αλφάβητο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Μαθαίνω το αλφάβητο Πατώ πάνω στα γραμματάκια

Παρουσίαση του PowerPoint:

Α α α στέρι α γόρι α γελάδα α ρκούδα α εροπλάνο ά λογο http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

β ιβλίο β άζο β άτραχος β αλίτσα β ιολί β ασιλιάς http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Β β Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

γ άτα γ άντια γ ουρούνι γ οργόνα γ ιαγιά γ ραβάτα http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Γ γ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

δ ελφίνι δ έντρο δ ασκάλα δ ώρο δ όντι δ εινόσαυρος http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Δ δ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ε κκλησία έ ντομο ε λέφαντας ε ργαλεία έ λατο ε φημερίδα http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ε ε Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ζ έβρα ζ άρι ζ ακέτα ζ αχαρωτό ζ υγαριά ζ ωγραφίζω http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ζ ζ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ή λιος ή ρωας η λεκτρολόγος η συχία η φαίστειο η θοποιός http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Η η Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

θ ύελλα θ ησαυρός θ ερμόμετρο θ ρανίο θ υμός θ έατρο http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Θ θ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ι ππότης ι νδιάνος ι πποπόταμος ι στός ι ππόκαμπος ί χνος http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ι ι Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

κ απέλο κ ιθάρα κ αρότο κ αλάθι κ ουκουβάγια κ αμπάνα http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Κ κ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

λ ύκος λ εμόνι λ άχανο λ ύπη λ ουλούδι λ ιοντάρι http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Λ λ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

μ ήλο μ άτι μ έλισσα μ αργαρίτα μ αξιλάρι μ ανιτάρι http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Μ μ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ν ησί ν ερό ν ιφάδα ν οσοκόμα ν άνος ν αύτης http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ν ν Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ξ ίφος ξ ύλα ξ ίδι ξ ινό ξ ύστρα ξ ιφίας http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ξ ξ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ο δοντόβουρτσα ο δηγός ο μπρέλα ο δοντόκρεμα ο δοντίατρος ο θόνη http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ο ο Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

π απί π εταλούδα π ιπεριά π απαγάλος π ιγκουίνος π ρόβατο http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Π π Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ρ όδι ρ απανάκι ρ ίζα ρ ομπότ ρ ακέτα ρ ινόκερος http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ρ ρ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

σ κύλος σ αύρα σ κίουρος σ αλιγκάρι σ άκος σ κηνή http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Σ σ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

τ ρένο τ ίγρης τ ούρτα τ ραπέζι τ υρί τ ρ έχω http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Τ τ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ύ ψος υ πηρέτης υ περωκεάνειο ύ φασμα ύ πνος υ δραυλικός http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Υ υ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

φ άκελος φ άλαινα φ ίδι φ ράουλα φ ακός φ εγγάρι http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Φ φ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

χ ελιδόνι χ άρτης χ ελώνα χ αρταετός χ αρά χ άρακας http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Χ χ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ψ άρι ψ ωνίζω ψ ύλλος ψ ωμί ψ ιχαλίζει ψ υγείο http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ψ ψ Αλφάβητο

Παρουσίαση του PowerPoint:

ώ μος ω κεανός ω δική ω ραία ώ ρα Ω κεανία http://blogs.sch.gr/ataxiablog/ Ω ω Αλφάβητο

authorStream Live Help