συμπεριφορισμός τελικό

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Κριτική και δημιουργική σκέψη Βόντσα Βασιλική Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/μιας Εκπαίδευσης

Slide 2: 

Τέσσερις θεωρίες μάθησης Συμπεριφορισμός (διαφορετική αντίληψη της φύσης του ατόμου) Γνωστικισμός ( διαφορετική ερμηνεία της μάθησης) Κοινωνιογνωστικισμός (διαφορετικές αρχές οργάνωσης και μεθόδευσης της διδασκαλίας) Ανθρωπισμός

Slide 3: 

Ποιος ο λόγος της ενασχόλησής μας μ’ αυτές ? Γνώση των επιστημονικών αντιπαραθέσεων στο χώρο της παιδαγωγικής Πρακτική εφαρμογή αρχών, αξιών, προτάσεων αναλόγως των καθημερινών μας αναγκών. Κριτική κατανόηση της πολύπλοκης διδακτικής πραγματικότητας Λήψη κρίσιμων αποφάσεων για οργανωτικοδιδακτικά ζητήματα Αιτιολόγηση, τεκμηρίωση και υπεράσπιση των επιλογών μας (ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού)

Slide 4: 

Συμπεριφορισμός - Μπιχεβιορισμός Η μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον Περιορίζεται σε μετρήσιμα, ορατά φαινόμενα Ερευνά με επιστημονική αυστηρότητα Η φύση του παιδιού είναι tabula rasa και το περιεχόμενο και ο ρυθμός μάθησης καθορίζονται από τις εξωτερικές συνθήκες (θεωρία ελλειμματικότητας, μαθητής – απλός δέκτης, αγωγή – προγραμματισμένη παρέμβαση που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες του ανθρώπου).

Slide 5: 

Μάθηση ΑΟΡΑΤΟ ΣΤΑΣΗ Το παγόβουνο της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ και της ΣΤΑΣΗΣ. (αγνόηση παραγόντων που διαμεσολαβούν αλλά δεν είναι ορατοί) Ε (ερέθισμα) Α (αντίδραση) ΟΡΑΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Φυσικά χαρακτηριστικά

Slide 6: 

Συμπεριφοριστές Pavlov: εξαρτημένη μάθηση (ανάγκη, υποκατάστατο ερέθισμα, αντανακλαστική αντίδραση) Skinner: συνειρμική –συντελεστική μάθηση (συμπεριφορά= αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα) ( θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές)

Slide 7: 

Συμπεριφοριστές (συνέχεια) Thorndike: δοκιμή και πλάνη (άμεση σύνδεση Ε και Α χωρίς διαμεσολάβηση του νου) (Νόμοι: Αποτελέσματος, Ετοιμότητας, Άσκησης, Διάθεσης, Αναλογίας) Watson: ψυχολογία συμπεριφοράς (αρχές μάθησης: συχνότητα, πρόσφατου)

Slide 8: 

Νεοσυμπεριφοριστές Εστιάζουν στην «αόρατη συμπεριφορά» του ατόμου που καθορίζει τη μετατροπή του ερεθίσματος σε αντίδραση («οργανισμός») Ε(ερέθισμα) Α (αντίδραση) Ο (οργανισμός)

Slide 9: 

Γενικές Παραδοχές Συμπεριφορισμού Έμφαση στη δηλωτική γνώση Μάθηση επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα Μη διδακτική αξιοποίηση του λάθους Μη ενεργός εμπλοκή του μαθητή, απλή εκτέλεση. Κατακερματισμός της διδακτέας ύλης σε κεφάλαια Γραμμική ή διάταξη ενοτήτων. Η αξιολόγηση εστιάζει μόνο στο αποτέλεσμα.

Slide 10: 

Εφαρμογές της μπιχεβιοριστικής αγωγής (καθοδήγηση/ ανατροφοδότηση) Άμεση διδασκαλία ( δασκαλοκεντρισμός, βήμα βήμα, εξάσκηση) Πειθαρχία: «μορφοποίηση συμπεριφοράς» (ενίσχυση, αγνόηση, ποινή) Προγραμματισμένη Διδασκαλία (νεομπιχεβιορισμός) Μοντέλα εμπεδωτικής διδασκαλίας (μοντελοποίηση, προτυποποίηση, έκφωνη σκέψη)

Slide 11: 

Βασικές έννοιες μάθησης για συμπεριφοριστές Ενίσχυση ενδυνάμωση συμπεριφοράς (έπαινος, δώρα, υψηλή βαθμολογία…) Τιμωρία αποδυνάμωση, καταστολή συμπεριφοράς (αφαίρεση προνομίων, επίπληξη…) Απόσβεση αποθάρρυνση συμπεριφοράς (αδιαφορία)

Slide 12: 

Παράδειγμα 1 (συμπεριφοριστικό μοντέλο) Άσκηση για μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (ΟΕΔΒ:1996). Εκφώνηση: «Συμπληρώνω τις προτάσεις με ό,τι ταιριάζει όπως το παράδειγμα: (καταχείμωνο, κατάμουτρα, κατάματα, κατάκαρδα, κατακόκκινος, καταγής, κατακίτρινος) Π.χ.: Του τα είπα κατάμουτρα Τον κοίταζα ……………………. Οι χειμερινοί κολυμβητές κάνουν μπάνιο το ……………………………… Απ’ τον φόβο του έγινε…………………………….. Έγινε …………………………. απ’ τη ντροπή του Όταν το άκουσε, το πήρε …………………………………… Καθίσαμε …………………. κάτω απ’ το δέντρο».

Σχόλια : 

Σχόλια 1.Ο μαθητής δεν έχει περιθώρια κριτικών επιλογών, αφού δίνονται επτά λέξεις για επτά κενά στις προτάσεις. 2. Η μάθηση είναι προσανατολισμένη σε μία τυπολογία άσκησης: «συμπληρώνω όπως το παράδειγμα» και ο μαθητής καλείται να κάνει ότι του υπαγορεύει το παράδειγμα. 3. Η γλώσσα διδάσκεται αποπλαισιωμένα και δεν συνδέεται με την περίσταση επικοινωνίας και τις κοινωνικοπολιτισμικές πρακτικές. Δηλαδή, σημασιοδοτείται ως ουδέτερη τεχνολογία. 4. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από το προτεινόμενο λεξιλόγιο. 5. Ο μαθητής δεν έχει περιθώρια επιλογών μέσω των οποίων θα αναδείκνυε την κριτική και δημιουργική του ικανότητα, όπως και καμία δυνατότητα να επεκτείνει και να μετασχηματίσει την εργασία του .

Slide 14: 

Παράδειγμα 2 Ο Γιάννης Χ, μαθητής της Β΄ Λυκείου στο Νομό Αττικής καθυστερεί συστηματικά την προσέλευσή του στο μάθημα την 1η ώρα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη . Ο εκπαιδευτικός του κάνει κάθε φορά συστάσεις για την καθυστέρηση, εν είδει κηρύγματος, και δεν ενδιαφέρεται να μάθει τους λόγους για τους οποίους ο Γιάννης καθυστερεί συστηματικά. Ο Γιάννης παρά τα δεικτικά σχόλια του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να καθυστερεί. Ωστόσο, όταν ο Γιάννης έρχεται μια Δευτέρα έγκαιρα την πρώτη ώρα στο μάθημα, δεν εισπράττει κανένα σχόλιο που να ενισχύει την αποδεκτή συμπεριφορά του.

Σχόλια : 

Σχόλια Επίπληξη, τιμωρία Απόσβεση Αιτιολόγηση συμπεριφοράς Αναστοχασμός ( μαθητής ως δρων υποκείμενο)

Slide 16: 

Ω Σε μια τάξη Α΄ Γυμνασίου, οι μαθητές κατέγραψαν και ανάρτησαν σε πίνακα «κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη». Ενδεικτικά αναφέρονται : Δεν κάνουμε φασαρία όταν μπαίνουμε στην τάξη. Δεν παίρνουμε το λόγο χωρίς να τον ζητήσουμε. Δεν διακόπτουμε το συμμαθητή μας όταν μιλάει. Δεν πετάμε σκουπίδια στην τάξη Δεν χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα στην τάξη Δεν τρώμε στη διάρκεια του μαθήματος. Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες τιμωρείται. Οι κανόνες αυτοί συνεχώς παραβιάζονται από τους μαθητές. Παρατηρήστε τους και εντοπίστε, με βάσει τη θεωρία του συμπεριφορισμού, τι μπορεί να είναι αυτό που δεν κινητοποιεί τους μαθητές στην τήρηση τους;

Δραστηριότητα 3 : 

Δραστηριότητα 3 «Μια μαθήτρια μιλά ή γελά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των άλλων». Να επισημάνετε, σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική θεωρία, ποιες από τις παρακάτω στάσεις του εκπαιδευτικού συμβάλλουν στην «απόσβεση» της μη αποδεκτής συμπεριφοράς: Ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι η συμπεριφορά της μαθήτριας δεν είναι αποδεκτή και προτείνει εναλλακτικά άλλες συμπεριφορές αποδεκτές για την τάξη. Επιπλήττει τη μαθήτρια, ενώ συγχρόνως κάνει κήρυγμα και απειλεί, ότι θα την στείλει στο Γυμνασιάρχη Στρέφεται προς τη μαθήτρια λέγοντας : « ο κανόνας είναι …..» Αναθέτει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στη μαθήτρια έτσι, ώστε, να την ενεργοποιήσει μ’ ένα δημιουργικό ρόλο. Να καταγράψετε ατομικά με λέξεις-κλειδιά τρόπους διαχείρισης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς .

Slide 18: 

Δραστηριότητα 3 «Μια μαθήτρια μιλά ή γελά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των άλλων». Να ιεπισημάνετε, σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική θεωρία, ποιες από τις παρακάτω στάσεις του εκπαιδευτικού συμβάλλουν στην «απόσβεση» της μη αποδεκτής συμπεριφοράς: Ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι η συμπεριφορά της μαθήτριας δεν είναι αποδεκτή και προτείνει εναλλακτικά άλλες συμπεριφορές αποδεκτές για την τάξη. Επιπλήττει τη μαθήτρια, ενώ συγχρόνως κάνει κήρυγμα και απειλεί, ότι θα την στείλει στο Γυμνασιάρχη Στρέφεται προς τη μαθήτρια λέγοντας : « ο κανόνας είναι …..» Αναθέτει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στη μαθήτρια έτσι, ώστε, να την ενεργοποιήσει μ’ ένα δημιουργικό ρόλο. Να καταγράψετε ατομικά με λέξεις-κλειδιά τρόπους διαχείρισης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς .

Slide 19: 

Δραστηριότητα Ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στο μάθημα σας με αποτέλεσμα να αντιπαθεί και το μάθημα και εσάς. Να ιεραρχήσετε τους τρόπους που προτείνονται από τη συμπεριφοριστική θεωρία για τη διόρθωση της συγκεκριμένης κατάστασης. Τον τιμωρείτε , όταν διαπιστώνετε ότι δεν προσπαθεί να ξεπεράσει την άρνησή του για το μάθημα. Χρησιμοποιείτε τη βαθμολογία για να τον αναγκάσετε να ξεπεράσει την άρνηση του για το μάθημα. Αποφεύγετε να τον εξετάσετε σ’ αυτό το μάθημα. Επιβραβεύετε κάθε επιτυχημένη του προσπάθεια

Slide 20: 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Προσωποκεντρικές, Ελεύθερες, Ανοικτές Carl Rogers (1902-1987). Έμφαση στα αισθήματα και ενδιαφέροντα του παιδιού Η μάθηση είναι αποτέλεσμα χρήσης των εσωτερικών δυνατοτήτων του ατόμου: «αυτορύθμιση». Στόχος το αυτοσυναίσθημα και οι διαπροσωπικές σχέσεις

Slide 21: 

Αρχές της ανθρωπιστικής θεωρίας Έμφυτη η ικανότητα μάθησης Σημαντικά τα προσωπικά σχέδια του μαθητή. Η ενεργός και υπεύθυνη εμπλοκή του μαθητή οδηγεί στη μάθηση. Επιστράτευση του «προσώπου» συνολικά (συναισθήματα + νόηση) για τη μάθηση. Έμφαση στην αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση, όχι στην ετεροαξιολόγηση. Μάθηση που ενέχει αλλαγή στην οργάνωση του εγώ βιώνεται ως απειλή και προκαλεί αντίδραση

Slide 22: 

Ανοιχτό σχολείο Ανοιχτές εκπαιδευτικές διαδικασίες Συμμετέχει στο σχεδιασμό της διδασκαλίας Επιλέγει τη διδακτέα ύλη Επικοινωνεί και διαδρά ισότιμα Ο μαθητής Αντιαυταρχικό σχολείο

Slide 23: 

Δραστηριότητα Δύο αλλοδαποί μαθητές συνηθίζουν να σχολιάζουν στη γλώσσα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος τα κείμενα που διδάσκονται κατά την ώρα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η πρακτική αυτή αναστέλλει τη δυνατότητα ερμηνείας των κειμένων στα Ελληνικά και γι’ αυτό οι δυο μαθητές δυσκολεύονται στην εύχερη χρήση της ελληνικής και στην απρόσκοπτη συμμετοχή στο μάθημα. Γι’ αυτό τους συμβουλεύει να συνομιλούν στα ελληνικά και να μην κάνουν χρήση της γλώσσας του οικογενειακού τους περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με βάση τις αρχές της ανθρωπιστικής θεωρίας της μάθησης σχολιάστε την πρακτική της εκπαιδευτικού

Slide 24: 

Δραστηριότητα Πώς θα οργανώσετε τη διδασκαλία μιας ενότητας αξιοποιώντας τις παρακάτω διδακτικές αρχές (εργαστείτε κατά ομάδες γνωστικού αντικειμένου) Εργασίες που έχουν νόημα για το μαθητή Διευκόλυνση στην πρόσβαση σε ποικίλες πηγές που προτείνετε Αναγνώριση της ετερότητας και της διαφοροποίησης Εμπιστοσύνη στην ομάδα Αποσαφήνιση ομαδικών και ατομικών στοιχείων στα πλαίσια μιας συλλογικής εργασίας Διευκόλυνση της ατομικής και συλλογικής έκφρασης

Slide 25: 

Ω Έ

Slide 26: 

Ω Έ

authorStream Live Help