Thinh Lang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

THINH L?NG : 

THINH L?NG

“T?t c? nh?ng gì có giá tr? trong th? gi?i d?u ch?a d?y thinh l?ng.” : 

“T?t c? nh?ng gì có giá tr? trong th? gi?i d?u ch?a d?y thinh l?ng.”

Slide 3: 

B?n có bao gi? t? h?i mình r?ng: T?i sao b?n nh?c l?i ph?i có d?u l?ng không? N?u m?t b?n nh?c không có d?u l?ng, b?n s? ch?ng bao gi? nghe du?c ti?ng v?ng c?a thanh âm, và nh?ng ngân nga c?a m?t giai di?u du duong.

Cung v?y, b?n có bao gi? d?c m?t bài van không h? có d?u ph?y? Ch?c là b?n s? d?t hoi, ho?c b?n s? ch?ng th? hi?u du?c tr?n v?n bài van ?y. : 

Cung v?y, b?n có bao gi? d?c m?t bài van không h? có d?u ph?y? Ch?c là b?n s? d?t hoi, ho?c b?n s? ch?ng th? hi?u du?c tr?n v?n bài van ?y.

Slide 5: 

Nh?ng kho?ng l?ng mang nhi?u giá tr? hon b?n tu?ng. B?n có bao gi? b? dau amidan không? N?u b?n là m?t ngu?i b? dau amidan, h?n nhiên b?n s? có ít nh?t m?t l?n trong d?i có co h?i d? dàng nh?t d? du?c thinh l?ng.

Thinh l?ng khác v?i im l?ng : 

Thinh l?ng khác v?i im l?ng

Slide 7: 

B?n có th? im l?ng b?i b?n không thèm nói. B?n có th? im l?ng vì b?n dang t?c gi?n d?n t?t d?, ho?c dau kh? d?n n?i không th? th?t nên l?i. Nhung th?c ra, ngay lúc b?n dang im l?ng dó l?i là nh?ng lúc b?n dang “nói” nhi?u nh?t. Thinh l?ng là m?t tr?ng thái hoàn toàn khác.

Thinh l?ng là khi m?t h? tâm h?n c?a b?n không h? g?n sóng. : 

Thinh l?ng là khi m?t h? tâm h?n c?a b?n không h? g?n sóng.

Thinh l?ng là khi b?n dang l?ng nghe : 

Thinh l?ng là khi b?n dang l?ng nghe

B?n thinh l?ng khi b?n d?m mình trong m?t không gian bình an, tinh t?i. : 

B?n thinh l?ng khi b?n d?m mình trong m?t không gian bình an, tinh t?i.

Thinh l?ng là m?t ngh? thu?t dòi h?i nhi?u di?u. : 

Thinh l?ng là m?t ngh? thu?t dòi h?i nhi?u di?u.

B?n ph?i dung c?m d? có th? m?m cu?i tha th? cho m?t ngu?i dã làm t?n thuong d?n b?n b?ng nh?ng hành d?ng quá dáng và nh?ng l?i nói vô liêm s?. : 

B?n ph?i dung c?m d? có th? m?m cu?i tha th? cho m?t ngu?i dã làm t?n thuong d?n b?n b?ng nh?ng hành d?ng quá dáng và nh?ng l?i nói vô liêm s?.

B?n ph?i can d?m d? không tr? dua m?t l?i nguy?n r?a, không nêu lên m?t khuy?t di?m trong m?t cu?c d?i tho?i, không dòi h?i quy?n uu tiên. : 

B?n ph?i can d?m d? không tr? dua m?t l?i nguy?n r?a, không nêu lên m?t khuy?t di?m trong m?t cu?c d?i tho?i, không dòi h?i quy?n uu tiên.

B?n ph?i kiên nh?n d? t?p cho h?n mình không b? ?nh hu?ng b?i nh?ng con sóng ? ?t c?a cu?c d?i. : 

B?n ph?i kiên nh?n d? t?p cho h?n mình không b? ?nh hu?ng b?i nh?ng con sóng ? ?t c?a cu?c d?i.

B?n ph?i thành th?t nhìn th?ng vào t?n dáy sâu c?a tâm h?n b?n, d? v?t ra kh?i dó nh?ng rong rêu c?a ích k?, c?a ghen tuong, và c? nh?ng tham sân si n?a. : 

B?n ph?i thành th?t nhìn th?ng vào t?n dáy sâu c?a tâm h?n b?n, d? v?t ra kh?i dó nh?ng rong rêu c?a ích k?, c?a ghen tuong, và c? nh?ng tham sân si n?a.

B?n ph?i bi?t tìm ki?m cho mình s? thinh l?ng gi?a cu?c d?i náo nhi?t, nhìn vào d?i mình, nhìn vào s? s?ng. : 

B?n ph?i bi?t tìm ki?m cho mình s? thinh l?ng gi?a cu?c d?i náo nhi?t, nhìn vào d?i mình, nhìn vào s? s?ng.

Cyrano de Bergerac nói r?ng: ”R?t nhi?u ngu?i an nói d? dàng ch? vì h? không im l?ng du?c”. B?n không ch? có th? im l?ng mà còn có th? thinh l?ng. R?i s? t?i gi? phút thinh l?ng c?a T? Th?n. B?n s? thinh l?ng tru?c khi gi? phút ?y d?n ch?? : 

Cyrano de Bergerac nói r?ng: ”R?t nhi?u ngu?i an nói d? dàng ch? vì h? không im l?ng du?c”. B?n không ch? có th? im l?ng mà còn có th? thinh l?ng. R?i s? t?i gi? phút thinh l?ng c?a T? Th?n. B?n s? thinh l?ng tru?c khi gi? phút ?y d?n ch??

H?t

authorStream Live Help