Význam zelene v mestách

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

čo je to „zeleň“ vplyv zelene na mikro a mezoklímu v mestskom prostredí zvyšky prírodných lokalít v meste praktické rady a nápady kontakty a zdroje informácií Martina Paulíková paulikova@changenet.sk 0915 811 195 Nadácia Ekopolis Komenského 21, Banská Bystrica www.priestory.sk Združenie Slatinka ul. Bela IV. č. 6, 960 01 Zvolen www.slatinka.sk

Comments

Presentation Transcript

Význam zelene v mestách : 

Význam zelene v mestách

Obsah prezentácie: : 

Obsah prezentácie: co je to „zelen“ vplyv zelene na mikro a mezoklímu v mestskom prostredí zvyšky prírodných lokalít v meste praktické rady a nápady kontakty a zdroje informácií

Zelen v meste : 

Zelen v meste kategórie a definície - velmi rôznorodé praktické rozdelenie: parky a parkovo upravené plochy zelen školských, športových, zdravotníckych a iných areálov sídlisková zelen; vo vnútroblokoch záhrady; zelen IBV zelen priemyselných areálov aleje (stromoradia) a iná sprievodná zelen špecifická zelen (cintoríny, chatové osady, kasárne a pod.)? zvyšky prírodných lokalít

Funkcie zelene v meste : 

Funkcie zelene v meste estetická architektonická ochranná izolacná zdravotná rekreacná produkcná výchovná mikroklimatická

Mikroklíma v meste : 

Mikroklíma v meste mestské prostredie – špecifická mikroklíma a mezoklíma v porovnaní s okolitou krajinou: vyššia teplota (tepelné ostrovy)? nižšia relatívna vlhkost vzduchu zhoršené prúdenie vzduchu prašnost a znecistenie vzduchu horšie svetelné pomery - odrazené svetlo búrky a nárazové zrážky v lete

Opatrenia na zlepšenie klímy v mestskom prostredí : 

Opatrenia na zlepšenie klímy v mestskom prostredí opatrenia už pri plánovaní miest a stavieb (striedanie plôch, využitie vhodných materiálov ...) rekonštrukcia budov (tepelné izolácia, tienenie, chladenie, zelené strechy..)? voda v mestskej krajine – umelé aj prírodné prvky zelen – siet dostatocne velkých a kvalitných zelených plôch, vertikálna zelen,

Zelen a mikroklíma v meste : 

Zelen a mikroklíma v meste mikroklimatická funkcia zelene – schopnost plôch zelene svojou transpiracnou cinnostou: zvyšovat vlhkost ovzdušia (priemerne o 5 – 7 %)? poskytovat tien znižovat výkyvy teplôt dalej aj znižovat pôsobenie hluku zachytávat prach absorbovat znecistujúce látky z ovzdušia a prokurovat tzv. fytoncídy ovplyvnovanie prúdenia vzduchu

Mýty a prekonané informácie : 

Mýty a prekonané informácie náhrada “strom za strom” nebezpecné velké stromy? alergie stromy v dlažbe trávniky stacia hmyz a iné potvory “totálna” obnova plôch zelene

Prírodné lokality v meste : 

Prírodné lokality v meste casto v priemyselných castiach alebo v intraviláne miest: zvyšky pôvodných korýt tokov zvyšky mokradí lúcne biotopy skalné biotopy jednoducho miesta, ktoré zostali „nevyužité“ a nezastavané

Význam prírodných lokalít pre mesto : 

Význam prírodných lokalít pre mesto výrazná funkcia: mikroklimatická vododržná zdravotná rekreacná vzdelávacia/výchovná a dalej miesto pre existenciu organizmov, ktoré inak v meste nemajú šancu sú „lacné“

Praktické rady a nápady : 

Praktické rady a nápady co môžeme robit: ochrana existujúcich plôch zelene a prír. lokalít (patronát)? ochrana existujúcich vzrastlých stromov do/výsadba drevín sezónna zelen vertikálna zelen, zelené strechy propagácia zelene

Dobré príklady : 

Dobré príklady Starostlivost o prírodnú lokalitu: na jesen - dosadba drevín (pôvodné druhy) v zime – premietanie, vzdelávanie, projekty na jar - cistenie lokality od odpadu starostlivost o stromy, kosenie, hrabanie vychádzky s detmi

Dobré príklady : 

Dobré príklady výsadba drevín v školských areáloch (aj v átriách)? výsadba na verejných priestranstvách certifikáty patronát nad existujúcimi drevinami sútaže „Strom roka“ informacné kampane

Dobré príklady : 

Dobré príklady malé projekty na velké zmeny malé zásahy s velkými dopadmi casto stací vysadit kvety co sa dá - urobit svojpomocne zapojit verejnost

Kedy a ako sadit dreviny : 

Kedy a ako sadit dreviny pôvodné druhy listnáce/ihlicnany stromy/kry vertikálna zelen vhodná pôda druh vhodný vzhladom na funkciu pozemku vhodne vybrat miesto (povolenie)? na jar – rýchlešie vidiet výsledok, nemrzne, ale vždy potreba polievania na jesen – lepšie rastú korene, väcšinou netreba polievat, ale trvá kým sa „zazelená“

Ked nie je priestor ... : 

Ked nie je priestor ... výsadba sezónnych plôch zelene a do nádob vertikálna zelen (tahavé druhy na ploty, podpery ...)? zelené strechy inštalácie – land art menej zadláždených plôch a ochrana existujúcich plôch zelene a drevín

Zapojenie verejnosti : 

Zapojenie verejnosti nielen do realizácie !!! dôležité je zistovanie názorov, pohnútok, predstáv a spolocné plánovanie úprav zapojenie rôznych skupín verejnosti – od detí až po dôchodcov skutocne zohladnit názory ludí (aj detí)?

Ako zapojit rodicov a deti? : 

Ako zapojit rodicov a deti? pred realizáciou: ankety a prieskumy, hry, plánovacie stretnutia pocas realizácie: brigády, stretnutia pri „guláši“, plánovacie stretnutia po realizácii: kultúrne podujatia, výstavy, premietanie

“Ovplyvnovanie” rozhodovania : 

“Ovplyvnovanie” rozhodovania zaujímat sa o plánované využitie okolia (zelených plôch)? žiadat vysvetlenia dávat pripomienky zúcastnovat sa stretnutí s tými, ktorí rozhodujú alebo si ich zogranizovat nemlcat žiadat vytvorenie nových plôch zelene

ZÁVERY : 

ZÁVERY v súvislosti s globálnym oteplovaním a klimatickými zmenami má zelen v urbanizovanom prostredím osobitý význam zelen nie je iba estetický doplnok aj „bežný“ clovek má vplyv na zachovanie funkcií zelene a zelene ako takej zelen nie sú iba stromy viac ludí viac dokáže

Kontakty a zdroje informácií : 

Kontakty a zdroje informácií www.zelen.sk www.udrzatelnemesta.sk Regionálne environmentálne centrum (www.rec.sk)? Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) Združenie Slatinka (www.slatinka.sk)? OZ Tatry (http://www.liptov.sk/oztatry)? Spolocnost arboristov Slovenska (www.isa-arbor.sk)? Spolocnost pre záhradnú a krajinnú tvorbu CR (www.szkt.cz)?

Slide 22: 

Martina Paulíková paulikova@changenet.sk 0915 811 195 Nadácia Ekopolis Komenského 21, Banská Bystrica www.priestory.sk Združenie Slatinka ul. Bela IV. c. 6, 960 01 Zvolen www.slatinka.sk

authorStream Live Help