ހުރުން+++

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Dhivehi language

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

އޮތުން އިނުން ހުރުން މަރުހަބާ

PowerPoint Presentation:

ހުރުން ބޭނުން ކުރެވެނީ ހުރުން 1- ފިރިހެނުންނަށް 2 - އެއެއްޗެއްގެ އަމިއްލަ ބާރުގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުންނަ އެއްޗިއްސަށް 3- އިންސާނާގެ ކިބައިގައިވާ މައުނަވީ ސިފަތަކަށް 4- ގަސްގަހުގައި އަޅާ ތަކެތިގެ ތެރެއިން އެކަތި ގަހުން ވަކިނުވެ އިންނައިރު

PowerPoint Presentation:

މިސާލު: 1- ބައްޕަ ހުންނަނީ މާލޭގައެވެ. 2- ފޮށި ހުރީ ގޮނޑި މަތީގައެވެ. 3- ޝާންއަކީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ، ހީވާގިކަން ހުރި މީހެކެވެ. 4- އެފިހާރައިގައި ހުރި ފޮތިތައް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. 5- އިއްޔެގެ މައުރަޒުގައި ހުރި ތަކެތި ވަރަށް އަގު ހެވެ.

PowerPoint Presentation:

އިނުން އިނުން ބޭނުންކުރެވެނީ 1- އަންހެނުންނަށް 2- ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން އިންސާނަނޫން، ދެފައިހުންނަ ދިރޭތަކެއްޗަށް 3- ހަތަރުފަޔަށްވުރެ ގިނަފައި ހުންނަ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް 4- ކައިވެނި ކުރުމަށްވެސް މިބަސްބޭނުން ކުރެވޭ

PowerPoint Presentation:

މިސާލު: 1- ފަރ ީލާ މިހާރު އިންނަނީ މިރަށަކުނޫނެވެ. 2- އަނބުގަހުގައި ގުރައެއް އެބަ އިނެވ ެ. 3- ފާރުގައި އެ އިނީ ފައިދިގު މަކުނެކެވެ. 4- ގަހުގައި އެ އިނީ ރަތްފިނިފެންމަލެކެވެ. 5- އޭނާއަނެއްކާވެސް މީހަކާ އިނީ ތަ؟

PowerPoint Presentation:

އޮތުން 1- އަނެކައްޗެއްގެ ބާރުގައި އޮވެވޭ އެންމެ އެއްޗަކަށް އޮތުން ބޭނުން ކުރެވެނީ 2- ހަތަރެސްފައި ޖަހައިގެން އުޅޭ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް 3- ގަހުން ވަކިކުރެވިފައިވާ އެކައްޗަށް 4- ފައިނުހުންނަ ތަކެއްޗަށް 5- އަނެކައްޗެއްގެ ބާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބަންޑުން ނަމަ

PowerPoint Presentation:

މިސާލު 1- މިތާ އަހަރެން ބާއްވާފައި އޮތ ް ފޮތް ދުށިންތަ؟ 2- އެކާރު ބާއްވާފަ އޮތީ މަގުކައިރީގައެވެ. 3- ބުޅާ އޮތ ީ ފާރުމަތިގައެވެ. 4- ބޯޅަ އޮތީ ގޮނޑި މަތީގައެވެ. 5- އ ެއޮތީ ޢަލީ ބާނާފައިވާ ރަތްމަހެކެވެ. 6- އެތަށި އޮތީ މޭޒުމަތީގައި ބަންޑުން ބާއްވާފައެވެ.

PowerPoint Presentation:

ޖުމުލަތަކުގައިވާ ހުސްތަންތަން ގުޅޭބަސްލައިގެން ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. 1- މޭޒުވަތްގަނޑުގައި ގަލަމެއް ނެގިން ހެއްޔެވެ؟ 2- މަންމަ އަތުގައި ރަންކެވެލި ކޮޅެކެވެ. 3- ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައި ފަހިފުހި ވަރަށް ހަޑިއެވެ. 4- ސިންދުރެއްލާ ގޭގައި ގުރައެއް އެބަ 5- އެފިހާރައިގައި ފައިވާނާއި ފޮތި އެބަ . 6- ދޯނި އެހެލާފައި އެ އަތިރިމަތީގައެވެ. 7- ހަނާމެންގެ ގެ ބޮޑުމަގުގެ އެއްފަރާތުގައެވެ. 8- ބަދުރު ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. އޮތް އެއޮތ ީ އޮތް އިނެވެ. ހުއްޓެވެ ހުރީ ހުންނަނީ ހުންނަނީ

PowerPoint Presentation:

ނިމުނީ

authorStream Live Help