Quan Am

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tam Thập TamQuán Âm Thánh Tượng三十三觀音 聖像 : 

Tam Thập TamQuán Âm Thánh Tượng三十三觀音 聖像 Do Y Lâm Pháp Sư phác họa依林法師

Slide 2: 

Dương Liễu Quán Âm

Slide 3: 

Long Đầu Quán Âm

Slide 4: 

Trì Kinh Quán Âm

Slide 5: 

Viên Quang Quán Âm

Slide 6: 

Du Hý Quán Âm

Slide 7: 

Bạch Y Quán Âm

Slide 8: 

Ngọa Liên Quán Âm

Slide 9: 

Lang Kiến Quán Âm

Slide 10: 

Thí Dược Quán Âm

Slide 11: 

Ngư Lam Quán Âm

Slide 12: 

Đức Vương Quán Âm

Slide 13: 

Thủy Nguyệt Quán Âm

Slide 14: 

Nhất Diệp Quán Âm

Slide 15: 

Thanh Cảnh Quán Âm

Slide 16: 

Oai Đức Quán Âm

Slide 17: 

Diên Mệnh Quán Âm

Slide 18: 

Tụ Bảo Quán Âm

Slide 19: 

Nham Hộ Quán Âm

Slide 20: 

Năng Tĩnh Quán Âm

Slide 21: 

A Nậu Quán Âm

Slide 22: 

A Ma Đề Quán Âm

Slide 23: 

Diệp Y Quán Âm

Slide 24: 

Lưu Ly Quán Âm

Slide 25: 

Đa La Quán Âm

Slide 26: 

Cáp Lợi Quán Âm

Slide 27: 

Lục Thời Quán Âm

Slide 28: 

Phổ Bi Quán Âm

Slide 29: 

Mã Lang Quán Âm

Slide 30: 

Hợp Chưởng Quán Âm

Slide 31: 

Nhất Như Quán Âm

Slide 32: 

Bất Nhị Quán Âm

Slide 33: 

Trì Liên Quán Âm

Slide 34: 

Sái Thủy Quán Âm

Slide 35: 

Y Lâm Pháp Sư 依林法師在作精綵演講

authorStream Live Help