Bi quyet song cho nguoi cao nien:Artist - Unknown

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BÍ QUY?T S?NG cho ngu?i cao tu?i

Slide 2: 

G?i d?n ngu?i l?n tu?i : hai di?u can b?n, ba n?i dung th?c t?, b?n m?i quan tâm.

Slide 3: 

S?ng sao : khi còn tr? không h? s? khi dã già không h? ti?c Hai di?u can b?n

Slide 4: 

Hu?ng th? cu?c s?ng khi có th?. Ð?ng d? khi không th? di n?a m?i ti?c. Ð?n noi b?n mu?n, khi s?c kh?e còn cho phép.

Slide 5: 

Có co h?i hãy g?p g? b?n bè và ngu?i thân. G?p không ch? d? liên hoan mà vì bi?t không còn nhi?u th?i gian

Slide 6: 

Ti?n g?i ti?t ki?m không th?c s? là c?a b?n Hãy tiêu xài khi c?n, Vì s? có lúc b?n ph?i d? chúng cho ngu?i khác. Ba n?i dung th?c t?

Slide 7: 

Khi nào thích thì c? an, lúc còn th?y ngon.

Slide 8: 

An th?a thích th?c ph?m có l?i cho s?c kh?e, và d?ng thái quá. Th? gì nghi ng? thì an ít ch? d?ng b? h?n.

Slide 9: 

Ð?i di?n v?i b?nh t?t cách l?c quan. Dù gi?u hay nghèo, ai ch?ng ph?i sinh, lão, b?nh, t?. Ð?i là th? ! Không có lu?t tr?.

Slide 10: 

N?u dã b?nh, d?ng quá lo âu. Khi dã làm h?t kh? nang theo t?m tay, s? có th? ra di mà không h?i ti?c

Slide 11: 

Hãy d? bác si cham sóc d? Thu?ng Ð? và thiên nhiên ch?a tr? và luôn gi? bình an trong tâm h?n.

Slide 12: 

Ch? nên lo l?ng, n?u di?u dó : ch?a b?n kh?i b?nh, giúp kéo dài tu?i th?, hay làm cho b?n h?nh phúc.

Slide 13: 

Hãy d? con cái t? lo li?u. Chúng gi?i hon ta ngày xua nhi?u.

Slide 14: 

Tru?c tiên là S?C KH?E. Thi?u s?c kh?e s? ch?ng làm du?c gì. B?n m?i quan tâm ...

Slide 15: 

Th? hai là ngu?i B?N Ð?I g?n bó yêu thuong v?i n?a kia c?a mình.

Slide 16: 

Th? ba m?i d?n TÀI CHÁNH Bi?t lo xa d? không quá b? l? thu?c.

Slide 17: 

Th? tu là B?N BÈ v?n cùng th? h? cùng nh?ng m?i quan tâm.

Slide 18: 

Nu?c dã ch?y di không bao gi? tr? l?i. Ð?i là th? ! bi?t m?i có th? h?nh phúc.

Slide 19: 

Ði?u không quên th?c hi?n m?i ngày Vui tuoi và ti?ng cu?i.

authorStream Live Help