CHUYEN DO THOI GIAN - Nguyen Nhung sang tac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chuy?n Ðò Th?i Gian Nguyên Nhung th?c hi?n

Slide 3: 

Hon b?n muoi nam tìm l?i b?n M?t th?i tu?i nh? h?c chung tru?ng Nón lá nghiêng che, tà áo tr?ng Sân tru?ng r?n rã ti?ng cu?i vang

Slide 5: 

B?n bè di?m m?t nay dã v?ng Còn ch?ng mu?i d?a s?ng tha huong Dam d?a quê nhà d?i l?n d?n G?m bu?n t?ng b?a n?m dau thuong

Slide 7: 

Xúm xít bên nhau nghe k? chuy?n Chuy?n k? sao nghe l?m do?n tru?ng Nam ngoái di m?t l?n hai duá Chán d?i tìm cách xu?ng âm vuong

Slide 9: 

M?t thu? ng?c ngà xuân ngát huong H?n mo hoa g?m tr?i trên du?ng Ðã bao nhiêu m?nh d?i tan tác Ðêm dài trang v? khóc s?u vuong

Slide 11: 

Còn dây m?y duá vui mà s?ng Nu?c  d?y thuy?n theo sóng b?p b?nh Ven b? có bi?t bao b? b?n Chuy?n dò k? xu?ng l?i ngu?i lên

Slide 13: 

Không nghe nhân th? khi ly bi?t Hay chúc nhau v? v?i c?nh Tiên Bi?t dâu cõi ?y vui nhu t?t Hon ch?n tr?n gian l?m l?y phi?n NGUYÊN NHUNG

Slide 15: 

Hon b?n muoi nam tìm l?i b?n M?t th?i tu?i nh? h?c chung tru?ng Nón lá nghiêng che, tà áo tr?ng Sân tru?ng r?n rã ti?ng cu?i vang   B?n bè di?m m?t nay dã v?ng Còn ch?ng mu?i d?a s?ng tha huong Dam d?a quê nhà d?i l?n d?n G?m bu?n t?ng b?a n?m dau thuong   Xúm xít bên nhau nghe k? chuy?n Chuy?n k? sao nghe l?m do?n tru?ng Nam ngoái di m?t l?n hai duá Chán d?i tìm cách xu?ng âm vuong M?t thu? ng?c ngà xuân ngát huong H?n mo hoa g?m tr?i trên du?ng Ðã bao nhiêu m?nh d?i tan tác Ðêm dài trang v? khóc s?u vuong   Còn dây m?y duá vui mà s?ng Nu?c  d?y thuy?n theo sóng b?p b?nh Ven b? có bi?t bao b? b?n Chuy?n dò k? xu?ng l?i ngu?i lên   Không nghe nhân th? khi ly bi?t Hay chúc nhau v? v?i c?nh Tiên Bi?t dâu cõi ?y vui nhu t?t Hon ch?n tr?n gian l?m l?y phi?n Chuy?n Ðò Th?i Gian tho Nguyên Nhung

authorStream Live Help