฐโบราณ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แคว้น อาณาจักร

แคว้น เกิดจาก........:

แคว้น เกิดจาก........ กลุ่มเมืองรวมตัวกันอย่างหลวมๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างผู้นำ มีความสัมพันธ์ทางการค้า และจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

อาณาจักร เกิดจาก..:

อาณาจักร เกิดจาก.. กลุ่มเมืองรวมตัวกัน อย่างแน่น แฟ้น กษัตริย์มีอำนาจเหนือผู้นำของเมืองบริวาร กษัตริย์เป็นผู้กำหนดหน้าที่และ สิทธิในสังคมภายในอาณาจักร

บ้านเมืองในดินแดนไทย มีการขยายตัว :

บ้านเมืองในดินแดนไทย มีการขยายตัว มีการรวมกลุ่มเมืองตั้งเป็นรัฐหลายรัฐ รัฐที่สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-19 ได้แก่.....

รัฐโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-19 :

รัฐโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-19 แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรทวารวดี แคว้นละโว้ (ลพบุรี) แคว้นหริ ภุญ ชัย

แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช):

แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) (พุทธศตวรรษที่ 7-19 )

แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช):

แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) เป็นแคว้นที่เก่าที่สุดแคว้นหนึ่ง มีบริเวณ บนแหลมมลายู ก่อตั้งและมีความเจริญ ติดต่อกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่๗

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ .... เมืองตามพรลิงค์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “นครศรีธรรมราช” :

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ .... เมืองตามพรลิงค์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “นครศรีธรรมราช ” และราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ มีอิทธิพลครอบคลุมหัวเมืองและแคว้นอื่น ๆ ทั่ว แหลมมลายู แต่ภายหลังได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัย และต่อมา... ถูกรวมเข้ากับอาณาจักร.... อาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๓

แคว้นตามพรลิงค์ มีกษัตริย์ที่สำคัญ คือ... :

แคว้นตามพรลิงค์ มีกษัตริย์ที่สำคัญ คือ... พระเจ้าศรี ธรร มาโศกราช พระเจ้า จันทร ภาณุศรีธรรมราช

ชื่อของแคว้นตามพรลิงค์ มีที่มาอย่างไร?:

ชื่อของแคว้นตามพรลิงค์ มีที่มาอย่างไร ? คำว่า ตามพรลิงค์ และ นครศรีธรรมราช เป็นคำเก่ามีมาแต่เดิม ปรากฏในเอกสารทั้งของ ไทยและของต่างชาติ แต่ละคำ เรียกเพี้ยนแตกต่างกันออกไป ตามสำเนียงภาษาของแต่ละชนชาติ ที่เข้ามาในระยะเวลาแตกต่างกัน

ยกตัวอย่าง เช่น...:

ยกตัวอย่าง เช่น... ตามพร ลิงค ( Tambralinga ) เป็นคำเรียกเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ มัทธ มา ลิงคัม ( Madamalingam ) เป็นคำที่เรียก ในศิลาจารึกของกษัตริย์องค์สำคัญของอินเดียภาคใต้ คือ พระเจ้า ราเชนทรโจฬัะ ที่ ๑ ตัน-มา-ลิง ( Tan – ma – ling) เป็นชื่อที่ นักจดหมายเหตุจีน ได้เขียนไว้

PowerPoint Presentation:

ศรีธรรมราช เป็นชื่อในศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ พบที่ วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาชื่อนี้ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ลิ กอร์ ( Ligor ) เป็นชื่อที่ พ่อค้าชาวโปรตุเกส ที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยในสมัยอยุธยาตอนต้นเรียก เพี้ยนมาจาก คำว่า “นคร” ซึ่งเป็นชื่อย่อของเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เป็นชื่อที่คนไทยฝ่ายเหนือเรียก (ศรีธรรมราช เป็นคำเรียกตำแหน่งเจ้าเมือง แต่ใช้เรียกเป็นชื่อเมืองด้วย) และเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นตามพรลิงค์:

ความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นตามพรลิงค์ แคว้นตามพรลิงค์ อยู่ใน ทำเล ที่เหมาะแก่ การค้าขาย มีความสัมพันธ์กับรัฐอื่น ได้แก่... อินเดีย และ ลังกา จึงขยายการค้าออกไปจนเป็นแคว้นที่มั่งคั่ง ศูนย์กลางทางการการค้าและ ศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่.... เมืองนครศรีธรรมราช

ศาสนาในแคว้นตามพรลิงค์ :

ศาสนาในแคว้นตามพรลิงค์ แคว้นตามพร ลิงค์ รับ อารย ธรรมจาก อินเดีย และ ลังกา หลักฐานด้านเอกสารและด้านโบราณคดี ที่สำคัญ คือ... เมืองบ้านท่าเรือ เป็นที่ตั้งเมืองยุคแรก ติด เขตตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) เมืองบ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ใน ทำเล ที่เหมาะสมในการติดต่อค้าขายทางทะเลมาก โบราณวัตถุและโบราณสถานที่พบ เช่น ... เทวส ถานในศาสนา พราหมณ์ - ฮินดู พระพุทธรูป

ศาสนาในแคว้นตามพรลิงค์ :

ศาสนาในแคว้นตามพรลิงค์ จากหลักฐาน ด้านเอกสารและด้านโบราณคดี ทำให้ทราบว่า ชาวตามพรลิงค์ นับถือศาสนา........... ซึ่งมี ๒ ศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พระพุทธศาสนา

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในอาณาจักรตามพรลิงค์ :

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในอาณาจักรตามพรลิงค์ ได้พบร่องรอย เทวส ถาน แท่งศิว ลึงค์ แสดงให้เห็นถึงการ นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิ... ลัทธิ ไศว นิกาย คือ นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุด)

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในอาณาจักรตามพรลิงค์ :

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในอาณาจักรตามพรลิงค์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูลัทธิ ไศว นิกาย ได้รับการนับถือในอาณาจักรตามพรลิงค์ในระยะแรก ๆ พบหลักฐานที่เมืองบ้านท่าเรือ นอกจากนี้ยังพบ ชิ้นส่วนพระนารายณ์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย ด้วย

ศาสนาพุทธในอาณาจักรตามพรลิงค์ :

ศาสนาพุทธในอาณาจักรตามพรลิงค์ จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท นับถือกันมากประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ -๑๔ พระพุทธศาสนานิกายมหายานหรืออาจริ ยวาท นับถือประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ -๑๘ ส่วนนิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์นับถือ หลังจากติดต่อกับลังกา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับที่ตั้งเมือง ยุคที่สามของอาณาจักรตามพรลิงค์:

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับที่ตั้งเมือง ยุคที่สามของอาณาจักรตามพรลิงค์

อาณาจักรศรีวิชัย:

อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธ ศตวรรษที่ 13-18 ) โดย ครูกุล ริศา ฤกษ์ม่วง

อาณาจักรศรีวิชัย :

อาณาจักรศรีวิชัย ในเอกสารจีนเรียกว่า “ชิ ลิโฟ ชิ” หรือ “ โฟ ชิ” ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ คาบสมุทรภาค ใต้ ไป จนถึง มาเลเซีย สิงคโปร์ และ หมู่เกาะ ต่างๆ ของ ประเทศ อินโดนีเซีย ในปัจจุบัน

คำว่า “ศรีวิชัย” ปรากฏครั้งแรกในปี พ.ศ. 2461:

คำว่า “ ศรีวิชัย ” ปรากฏครั้งแรกในปี พ.ศ. 2461 โดย ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซ เดส์ นัก ประวัติศาสตร์ชาว ฝรั่งเศส

ศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรศรีวิชัย:

ศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรศรีวิชัย เปลี่ยนแปลง ไปตามความเข้มแข็งของกษัตริย์ สันนิษฐานว่าศูนย์กลาง ที่สำคัญของศรี วิชัย ได้แก่ เมือง ปาเล็มบัง บนเกาะสุมาตรา ประเทศ อินโดนีเซีย และ เมือง ไชยา จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี

อาณาจักรศรีวิชัยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ...:

อาณาจักรศรีวิชัยเป็น เมืองท่า ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ... เป็น อาณาจักรที่อยู่ริม ชายฝั่งทะเล และ ตั้งอยู่บน เส้นทางการค้า ระหว่างชาวตะวันตก เช่น เปอร์เซีย , โรมัน และ อาหรับ กับ ชาวตะวันออก เช่น จีน ,เขมร ทำให้ขนถ่ายสินค้าได้สะดวก และ สามารถ หา แหล่งวัตถุดิบให้กับชาวต่างชาติได้อย่างสม่ำเสมอ

รายได้หลักของอาณาจักรศรีวิชัย คือ:

รายได้หลักของอาณาจักรศรีวิชัย คือ คือ การเก็บภาษีการค้า และ ยังมีรายได้จากการทำหน้าที่ เป็น พ่อค้า คน กลาง ใน การค้าระหว่างชาวตะวันตกกับชาวตะวันออก

ศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย:

ศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย มี การนับ ถือ... พระพุทธศาสนาทั้ง นิกาย เถร วาท และ มหายาน และนับ ถือ ศาสนา.... พราหมณ์ -ฮินดู

ศิลปกรรมในอาณาจักรศรีวิชัย:

ศิลปกรรมในอาณาจักรศรีวิชัย ได้รับ อิทธิพลจาก อินเดีย สมัยราชวงศ์คุปตะ เช่น พระพุทธรูป และ... พระ โพธิสัตว์ อวโล กิเต ศว ร สำริด

พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย:

พระพุทธรูป นาคปรกปางมารวิชัย

สภาพสังคมในอาณาจักรศรีวิชัย เป็นอย่างไร?:

สภาพสังคมในอาณาจักรศรีวิชัย เป็นอย่างไร ? มีการ แบ่ง ชนชั้น แบบอินเดีย

โบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือในปัจจุบัน คือ:

โบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือในปัจจุบัน คือ พระบรมธาตุไชยา อยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถาปัตยกรรม แบบศรีวิชัย สร้างประมาณ พ.ศ. 1300 เป็นเจดีย์ทรงมณฑป ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

ในคาบหน้าเรียนเรื่อง รัฐโบราณในภาคกลาง ได้แก่ อาณาจักรทวารวดี และแคว้นละโว้ จ๊า ^___^ :

ในคาบหน้าเรียนเรื่อง รัฐโบราณในภาคกลาง ได้แก่ อาณาจักรทวารวดี และแคว้นละโว้ จ๊า ^___^

authorStream Live Help