Fotomix na zamyšlení (Tony & Steve)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Tony & Steve

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

P HOTOMIX FOR YOUR THOUGHTS Is there anything more beautiful than to cherish simple natural scenery and prominent images? Here are a collection of mixed pictures to brighten anyone’s spirit. We strongly believe that despite our fast paced world with all it’s modern gadgets and lifestyles, unless one truly appreciate the environment, the simplicities and beauty of nature and have that care for the real needy ones - only then can we say that “WE ARE TRULY HUMAN”. Following are pictures with thoughts for your pondering mind. Enjoy viewing this slideshow and have a nice day. Compiled by two free thinking humans with love for humanity. Tony Chacko and Steve Rumpler

Slide2:

FOTOMIX PRO ZAMYŠLENÍ Je něco krásnějšího než obdivovat jednoduché přírodní scenérie a vynikající obrazy? Tady máte směs různých obrázků, které rozjasní každou duši. Pevně věříme, že navzdory našemu rychle se rozvíjejícímu světu se všemi jeho moderními vynálezy a životním stylem, pokud člověk skutečně oceňuje životní prostředí, jednoduchost a krásu přírody a stará se o ty skutečně potřebné - teprve pak můžeme říci, že ”JSME OPRAVDOVÍ LIDÉ”. Následují obrázky s myšlenkami na vaši hloubavou mysl. Užijte si prohlížení této prezentace a přejeme hezký den. Sestaveno dvěma lidmi svobodného myšlení s láskou k lidství. Tony Chacko a Steve Rumpler

Slide3:

The doctor of the future will give no medicine, but will interest her or his patients in the care of the human frame, in a proper diet, and in the cause and prevention of disease . - Thomas Alva Edison

Slide4:

Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy. - Thomas Alva Edison

Slide5:

Demonstrator Iesha Evans is detained by law enforcement as she protests the shooting death of Alton Sterling near the headquarters of the Baton Rouge Police Department in L A . USA.

Slide6:

Zdravotní sestra Leshia Evans byla zatčena poté, co se postavila do cesty kordonu těžkooděnců během demonstrace po smrti Altona Sterlinga v Baton Rouge. (USA)

Slide7:

PURPOSE OF LIFE The TWO most IMPORTANT DAYS in your LIFE ARE the day you are BORN… and the DAY you FIND out WHY. Death is certain. Life is uncertain. Be AWARE. Be good. Be Kind Hearted. Be Grateful. Be Compassionate. Be Loving. Be Gentle. Be Helpful. Be Humble. Be Wise ~ Live your life as if you were to die to tomorrow. And to all doubters of a Creator and God - I believe in God not because of my parents or the church but because I have experienced His goodness and mercy myself.

Slide8:

SMYSL ŽIVOTA Dva nejdůležitější dny vašeho života jsou den, kdy jste se narodili … a den, kdy přijdete na to, proč. Smrt je jistá, život je nejistý. Buďte si toho vědomi. Buďte dobří, buďte laskaví. Buďte soucitní. Buďte laskaví. Buďte vlídní. Buďte užiteční. Buďte pokorní. Buďte moudří ~ Žijte svůj život, jako byste měli zítra zemřít. A pro všechny pochybovače Stvořitele a Boha - věřím v Boha ne kvůli svým rodičům nebo církvi, ale proto, že jsem sám zažil Jeho dobrotu a milosrdenství.

Slide9:

"Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done something wonderful, that's what matters to me." Steve Jobs

Slide10:

"Nemám zájem být nejbohatším člověkem na hřbitově… Chci v noci usínat s tím, že jsem udělal něco báječného… Na tom mi záleží.." Steve Jobs

Slide12:

The Amazon Rainforest (Amazonia or Amazon Jungle), is the world’s greatest natural resources and covers most of the Amazon Basin of South America. Because its vegetation continuously recycles carbon dioxide into oxygen, it has been described as the “Lungs of our Planet“. About 20% of earth’s oxygen is produced by the Amazon rainforest. Yet there is no consensus by nations of the world to limit deforestation in a planned manner with the result that there is reduced green vegetation and more world pollution.

Slide13:

Amazonský deštný prales (Amazonie nebo Amazonská džungle) je největší přírodní zdroj na světě a pokrývá většinu Amazonské pánve v Jižní Americe. Protože jeho vegetace nepřetržitě recykluje oxid uhličitý na kyslík, byl popsán jako „Plíce naší planety“. Asi 20% zemského kyslíku je produkováno amazonským deštným pralesem. Národy světa však zatím nedospěly ke shodě omezit jeho odlesňování, což má za následek snížení zelené vegetace a větší znečištění světa.

Slide14:

Manipulators can lie, cheat, treat you badly, make use of you and somehow manage to make it all seem like it is your fault. These envious hypocrites are mostly relatives, and it would be best to avoid their relationship even if you loose any assets - as you gain in having peace of mind and other life attainments.

Slide15:

Manipulátoři mohou lhát, podvádět, jednat s vámi špatně, využít vás, a může se jim podařit, aby všechno vypadalo, jako by to byla vaše chyba. Pokud jsou tito závistiví pokrytci vaši příbuzní, bylo by nejlepší se jim vyhnout, i když přijdete o majetek - dosáhnete tím, že budete mít klid a jiné životní zkušenosti.

Slide16:

GOD doesn't expect us to solve all the world's problems. He expects us not to create them.

Slide17:

Bůh od nás neočekává, že vyřešíme všechny světové problémy. Očekává, že je nebudeme vytvářet.

Slide18:

“The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.” - Elisabeth Kübler -Ross

Slide19:

“Nejkrásnější lidé, jež známe, jsou ti, kteří se museli prodírat, kteří znají porážku, utrpení, ztrátu a kteří nalezli cestu ven z hlubin. Tito lidé mají v sobě vděčnost, citlivost a porozumění životu, které je naplňuje soucitem, jemností a hlubokým laskavým zájmem. Krásní lidé se nepřihodí jen tak.” - Elisabeth Kübler - Rossová

Slide20:

In general our world today has professions that destroy and control the people of nations. They are :- 1. Politicians - Who make laws that suit their needs and stifle citizens from amenities and freedom. 2.Bureaucrats - Who implement laws and makes money on the sly from citizens, thereby sharing it with politicians. 3.Godmen - Who aspire for maximum followers and with these followers threaten Government and citizens to obey their diktats. Yet we vote them to power and enable Godmen and Bureaucrats to flourish by giving contributions for destroying the ethos of humanity. (- critical thoughts of Tony Chacko)

Slide21:

Povšechně vzato má náš svět dnes profese, které ničí a ovládají lidi všech národů. Jsou to: - 1. Politici - vytvářejí zákony, které vyhovují jejich potřebám a potlačují výhody a svobody občanů. 2. Byrokraté - provádějí zákony a pod pokličkou vydělávají peníze na občanech, spolupodílí se na tom s politiky 3. Godmani (Samozvaní duchovní vůdcové) - usilují o maximum následovníků a s nimi ohrožují vládu a občany, nutí je řídit se jejich příkazy. Přesto je volíme k moci a umožňujeme vůdcům a byrokratům vzkvétat tím, že přispíváme k ničení étosu lidstva. (- kritické myšlenky Tonyho Chacka )

Slide22:

“I envy animals for two things – their ignorance of evil to come, and their ignorance of what is said about them .” - Voltaire

Slide23:

“Dvě věci závidím zvířatům - nevědí o ničem špatném, co jim hrozí, a nevědí o tom, co se o nich mluví.” - Voltaire

Slide24:

There is sufficiency in this world for man’s need, but not for man’s greed.

Slide25:

“ Máme dostatek všeho, aby se pokryly potřeby všech lidí, ale ne na to, aby se nasytila chamtivost všech lidí .“ - Matka Tereza

Slide26:

“God will never adjust His agenda to fit ours. He will not speed up His pace to catch up with ours; we need to slow our pace in order to recover our walk with Him. God will not scream and shout over the noisy clamor; He expects us to seek quietness, where His still small voice can be heard again.” - Charles R. Swindoll

Slide27:

“Bůh nikdy nepřizpůsobí svůj program tak, aby vyhovoval našemu. Nebude zrychlovat své tempo, aby dohonil naše; musíme zpomalit, abychom srovnali svůj krok s Ním. Bůh nebude ječet a křičet přes velký rámus; Očekává, že budeme hledat klid, kde jeho tichý hlas znovu uslyšíme.” - Charles R. Swindoll

Slide28:

Prayers, dreams and seeds are similar in nature. They all have nothing within but they have the potential of creating everything.

Slide29:

Modlitby, sny a semena jsou svou povahou podobné. Všechny uvnitř nemají nic, ale skýtají možnost vytvořit vše.

Slide30:

To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment.

Slide31:

Nejlepším osvěžením je sednout si za pěkného dne do stínu a dívat se do zeleně.

Slide32:

WORLD VISION The only answer to the world’s problem of wars, poverty, communal hatred, repressive governments, religious fanaticism, epidemics, environmental pollution and natural calamities like earthquakes, drought, floods, tsunami-hurricanes and famine lie in the creation of a STRONG WORLD GOVERNMENT of ethically service oriented people with the vision and will to render worldwide economic, technological and medical development, to ensure that every human being is given basic education, to harness maximum land area for agricultural development such that there is enough food for every world citizen, to retain sufficient forest cover and environmental protection, to distribute resources worldwide, to establish ethical business practices, to decisively restrain radically destructive people ensuring that law and order prevails, and to teach mankind of truly harmonious co-existence so that there is freedom of speech, freedom of cultural and religious practices, equal opportunity for every world citizen and value for human life. Many cults and religions teach that salvation is only for their believers thereby invoking fear on people of other religious faiths in their states for fear of conversion. Due to poverty and illiteracy, martyrdom vide suicide attacks and ambushing innocent citizens in the names of religions are encouraged by these ethnic leaders. This is wrong and all world citizens must oppose such persons and groups. Any territorial or wealth dispute must be resolved on the basis of discussions with the will to resolve issues than standing by unreasonable patriotic or religious adamancies. Governments in the form of monarchy, dictatorship, communism, socialism, and democracy are not able to bring peace and order to this world. These ‘isms’ and ‘theocracies’ must be abolished with space only for proven ethical humble people to lead nations. Yes, the answer for these problems is for national leaders to set aside egos, elect a world government, and agree to abide by the rules set by such a body as federated states. This world government must have men and women who will stand for the right even though the heavens may fall and will have the following ideals in carrying out their duties. ---->>

Slide33:

SVĚTOVÁ VIZE Jediná odpověď na světový problém válek, chudoby, primitivní zášti, represivních vlád, náboženského fanatismu, epidemií, znečištění životního prostředí a přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, sucho, povodně, cunami, hurikány a hladomor, spočívá ve vytvoření SILNÉ SVĚTOVÉ VLÁDY eticky orientované na lidi s vizí a vůlí zajistit celosvětový ekonomický, technologický a lékařský rozvoj, zajistit, aby každé lidské bytosti dostalo základní vzdělání, využít maximální plochu půdy pro zemědělský rozvoj tak, aby pro každého občana světa bylo dost jídla, udržovat dostatek lesnatého porostu a ochranu životního prostředí, distribuovat zdroje po celém světě, zavádět etické obchodní praktiky, rozhodně omezovat radikální ničitele, zajistit převahu práva a pořádku a učit lidstvo o skutečně harmonickému soužití, aby existovala svoboda projevu, svoboda kulturních a náboženských praktik, rovné příležitosti pro všechny občany světa a hodnota lidského života. Mnoho sekt a náboženství učí, že spasení je možné jen pro jejich věřící, a tím vyvolávají strach u lidí jiných náboženských vyznání, že budou nuceni konvertovat. Kvůli chudobě a negramotnosti tito vůdci povzbuzují sebevražedné útoky a přepadávání nevinných občanů ve jménu náboženství. To je špatně a všichni občané světa musí čelit těmto osobám a skupinám. Jakýkoli teritoriální nebo majetkový spor musí být vyřešen na základě diskusí s vůlí k vyřešení problémů, než na základě nepřiměřených vlasteneckých nebo náboženských nesnází. Vlády ve formě monarchie, diktatury, komunismu, socialismu a demokracie nejsou schopny vnést do tohoto světa mír a pořádek. Tyto „ismy“ a „teokracie“ musí být odstraněny, aby mohli vést národy morální pokorní lidé. Ano, odpovědí na tyto problémy je, aby národní vůdci odložili ega, zvolili světovou vládu a souhlasili s tím, že budou dodržovat pravidla stanovená takovým orgánem jako federální státy. Tato světová vláda musí mít muže a ženy, kteří budou zastupovat právo, i kdyby nebesa padaly, a budou dodržovat při plnění svých povinností následující ideály. ---->>

Slide34:

WORLD VISION We shall be fair in our dealings to all concerned. We shall convince people of the need for a common code of world ethics considering the cultural and religious values of all people. We shall always aspire to attain the goodwill and trust of all people. We shall constantly strive for the equilateral development of the world. None of these leaders must have excessive possessions - they would have one home per person and children who are living under their support. The immediate need is that weapons and military arms of all nations must be given to the care of the world government with a global law that no human being has the right to possess any weapon. The only organization to carry weapons is the police force of the world government to implement law and order guided by a global judiciary system to impart justice to all. " ONLY THEN CAN WE FEEL AND HEAR GOD TELL US WELL DONE MY CHILDREN.“ - thoughts by Tony Chacko

Slide35:

SVĚTOVÁ VIZE Budeme spravedliví ve všech našich vzájemných obchodech. Budeme přesvědčovat lidi o potřebě společného kodexu světové etiky s ohledem na kulturní a náboženské hodnoty všech lidí. Budeme se vždy snažit dosáhnout dobré vůle a důvěry všech lidí. Budeme se neustále snažit o rovnoměrný rozvoj světa. Žádný z těchto vůdců nesmí mít enormní majetek - měli by jeden dům na osobu a pro vyživované děti. Je nutné okamžitě zbraně a vojenskou výstroj všech národů svěřit do péče světové vlády a přijmout globální zákon, že žádný člověk nemá právo vlastnit jakoukoli zbraň. Jedinou organizací, která nosí zbraně, jsou policejní síly světové vlády implementovat zákon a pořádek vedený globálním soudním systémem, aby všem poskytoval spravedlnost.. "POUZE PAK MŮŽEME CÍTIT A SLYŠET BOHA, JAK NÁM ŘÍKÁ: VÝBORNĚ! MÉ DĚTI.“ - myšlenky Tonyho Chacka

Slide36:

Live intensely, live totally here and now . Paradise is not some place somewhere. It is home sweet home where you can live and sleep peacefully. - Tony Chacko

Slide37:

Žijte intenzivně, žijte úplně tady a teď. Ráj nikde není. Ráj je váš sladký domov, kde můžete klidně žít a spát. - Tony Chacko

Slide38:

Wars will never end until the “My religion is better than your religion” insanity stops.

Slide39:

Války nikdy neskončí, dokud se nezastaví šílenství „Moje náboženství je lepší než vaše náboženství“.

Slide40:

PRAYER : Prayer is the best communication process one has with God in solving everyone’s personal problems. There is only one living God and He expects us to remember Him everyday. Daily prayer enables one to have a personal understanding of God (the Creator, Provider and Guide). To ensure something worthwhile happening, first pray about it and put it in into God’s Hands. Then visualize a picture of the expected resolution as happening, holding this picture firmly in your consciousness. Your desires in life should be genuinely good, which does not prejudice any other person/ people as God will not acknowledge any harmful wishes. Surrender this picture of your need into God’s Hands. Practice believing and continue to hold the vision of your expected desires firmly in your thoughts. You will be surprised that this picture of your aspiration will actualize in your life (at a later time). - Tony’s perception of prayer

Slide41:

MODLITBA: Modlitba je nejlepší komunikační proces, jaký má člověk s Bohem při řešení osobních problémů. Existuje jen jeden žijící Bůh a očekává, že si ho budeme připomínat každý den. Denní modlitba umožňuje člověku mít skutečný vztah s Bohem (Stvořitelem, Dárcem a Průvodcem). Abyste se postarali o něco, co stojí za námahu, nejdříve se za to modlete a vložte je do Božích rukou. Poté si představte obraz očekávaného odhodlání, jak se to děje, a držte jej pevně ve svém vědomí. Vaše životní touhy by měly být skutečně dobré, jimiž neuškodíte žádné jiné osobě / lidem, protože Bůh neuznává žádná škodlivá přání. Odevzdejte tento obrázek svého požadavku do Božích rukou. Procvičujte si víru a ve svých myšlenkách pevně držte vizi svých očekávaných tužeb. Budete překvapeni, že tento obrázek vaší touhy se uskuteční ve vašem životě (později). - Tonyho vnímání modlitby

Slide42:

The more chances you give someone, the less respect they'll start to have for you. They'll begin to ignore the standards that you've set because they'll know another chance will be given. They're not afraid to lose you because they know you won't walk away. They get comfortable depending on your forgiveness. Never let a person get comfortable in disrespecting you.

Slide43:

Čím více šancí někomu dáte, tím menší respekt u nich budete mít. Přestanou si všímat norem, které jste nastavili, protože vědí, že dostanou další šanci. Nebojí se vás ztratit, protože vědí, že neodejdete. Dostanou se v závislosti na vašem odpuštění. Nikdy nedovolte jedinci, aby se cítil spokojeně, když vás nerespektuje.

Slide44:

We may have different countries, religions, cultures, beliefs and of late hateful religious ideologue groups. But we all belong to one Human Race with the same blood and human perceptions. OH FOR A BORDERLESS WORLD WITH FREEDOM AND EQUALITY FOR EVERY HUMAN OF THIS WORLD !!!

Slide45:

Můžeme mít různé země, náboženství, kultury, víry a nenávistné náboženské ideologické skupiny. Všichni však patříme do jedné lidské rasy se stejnou krví a lidskými smysly. PRO SVĚT BEZ HRANIC, SVOBODU A ROVNOST PRO KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA TOMTO SVĚTĚ!!!

Slide46:

"A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for progress, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives. If the universities discharge their duty adequately, then' it is well with the nation and the people .” - Jawaharlal Nehru

Slide47:

"Univerzita je místem humanismu, tolerance, rozumu, pokroku, dobrodružství myšlenek a hledání pravdy. Znamená to další pochod lidské rasy směrem k ještě vyšším cílům. Pokud univerzity plní své povinnosti přiměřeně, pak je to v pořádku s národem i lidmi.” - Džaváharlál Néhrú

Slide48:

There is nothing on this earth more to be prized than True Friendship

Slide49:

„Na této zemi není nic cennějšího, než skutečné přátelství.“ - Tomáš Akvinský

Slide50:

“The beauty of life is, while we cannot undo what is done, we can see it, understand it, learn from it and change so that every new moment is spent not in regret, guilt, fear or anger but in wisdom, understanding and love .” - Jennifer Edwards

Slide51:

“Krása života spočívá v tom, že zatímco nemůžeme vrátit to, co se stalo, můžeme to vidět, poučit se z toho a začít věci měnit. Takže každý další okamžik neprožíváme v lítosti, vině, strachu nebo zlobě, ale s moudrostí, porozuměním a láskou.” - Jennifer Edwardsová

Slide52:

Hope you have enjoyed this slideshow with some thoughts of concern for all humans. Do let us know of your viewpoints and suggestions which are most welcome. With the best regards TONY CHACKO and STEVE RUMPLER (tonychacko2000@gmail.com / pista2011 @gmail.com) 2017 Music : ‘Wonderful Tonight’ by Guitar Sensation

Slide53:

Doufám, že se vám líbila tato prezentace s myšlenkami znepokojených lidí. Sdělte nám vaše názory a návrhy, které jsou velmi vítány. S pozdravem TONY CHACKO and STEVE RUMPLER (tonychacko2000@ gmail.com / pista2011@ gmail.com ) 2017 Hudba: Corben Cassavette — Wonderful Tonight (Guitar Sensation) music: Corben Cassavette — Wonderful Tonight

authorStream Live Help