Cac nuoc Dong Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

1. Nước mở đầu kỉ nguyên chinh phụ vũ trụ là: a. Mĩ b, Nhật Bản c. Trung Quốc d. Liên Xô 2.Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương được viết tắt là: a. SEV b. EU c. NATO d. SEATO 3. Năm Châu Phi là năm: a. 1940 b. 1950 c.1960 d.1970 4. Cộng đồng các quốc gia độc lập viết tắc theo tiếng Nga là: b. USA b. USR c. SNG d. SEV 5.Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập vào : a. 1/8/1949 b. 8/1/1949 c. 18/1/1949 d. 11/8/1949 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Slide 3: 

6.Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời: a. 1/1/1949 b.1/10/1949 c.10/1/1949 7.Đất nước TQ 20 năm hỗn loạn do chủ trương: a. Cải cách mở cửa b. Đại nhảy vọt c. Đại cách mạng văn hóa vs d. cả b,c 8.Người có công thành lập nước CHND T/Hoa: a. Mao Trạch Đông b. Hồ Cẩm Đào c. Đặng Tiểu Bình d. Chu Cẩm Phong 9.Nước có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới a. Liên Xô b. Mĩ c. Nhật Bản d.Trung Quốc 10.Đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc là: a. Bắc Kinh b. Thẩm Quyến c. Thượng Hải d. Hà Khẩu 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Slide 4: 

1. Nước mở đầu kỉ nguyên chinh phụ vũ trụ là: a. Mĩ b, Nhật Bản c. Trung Quốc d. Liên Xô 2.Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương được viết tắt là: a. SEV b. EU c. NATO d. SEATO 3. Năm Châu Phi là năm: a. 1940 b. 1950 c.1960 d.1970 4. Cộng đồng các quốc gia độc lập viết tắc theo tiếng Nga là: b. USA b. USR c. SNG d. SEV 5.Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập vào : a. 1/8/1949 b. 8/1/1949 c. 18/1/1949 d. 11/8/1949

Slide 5: 

6.Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời: a. 1/1/1949 b.1/10/1949 c.10/1/1949 7.Đất nước TQ 20 năm hỗn loạn do chủ trương: a. Cải cách mở cửa b. Đại nhảy vọt c. Đại cách mạng văn hóa vs d. cả b,c 8.Người có công thành lập nước CHND T/Hoa: a. Mao Trạch Đông b. Hồ Cẩm Đào c. Đặng Tiểu Bình d. Chu Cẩm Phong 9.Nước có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới a. Liên Xô b. Mĩ c. Nhật Bản d.Trung Quốc 10.Đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc là: a. Bắc Kinh b. Thẩm Quyến c. Thượng Hải d. Hà Khẩu

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Trọng tâm: Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN

Slide 7: 

? Quan sát lược đồ H9, hãy kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á. Diện tích: 4,5 triệu km2 Dân số: 536 triệu người/2002

Slide 8: 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Slide 9: 

Dựa vào lược đồ H46/ LS 8, em hãy cho biết tình hình của Đông Nam Á trước 1945?

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 -Trước chiến tranh thế giới thứ hai: là thuộc địa của thực dân phương Tây (trừ Thái Lan) Bằng kiến thức đã học, tình hình ĐNA (Châu Á), đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX như thế nào?

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 -Trước chiến tranh thế giới thứ hai: là thuộc địa của thực dân phương Tây (trừ Thái Lan) -Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX: các nước ĐNA đã lần lượt giành được độc lập dân tộc ?Hãy dựa vào SGK, đoạn từ “Cũng từ giữa…đối ngoại”, hãy nêu sự phân hóa trong đường lối đối ngoại của các nước ĐNA?( thảo luận nhóm nhỏ)

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 -Trước chiến tranh thế giới thứ hai: là thuộc địa của thực dân phương Tây (trừ Thái Lan) -Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX: các nước ĐNA đã lần lượt giành được độc lập dân tộc . -Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX: có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: +Thái Lan, Phi lippin: gia nhập khối SEATO, ngăn chặn ảnh hưởng các nước XHCN, phong trào GPDT trong khu vực. +Inđônêxia, Miến Điện: hòa bình, trung lập không tham gia vào các khối quân sự của ĐQ

Slide 13: 

Em hãy cho biết đây là cờ của tổ chức nào?

Slide 14: 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN -Thời gian: ?Hãy quan sát màn hình để xác định thời gian thành lập, địa điểm và các thành viên đầu tiên của tổ chức ASEAN? (nhóm 4)

Slide 15: 

8/8/1967 Băng Cốc (Thái Lan)

Slide 16: 

Malaysia Thai Land

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN -Thời gian: 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước: In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po và Thái Lan.

?Dựa vào sgk trang 23, hãy xác định hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? : 

?Dựa vào sgk trang 23, hãy xác định hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN -Thời gian: 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước: In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po và Thái Lan. -Hoàn cảnh ra đời:(sgk) -Mục tiêu: (sgk)

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

Slide 22: 

1984 ASEAN 6

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” -ASEAN 6: 1984, Brunây

Slide 24: 

H 11 phản ảnh nội dung gì của ASEAN? H11-Hội nghị cấp cao ASEAN VI họp tại Hà Nội

Slide 25: 

7/1995 ASEAN 7

Slide 26: 

7/1995 ASEAN 7

Slide 27: 

9/1997

Slide 28: 

4/1999 ASEAN 10

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” -1984: Brunây -Từ đầu những năm 90/XX, mở rộng thành viên từ 6 nước lên 10 nước, chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định, cùng nhau phát triển phồn vinh. ?Dựa vào đoạn đọc sgk: “Năm 1992…Đông Nam Á”, nêu các hoạt động của ASEAN để đạt mục tiêu đề ra?

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á : 

Bài 5-Tiết 6: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” -1984: Brunây -Từ đầu những năm 90/XX, mở rộng thành viên từ 6 nước lên 10 nước, chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định, cùng nhau phát triển phồn vinh. -1992, thành lập khu vực mậu dịch tự do (AFTA). -1994, lập Diễn đàn khu vực (ARF).  “Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực ĐNA”

Slide 32: 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1.ASEAN được thành lập vào thời gian nào: a. 8/7/1967 b. 8/8/1976 c. 7/8/1967 d. 8/8/1967 2.Thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN là: a. Brunay b. Cam pu chia c. Việt Nam d. Thái Lan. 3.Trụ sở của ASEAN tại: a. Giacacta (Inđônêxia) b. Hà Nội (VNam) c. Băng côc(Tlan) d. Manila(Philippin) 4.Thành viên của khối NATO tại Đông Nam Á là: a. VNam, Campuchia b. Thái Lan, Phi lip pin c. In đônêxia, Miến Điện d. Xin gapo, Brunây. 5.Khu vực mậu dịch tự do viết tắt là : a. ASEAN b. AFTA c. ARF d. SEV

Slide 33: 

DẶN DÒ 1.Trả lời câu hỏi số 2/25 2. Soạn câu hỏi cuối mục 1/28 và mục 2/29

Slide 34: 

Vẽ quốc kỳ,tên quốc gia, thủ đô, thời gian gia nhập ASEAN của các quốc gia ở ĐNÁ. (Thực hành)

authorStream Live Help