Giữa quê người tôi hát tên Anh - ca sĩ Lại Mỹ Hà, Nhạc sĩ DzuyLynh.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Gi?a Quê Ngu?i Tôi Hát Tên Anh Nh?c và L?i: Dzuylynh Ti?ng Hát: L?i M? Hà và Dzuylynh

Slide 2: 

Nh?c S?: Dzuylynh d.lynh@yahoo.com

Slide 3: 

Th?c Hi?n: L?i M? Hà laimyha@yahoo.com (Luu ý: Hình ?nh thuong tâm, n?u quí v? nào không th? xem ti?p t?c, xin nh?n nút Esc)

Slide 7: 

Li?u thân ra noi quan tái, l?y máu dào tô th?m s? xanh

Slide 8: 

Các anh: “Ngu?i Chi?n Si Vô Danh”, tr? v?.

Slide 9: 

Bao chi?n tích li?t oanh còn h?n sâu tro h?c m?t

Slide 10: 

G?y là ki?m ch?ng gi?a tr?i

Slide 11: 

Vòng xe lan dong com áo…

Slide 12: 

Ti?ng hát khàn thay khúc xu?t quân

Slide 16: 

Ngu?i Thuong Binh Vi?t Nam, non sông n? on ngu?i

Slide 17: 

Ngu?i Thuong Binh Vi?t Nam, T? Qu?c nh? công anh

Slide 18: 

Ngu?i Thuong Binh Vi?t Nam, chúng tôi v?n nh? ngu?i

Slide 19: 

Ngu?i Thuong Binh Vi?t Nam, gi?a quê ngu?i tôi hát tên anh

Slide 30: 

Hiên Ngang Làm Ngu?i

Slide 36: 

Cám on nh?c si Dzuylynh, nh?c ph?m c?a anh nhu lòng tri ân d?i v?i nh?ng hy sinh và m?t mát c?a các chi?n si dã d? l?i m?t ph?n xuong máu mình cho T? Qu?c. Cám on tác gi? nh?ng hình ?nh suu t?m trên Internet và ý ki?n xây d?ng c?a các anh DL, NKT, MT, DP. Xin chân thành ca ng?i các H?i Ðoàn, Co Quan Thi?n Nguy?n, nhà h?o tâm dã ?ng h? và giúp d? các anh ch? Thuong Binh trong bao nhiêu nam qua. “Ngu?i Thuong Binh Vi?t Nam, Gi?a Quê Ngu?i Tôi Hát Tên Anh” L?i M? Hà (Tháng 5 - 2010)

authorStream Live Help