Da Khuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

D? Khúc

Slide 2: 

Nh?c: Franz Schubert L?i Vi?t: Ph?m Duy Ti?ng hát: Thái Thanh

Slide 3: 

D? Khúc

Slide 24: 

DuyHan@rogers.com

Slide 25: 

Trang m?m nhu m?t ng?t sao lòng v?n héo hon Trang oi! Ta mu?n khóc t? d? ngu?i không còn Trang bu?n ánh vàng v?t ng?a g?y n?n chân bon Trang oi! Ta l?nh quá t? d? tình m?i mòn Trang s?u gieo t?ng gi?t n?t nh?c bu?n s?t son Trang oi! Ta nh?c nh?i t? d? mình th?m dòn Trang vàng thân m?i m?t soi n?i nh? cu?ng diên Trang oi! cao chót vót là m?i s?u muôn niên Trang bu?n ph?n bèo b?t ki?p ngu?i quá truân chuyên con chim ru?n c? hót l?i cu?i khi t?ch viên… Tho Tr?nh Tây Ninh Nguy?t Khúc

authorStream Live Help