doi ca thien thu:tho Tran Trung Dao - Dao Thuy ngam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: vitiano (121 month(s) ago)

Hay That do , cam dong qua di

By: phandinhmy (121 month(s) ago)

very good......................................

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ð?i c? thiên thu ti?ng m? cu?i Tho :Tr?n trung Ð?o Gi?ng ngâm : Ðào Thúy

Slide 2: 

Nh ?c chi ?c phone l ên b ?ng l ?ng ng u ?i

Slide 3: 

Ti?ng ai nhu ti?ng lá thu roi

Slide 4: 

Mu?i nam m? nh? mu?i nam l?

Slide 5: 

Ch? bi?t âm th?m thuong nh? thôi

Slide 6: 

Bu?i ?y con di ch?ng h?n th?

Slide 7: 

Ng?a r?ng xua l?c d?u son khê

Slide 8: 

Mu?i nam tóc m? màu tang tr?ng

Slide 9: 

Tr?ng c? lòng con lúc nghi v?

Slide 10: 

M? v?n ng?i dan m?t n?i bu?n Bên d?i gió t?t v?i mua tuôn

Slide 11: 

Con di góp lá ngàn phuong l?i Ð?t l?a cho d?i tan khói suong

Slide 12: 

Ti?ng m? nghe nhu ti?ng ngh?n ngào Ti?ng Ngu?i hay ch? ti?ng chiêm bao

Slide 13: 

M? xa xôi quá làm sao v?i Bi?t d?n bao gi? trông th?y nhau

Slide 14: 

M? oi d?ng khóc hãy ráng ch? Ng?m ngùi con s? d?u trong tho

Slide 15: 

Ðau thuong con vi?t vào trong lá Hoi ?m con tìm trong gi?c mo

Slide 16: 

Nh?c chi?c phone lên b?ng l?ng ngu?i Gi?ng bu?n hon c? ti?ng mua roi

Slide 17: 

Ví mà tôi d?i th?i gian du?c Ð?i c? thiên thu ti?ng M? cu?i

Slide 18: 

Ví mà tôi d?i th?i gian du?c Ð?i c? thiên thu ti?ng M? cu?i

Slide 19: 

Kính dâng lên m? lòng bi?t on c?a con VU LAN 2010 Doanhdoanh

authorStream Live Help